Dostop do podatkov

Javni vpogled

Javni vpogled

Javni vpogled v podatke o nepremičninah je enostaven vpogled v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. 
Javni vpogled v evidenco trga nepremičnin pa omogoča vpogled v sklenjene kupoprodajne in najemne pravne posle z nepremičninami.

Preko javnega vpogleda je omogočen vpogled v zadnje stanje podatkov in je brezplačen ter na voljo vsem uporabnikom.

Javni vpogled v podatke o nepremičninah

Na podlagi identifikatorja nepremičnine (za parcelo: šifra katastrske občine in številka parcele; za stavbo: šifra katastrske občine in številka stavbe;  za del stavbe: šifra katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe) je možno vpogledati v opisne in grafične podatke katastra stavb, zemljiškega katastra, registra nepremičnin, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in v opisne in grafične podatke registra prostorskih enot. 

Do podatkov o posamezni nepremičnini (parceli, stavbi oz. delu stavbe) pa je možno priti tudi preko identifikacije parcele oz. stavbe na grafičnem prikazu.

Javni vpogled v evidenco trga nepremičnin

Na podlagi izbranega obdobja, vrste posla, vrste nepremičnine in prostorske enote se nam prikažejo osnovni podatki: predmet posla po vrsti nepremičnin, ki jih je posel vključeval, skupna pogodbena cena posla ter površine in leto izgradnje nepremičnin.