Zbirke prostorskih podatkov

Državni koordinatni sistem

Državni koordinatni sistem

Koordinatni sistem je temelj za prostorsko umestitev objektov ali pojavov v prostoru. Prostorska umestitev pomeni določitev ali pripis koordinat točkam, ki opisujejo objekte ali pojave, v okviru koordinatnega sistema.
Državni koordinatni sistem je uradno veljavni koordinatni sistem na območju države.

Države imajo za svoja državna ozemlja vzpostavljene državne koordinatne sisteme, ki so rezultat znanstvenega in tehnološkega razvoja v času njihove vzpostavitve.

Državni koordinatni sistem mora najprej zadovoljiti potrebe države, vendar ob upoštevanju mednarodnih standardov.

Geodetska uprava Republike Slovenije je pristojna za vzpostavljanje, vzdrževanje in vodenje državnega koordinatnega sistema.

Državni koordinatni sistem je razdeljen na dve komponenti in sicer horizontalno in višinsko komponento. To pomeni, da položaj točke obravnavamo ločeno.
Horizontalno komponento (lego) obravnavamo v okviru horizontalnega koordinatnega sistema in višinsko komponento (višine) obravnavamo v okviru višinskega (vertikalnega) koordinatnega sistema.

Horizontalna in vertikalna sestavina državnega prostorskega koordinatnega sistema sta na podlagi Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) vzpostavljeni z državnimi geodetskimi točkami in državnim omrežjem stalnih postaj za globalno določanje položaja:

  • Seznam točk državne kombinirane mreže 0. reda
  • Seznam temeljnih državnih horizontalnih  geodetskih točk
  • Seznam temeljnih državnih gravimetričnih točk
  • Seznam GNSS postaj državnega omrežja za globalno določanje položaja
  • Seznam vozlišč nivelmanskih vlakov
  • Seznam ostalih državnih geodetskih točk

Celoten seznam vseh točk

Trenutno imamo v Sloveniji :


Transformacija v novi državni koordinatni sistem


Projekti