Republika Slovenija

Dostop do podatkov

 

Geodetske podatke lahko naročite na glavnem uradu in na območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami.


V zadnje stanje geodetskih podatkov lahko vpogledate prek:
- javnega vpogleda,
- osebnega vpogleda ali
- vpogleda za registrirane uporabnike.

 

Za dostop do podatkov so uporabnikom na voljo tudi spletne storitve.

 

 

Geodetska uprava izdaja naslednje vrste podatkov:

Podrobnejše opise zgoraj navedenih podatkov si oglejte na strani Metapodatkovni sistem
 
  
Primeri zgoraj naštetih vrst podatkov so nahajajo na strani   Vzorci podatkov.
 
 
Vzorci podatkov zbirnega katastra gospodarske javne infrastruktue so dosegljivi tukaj.
 
 
Nimamo izdelanih naslednjih vzorcev:
- preglednih kart,
- topografskih podatkov meril 1 : 250.000, 1 : 500.000, 1 : 750.000 in 1 : 1.000.000,
- geodetskih točk ter
- podatkov o modelih vrednotenja mepremičnin.Pravice in dolžnosti uporabnikov geodetskih podatkov so podrobneje opredeljene v dokumentu Pogoji uporabe geodetskih podatkov in se nanašajo na uporabo podatkov iz javnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki jih vodi Geodetska uprava.

 

Za naročilo digitalnih geodetskih podatkov je potrebno izpolniti obrazec in ga poslati na naslov, kjer želi uporabnik prevzeti podatke.  

 

Dodatne informacije  o naročanju podatkov in načinih izdajanja le-teh so na voljo na strani Naročanje podatkov - pojasnilo.

 Reklamacija prevzetih digitalnih podatkov

Rok za reklamacijo prevzetih digitalnih podatkov je 8 dni od dneva prevzema.

Za uveljavljanje reklamacije pošljite izpolnjen obrazec za reklamacije na lokacijo, kjer ste podatke prevzeli oz. naročili in obvezno priložite zgoščenko oz. disketo s podatki, ki jih reklamirate.

 V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, geodetska uprava za izdane podatke zaračuna:

V kolikor vas zanima cena in količina (obseg) podatkov za celotno območje Republike Slovenije, si poglejte datoteko Sumarni podatki o velikosti in ceni geodetskih podatkov.  

Podatek in povezava na opis
 
Vrsta podatkov in format
 
Prenos datoteke

( obrazložitev uporabljenih kratic )

 
Digitalni ortofoto načrt merila 5.000 - DOF050 Raster - TIF -DOF 050 - izsek
 
Temeljni topografski načrt merila 5.000 - TTN5 Raster - TIFF -NPI (NP+I)
-RP
-H
-združeni sloji
Temeljni topografski načrt merila 10.000 - TTN10 Raster - TIFF -NPI (NP+I)
-RP
-H
-združeni sloji
Topografski podatki merila 5.000 - DTK5 Vektor – SHP -zgradbe
-vegetacija
-zemljišča v
posebni rabi

-hidrografija
-ceste
-železnice
Državna topografska karta merila 25.000 - DTK25 Raster - TIFF -NPI
-RP
-RS
-H
-GK
-združeni sloji
Topografski podatki merila 25.000 - GKB25 Vektor – SHP -relief
-hidrografija
-ceste
-železnice
Državna topografska karta merila 50.000 - DTK50 Raster - TIFF -NKI_CR
-C_SI
-C_RD
-RP_RJ
-RS_SE
-H_MD
-GK_ZE
-UTM_VI
-ZDR barvna Mr
-ZDR barvna -BMr
Vektor – SHP -matematični elementi
-naselja in objekti
-komunikacije
-relief
-hidrografija
-pokritost tal
-meje
-zemljepisna imena
Pregledna karta merila 1.000.000 - PK1000 Raster - TIFF -RS
-ZDR Mr barvna
-ZDRL Mr barvna
-ZDR BMr barvna
-ZDR BMr modro-siva
Digitalni model višin - DMV Vektor - ASCII y x H -DMV 0050
-DMV 0125
-DMV 0250
-DMV 1000
Register zemljepisnih imen - REZI Vektor – SHP -REZI 5
-REZI 25
Evidenca državne meje Vektor – SHP -državna meja
Register prostorskih enot - RPE Vektor – SHP -PO
-SO
-OB
-NA
-UE
-OGU
-GP
-ulice
-hišne številke
-državnozborske -volilne enote
-lokalne volilne enote
-volilni okraji
-državnozborska volišča
-lokalna volišča
-šolski okoliši
-poštni okoliši
Zemljiški kataster - ZK
ZK grafika - SHP:

-ZKP - sloj zemljiškokatastrskih prikazov
-IS_ZKN - informacijski sloj zemljiškokatastrskih načrtov
- IS_ZPS - sloj zemljišč pod stavbo
- Sloj urejenih mej
-KO - sloj katastrskih občin
Opisni podatki ZK - VK ASCII in ASCII -ZK opisni podatki o parcelah brez lastnikov
-ZK točke - opisni podatki
Kataster stavb - KS Vektor – SHP -grafični podatki o stavbah
pisni del – ASCII -opisni podatki o stavbah -opisni podatki o stavbah z upravljavci
Register nepremičnin pisni del – ASCII -opisni podatki o nepremičninah -opisni podatki o nepremičninah z upravljavci
Zbirni kataster gospodarske javne infrastruktrure -  GJI Vektor – SHP -vzorci vseh slojev GJI
Evidenca trga nepremičnin pravni posli -kupoprodajni posli -najemni posli

Informacije o strukturi in veljavnosti posameznih vrst podatkov so na voljo tukaj.

Geodetske podatke lahko uporabniki pridobijo:
- na Glavnem uradu Geodetske uprave v Oddelku za izdajanje podatkov,
- na Območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami.

Oddelek za izdajanje podatkov izdaja:
- vse vrste geodetskih podatkov za območje cele države, razen podatkov geodetskih točk.
Uradne ure in naslovi

Območne geodetske uprave in geodetske pisarne izdajajo:
- podatke zemljiškega katastra in katastra stavb,
- podatke geodetskih točk in
- podatke registra prostorskih enot
Uradne ure in naslovi

 

Sekcije  Koordinate sekcij (Sekcije.txt)
Temeljni topografski načrti meril 1 : 5.000 in 1 : 10.000 Izdelani listi TTN 5 in leto stanja podatkov (Izd5.txt)
Izdelani listi TTN 10 in leto stanja podatkov (Izd10.txt)
Državna topografska karta merila 1 : 5.000 Seznam izdelanih slojev po posameznem listu DTK 5 (DTK5_izdelani_listi.xls
Struktura poimenovanj datotek DTK 5 (DTK5_poimenovanje_datotek.doc
Tabela slojev DTK 5 in pripadajočih atributov (DTK5_tabela slojev in atributov.doc
Opozorilo (Opozorilo za DTK5.doc
Državna topografska karta in topografska baza  merila
1 : 25.000
Listi DTK 25 in leto izdelave (Izd25.txt
Listi GKB in leto stanja podatkov (Izd_gkb.txt
Koordinate vogalov listov DTK 25 (Tk25koo.txt
Vektorske baze 1 : 25.000 - opisni podatki in šifranti (V25.doc
Navodilo za uporabo geolokacijskih datotek za novi koordinatni sistem (DTK25_Navodilo_nove_geolokacijske_datoteke.doc

Državna topografska karta merila 1 : 50.000 
Izdelava/obnova DTK50 po letih (DTK50_po_letih_2015.jpg)
Izdelani listi DTK 50 in leto izdelave oz. obnove (Izd_DTK50.doc
Koordinate vogalov listov DTK 50 (Dtk50koo.doc
Legenda simbolov na karti DTK 50 (Legenda_DTK50.pdf
Navodilo za uporabo geolokacijskih datotek za novi koordinatni sistem (DTK50_Navodilo_nove_geolokacijske_datoteke.doc
Državna topografska baza merila 1 : 50.000  Seznam izdelanih slojev po listih (DTK50V_izdelani_listi.xls)
Šifrant atributnih podatkov vektorske DTK50 (Šifrant_za_DTK50V.doc)
Državne pregledne karte
Podatki o letu izdelave preglednih kart Slovenije(Izd_DPK.txt
Šifranti atributnih podatkov vektorskih DPK (Sifranti_DPK.doc
Koordinate vogalov listov državnih preglednih kart (DPK_KOO.txt)
Register zemljepisnih imen  Struktura standardnega zapisa podatkov iz registra zemljepisnih imen (Rezi.doc
Ortofoto  

Izdelani listi DOF025 in leto snemanja (Vsi_datumi_DOF025_D96_dec_2015.txt
Grafični prikaz izdelanih listov DOF025 (DOF025_dec_2015.jpg
Seznam vseh izdelanih listov DOF050 in datum snemanja  (Vsi_datumi_DOF050_D96_dec_2015.txt)
Grafični prikaz zadnjega stanja vseh DOF050  (DOF050_dec_2015.jpg)
Seznam vseh izdelanih infrardečih listov DOF050IR in datum snemanja  (Vsi_datumi_DOF050IR_D96_dec_2015.txt)
Grafični prikaz zadnjega stanja vseh infrardečih DOF050IR  (DOF050IR_dec_2015.jpg)
Navodilo za uporabo geolokacijskih datotek za nov koordinatni sistem (DOF050_Navodilo_za_uporabo_novih_geolokacijskih_datotek.doc)
Digitalni modeli višin  Opis podatkov in izhodnih formatov digitalnih modelov višin (Dmv.doc
Register prostorskih enot  Pregled strukture podatkov za RPE (grafični podatki)  (Rpe.txt
Pregled strukture podatkov za RPE (opisni podatki) (Rpe_izp.txt
Zemljiški kataster


Struktura datotek opisnih podatkov in šifranti zemljiškega katastra (Opis strukture podatkov v izmenjevalnih datotekah ZK_6_7.pdf)
Obvestilo o izkazovanju vrste rabe v zemljiškem katastru (Obvestilo_ZK_izkazovanje_vrste_rabe.txt)
Struktura grafičnih podatkov zemljiškega katastra (Opis strukture graficnih podatkov ZK.pdf)
Struktura grafičnih podatkov o območjih enakih bonitet (Opis strukture_obmocja_enakih_bonitet.pdf)
Struktura izvoza podatkov o zemljiško katastrskih točkah (Opis_strukture_ZK_tock.pdf)
Kataster stavb  Format izmenjevalnih datotek katastra stavb (format10a_07122015.pdf)
Opis kakovosti podatkov KS (Kakovos31.doc)
Register nepremičnin  Struktura podatkov v ASCII formatu (REN_struktura_ASCII.pdf)
Državna meja  Pojasnilo o zarisu državne meje Republike Slovenije (Drzavna meja_obrazložitev zarisa meje.doc
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Šifrant slojev in opis strukture izdanih podatkov
(GJI_izdaja_sifrant_in_struktura_2.pdf)
Evidenca trga nepremičnin Opis strukture podatkov ETN (Opis strukture ETN.pdf)
Zbirka vrednotnja nepremičnin Opis modelov vrednostnih con iz zbirke vrednotenja nepremičnin (vrednostne_cone_opis.pdf)
Nazaj na vrh