Republika Slovenija

Pogosta vprašanja

Zakaj v registru nepremičnin ni popravljen podatek, da stanovanje ni v najemu, čeprav smo v evidenco trga nepremičnin poročali o oddaji stanovanja v najem?

Register nepremičnin (REN) in evidenca trga nepremičnin (ETN) sta po vsebini različni  evidenci. REN je zbirka podatkov o lastnostih nepremičnin na območju Slovenije, ETN pa zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami na slovenskem nepremičninskem trgu.
V evidenci trga nepremičnin (ETN) se evidentirajo sklenjeni najemni posli s stavbami in deli stavb ter njihovimi deli, za potrebe analiz slovenskega nepremičninskega trga.
V registru nepremičnin (REN) se za dele stavb vodi podatek o vrsti najema, če je del stavbe v najemu (a-ni v najemu, b-neprofitni najem, c-tržni najem, d-službeni najem, e- namenski najem). Podatek o vrsti najema je registrski podatek, ki je bil uveden za potrebe državne statistike. Izključni vir podatka so lastniki nepremičnin, ki so podatek sporočili ob popisu nepremičnin, spreminjajo pa ga lahko prek izpolnitve ustreznega vprašalnika registra nepremičnin.

Kje se nahajajo informacije o poročanju v ETN?

Pomoč in informacije so dostopne tukaj.

Kaj morajo v ETN poročati fizične osebe?

Fizične osebe kot lastniki nepremičnin poročajo o sklenjenih najemnih pogodbah, ko oddajo stavbo ali del stavbe v plačljiv najem, ter o sklenitvi dodatkov k najemnim pogodbam zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema, in o predčasnih prekinitvah najemnih pogodb.

Kje se dobi obrazec za poročanje fizičnih oseb o najemnih poslih?

Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu za fizične osebe je dosegljiv na povezavi:  
www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZMVN_am/Obrazec_Porocanje_o_najemnem_poslu.pdf

Obrazec je na voljo  tudi v vseh sprejemnih pisarnah Geodetske uprave RS.

Do kdaj je treba poročati v ETN o sklenjenih najemnih poslih?

O najemnih poslih je potrebno poročati do 15. v mesecu za posle sklenjene v preteklem mesecu. O vseh aktivnih najemnih razmerjih, ki so na dan 1.7. 2013 še trajala, je potrebno poročati do 15. decembra 2013.

Kaj morajo v ETN poročati poslovni subjekti?

Poslovni subjekti, ki so lastniki nepremičnin in jih oddajajo v poslovni ali finančni najem morajo o teh pogodbah poročati v ETN. Prav tako morajo poročati v kolikor prodajo lastno nepremičnino in so zanjo obračunali DDV.

Kaj morajo v ETN poročati občine in stanovanjski skladi?

Občine in stanovanjski skladi, ki so lastniki nepremičnin poročajo o:

  • najemnih pogodbah za stanovanjske in poslovne nepremičnine
  • kupoprodajnih poslih, pri katerih je bil za nepremičnine obračunan DDV
Kaj mora v ETN poročati davčna uprava?

DURS mora v ETN poročati o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na promet nepremičnin (DPN).

Kdo je dolžan poročati v ETN o podnajemnih pogodbah?

Lastnik nepremičnine (najemodajalec)  za najemno pogodbo, glede podnajemne pogodbe  pa naj se lastnik nepremičnine (najemodajalec) in najemnik  dogovorita. Če se ne moreta dogovoriti, mora tudi o podnajemni pogodbi poročati lastnik.

Kje je dostopna spletna aplikacija za poročanje v ETN?

Spletna aplikacija je dostopna tukaj.

Kako naj poročajo zavezanci, ki nimajo digitalnega potrdila?

Tako pravne kot fizične osebe brez digitalnega potrdila naj za poročanje v njihovem imenu pooblastijo drugo pravno ali fizično osebo, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN.

Pooblastila so dosegljiva tukaj.

Fizičnim osebam je omogočeno poročanje tudi po preko papirnatega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi:  
www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZMVN_am/Obrazec_Porocanje_o_najemnem_poslu.pdf

Kateri tip uporabnika naj izberem pri registraciji za uporabo aplikacije ETN?

Kot »Fizična oseba« se registrirajte, če boste v aplikaciji nastopali v svojem imenu.
V aplikaciji boste lahko:

  • poročali v svojem imenu
  • elektronsko pooblaščali druge registrirane uporabnike za poročanje v vašem imenu
  • poročali v imenu drugih zavezancev za poročanje, ki vas bodo za to pooblastili

Kot »Predstavnik pravne osebe za ETN« se registrirajte, če boste v aplikaciji nastopali v imenu pravne osebe (ste zakoniti zastopnik pravne osebe zasebnega ali javnega prava), kot samostojni podjetnik, ali tisti, ki bo s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika pooblaščen za predstavnika pravne osebe za ETN.
V aplikaciji boste lahko:

  • poročali v imenu pravne osebe, katere predstavnik boste
  • elektronsko pooblaščali druge registrirane uporabnike za poročanje v imenu pravne osebe, katere predstavnik boste
  • poročali v imenu drugih zavezancev za poročanje, ki bodo za to pooblastili pravno osebo, katere predstavnik boste
  • nastopali v svojem imenu kot fizična oseba
Z aplikacijo imam težave. Kdo mi bo pomagal?

Pomoč in informacije so dostopni tukaj. Podatki o pomoči so vidni tudi na vsaki strani aplikacije na levem spodnjem robu ekrana.

Ali lahko kot pravna oseba poročamo o najemnem poslu na papirnatem obrazcu?

Ne, pravne osebe morajo poročati preko spletne aplikacije.

Ali lahko pravna oseba pooblasti več zaposlenih za poročanje v ETN?

Da, registrira se lahko poljubno število imetnikov digitalnih potrdil za isto pravno osebo.

1

2

>

Nazaj na vrh