Republika Slovenija

Cenik

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.) ter Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), Geodetska uprava Republike Slovenije za izdane podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, evidence trga nepramičnin in ortofotov za pridobitne namene zaračuna »CENO PONOVNE UPORABE GEODETSKIH PODATKOV ZA PRIDOBITNE NAMENE«.

 

Če nastanejo v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja materialni stroški (pri ponovni uporabi so to mejni stroški), jih Geodetska uprava Republike Slovenije zaračuna v skladu z enotnim stroškovnikom materialnih stroškov iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 

 

Če vas zanima cena in količina (obseg) podatkov za celotno območje Republike Slovenije, si poglejte datoteko Sumarni podatki o velikosti in ceni geodetskih podatkov.  

Nazaj na vrh