Republika Slovenija

Kataster stavb

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb.

Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.

Posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli.


 
 

Zloženka Identifikacijske oznake nepremičnin 
 
Zloženka Hišna številka in številka stanovanja

 

 Kataster stavb vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.V katastru stavb se vodijo naslednji podatki o stavbah in o delih stavb:

 • identifikacijska oznaka,
 • lastnik
 • upravljavec,
 • lega in oblika,
 • površina,
 • dejanska raba,
 • številka stanovanja ali poslovnega prostora,
 • povezava z zemljiškim katastrom,
 • povezava z registrom prostorskih enot,
 • povezava z zemljiško knjigo.

Podatki o stavbah in delih stavb se vodijo v centralni bazi katastra stavb, ki je povezana z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom. Preko intranetne aplikacije imajo do baze dostop vse območne geodetske uprave in pisarne.

Podatke o stavbi in delih stavbe mora posredovati geodetski upravi investitor gradnje najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del oziroma ob začetku uporabe, če je ta pred zaključkom gradbenih del. Podatke o izvedenih spremembah mora posredovati lastnik, imetnik stavbne pravice ali upravnik v 30 dneh po izvedenih spremembah.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb podrobneje določa vsebino in sestavine elaborata za vpis v kataster stavb, podrobneje določa podatke ter način določanja in evidentiranja površine stavbe in dela stavbe.

 • Uporabnost katastra stavb:
  Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb, ki povezuje stvarne pravice na stavbah, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru – umesti stavbo ali del stavbe v prostor oziroma stavbo ali del stavbe poveže z lastnikom.
   
 •  Metapodatkovni opis Katastra stavb
   
 • Podrobnejše informacije o ceni in postopku naročanju si preberite v zavihku Dostop do podatkov
   
 • Vzorec podatka je na voljo tukaj

 • Opis strukture podatkov je na voljo tukaj

Vpis v kataster stavb
Zakon o evidentiranju nepremičnin in Pravilnik o vpisih v kataster stavb opredeljujeta:

Vpis stavbe v kataster stavb se lahko izvede, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti površine in pridobiti druge potrebne podatke.Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

  • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
  • sprememba lege, oblike ali površine,
  • sprememba dejanske rabe,
  • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
  • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
  • vpis novega dela stavbe,
  • izbris stavbe ali dela stavbe.

Zahtevi je potrebno priložiti:
-elaborat za vpis stavbe v kataster stavb ali
-elaborat za evidentiranje stavbe oziroma
-elaborat spremembe podatkov katastra stavb, ki jih izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev ali projektant.

 

 

Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in format datotek elaboratov za vpise v kataster stavb

 

V skladu z 10. členom Pravilnika o vpisih v kataster stavb je objavljeno:

Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti se v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja nahaja na spletni strani Geodetske uprava RS.

 

Zakonsko podlago za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra stavb dajeta Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/2012).

Urejanje Digitalnih Elaboratov

 
UDE
- aplikacija (namestitveni program) za urejanje digitalnih elaboratov
 

   

Oddaja Digitalnih Elaboratov

 
ODE - aplikacija za oddajo digitalnih elaboratov na geodetsko upravo (potrebno je digitalno
           potrdilo in registracija v varnostni shemi GU)
        - aplikacija med 00:00 in 6:00 uro zjutraj ni dostopna
 

 
 6. junija 2016 sta stopili v veljavo novi politiki delovanja za kvalificirana digitalna potrdila SIGEN-CA za poslovne subjekte in za fizične osebe, medtem ko se druge generacije potrdila SIGOV-CA izdajajo že od 11. januarja 2016.
 

Aplikacijo za oddajo digitalnih elaboratov (ODE) smo dne 11.8.2016 nadgradili za delo s potrdili druge generacije.

 

E-izobraževanje "Kako bo moj elaborat postal del digitalnega gradiva?"

Nazaj na vrh