Republika Slovenija

Register nepremičnin

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki odraža dejansko stanje nepremičnin v naravi.

 

Zloženka Register nepremičnin 
 
Zloženka Identifikacijske oznake nepremičnin

  

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah.

 

Nepremičnina je lahko samostojno zemljišče (parcela), zemljišče s pripadajočimi sestavinami (npr. parcela z enodružinsko hišo), stavba (npr. stavba s stavbno pravico) ali del stavbe (npr. stanovanje). Vsi deli ene nepremičnine (zemljišča in deli stavb) imajo enako lastništvo.

 

V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. V registru nepremičnin so vpisani tudi podatki o osebah, ki so verjetno lastnik nepremičnine. Predvsem to velja za stanovanja in druge dele stavb, ki lastništva nimajo vpisanega v zemljiško knjigo.


Podatki o stavbah in delih stavb, ki so vpisani samo v registru nepremičnin, lastniku ne zagotavljajo pravne varnosti, saj ne predstavljajo podlage za vpisa lastništva v zemljiški knjigi.
Podatki v registru nepremičnin, ki niso prevzeti iz katastrov ali zemljiške knjige, niso povsem zanesljivi.

Evidentiranje nepremičnin poteka preko postopkov rednega vodenja in vzdrževanja treh nepremičninskih evidenc - katastra stavb, zemljiškega katastra in registra nepremičnin.

 

Z rednimi vpisi v kataster stavb in zemljiški kataster lastniki istočasno posredujejo tudi podatke za register nepremičnin in si obenem zagotovijo tudi podlago za vpis lastništva v zemljiški knjigi.

 

Lastniki nepremičnin lahko nove in spremenjene podatke o nepremičninah in lastništvu, posredujejo v Register nepremičnin tako, da izpolnijo vprašalnik. Izpolnjen vprašalnik lahko oddate ali pošljete na eno izmed 46-ih geodetskih pisarn.

 

Vprašalnik z navodili za izpolnjevanje je objavljen na tej spletni strani, lahko pa ga dobite tudi v vseh geodetskih pisarnah.

 

Podatke o stavbah in delih stavb, lahko lastniki nepremičnin vpišejo v Register nepremičnin tako, da izvedejo redni vpis v kataster stavb ali pa izpolnijo vprašalnik registra nepremičnin.

 
Vprašalnik sestavljajo obrazci s podatki:

 • Stavba (Stavba)
          

 • Stavba (Stavba – industrija, skladišče, hladilnica) 
             
   
 • Del stavbe (Stanovanjska raba)
        
   
 • Del stavbe (Gostinska raba)
        
   
 • Del stavbe (Trgovska in druga storitvena raba)
        
   
 • Del stavbe (Promet, izvajanje elektronskih komunikacij, industrija in skladišča)
        
   
 • Del stavbe (Druga raba)
        

 

Spreminjanje podatkov registra nepremičnin
      
Aplikacija za spreminjanje podatkov REN
Več o aplikaciji si lahko preberete tukaj.
  

spletna aplikacija omogoča lastnikom pregled ter spreminjaje podatkov o svojih nepremičninah. Predlogi sprememb, vnešeni v aplikaciji, se obdelajo enkrat dnevno, med 00.00 in 6.00 uro zjutraj. Med obdelavo predlogov sprememb je aplikacija zaprta.
 

Ob analizi podatkov registra nepremičnin smo ugotovili napako, da imajo nekatere stavbe evidentirano leto izgradnje 0 (nič). Tem stavbam smo namesto očitne napake 0 pripisali leto izgradnje 1900. Če ste lastnik take stavbe, kjer je bilo po pomoti evidentirano leto izgradnje 0 in je leto izgradnje vaše stavbe manjše ali večje od 1900, prosimo, da to sporočite na najbližjo geodetsko upravo, kjer bomo napako odpravili. Leto izgradnje večje od 1900 lahko evidentirate tudi preko spletne aplikacije spreminjanje podatkov registra nepremičnin. Pri stanovanjih se pri izračunu vrednosti nepremičnin letnice izgradnje manjše od 1920 štejejo kot letnice izgradnje 1920.

 

Vaša vprašanja pričakujemo na ren.gu(at)gov.si

Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 3.točke 98.člena Zakona o evidentiranju nepremičnin na spletni strani objavlja:

Metodologijo vodenja in vzdrževanja Registra nepremičnin

 

Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
 


 
Tiskovna konferenca 6. junij 2008 ob vzpostavitvi Registra nepremičnin

 

Obrazci za spremembe podatkov nepremičnin namenjenih opravljanju dejavnosti

 

Nepremičnine namenjene opravljanju dejavnosti so nepremičnine za proizvodnjo električne energije (model PNE), nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin (model PNM), pristanišča (model PNP) in bencinski servisi (model PNB).
 

V REN evidentirane podatke nepremičnin namenjenih opravljanju dejavnosti Geodetska uprava pridobiva od pristojnih ministrstev, če jih ti vodijo v primerni obliki in kakovosti, sicer pa z vprašalniki od lastnikov, upravljavcev, uporabnikov oz. najemnikov, to je subjektov, ki na nepremičnini opravljajo poslovno dejavnost. V primeru, da jih ne pridobi pravočasno oz. pridobi nerazumljive, nepopolne ali nepravilne podatke, jih določi na osnovi Metodologije vodenja in vzdrževanja Registra nepremičnin.

 

V kolikor v REN zavedeni podatki ne odražajo dejanskega stanja, morajo lastniki, upravljavci, uporabniki oz. najemniki nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti Geodetski upravi posredovati prave podatke. V ta namen so pripravljeni vprašalniki:

 

Če lastnik oz. solastnik nepremičnine (parcele ali dela stavbe) ugotovi, da je v REN zaveden podatek, da njegova nepremičnina pripada neki nepremičnini namenjeni opravljanju dejavnosti, dejansko pa ne pripada, lahko izpolni izjavo »Izjava lastnika PN«, na osnovi katere bo Geodetska uprava v Registru nepremičnin podatke ustrezno popravila.

 

Podrobnejša navodila za spreminjanje podatkov so objavljena v dokumentu Navodila PN.

 • Aplikacija za vnašanje podatkov v REN za izvajalce:
  Aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem in projektantom, ki lahko preko aplikacije sami vnašajo podatke o nepremičninah za namene izvajanja 81. in 87. člena ZEN . 

  VSTOP V APLIKACIJO

  Za uporabo aplikacije priporočamo brskalnik Mozilla Firefox ob upoštevanju navodil, ki se nahajajo tukaj.

  6. junija 2016 sta stopili v veljavo novi politiki delovanja za kvalificirana digitalna potrdila SIGEN-CA za poslovne subjekte in za fizične osebe, medtem ko se druge generacije potrdila SIGOV-CA izdajajo že od 11. januarja 2016.

  Aplikacijo za vnašanje podatkov REN za izvajalce smo dne 11.8.2016 nadgradili za delo s potrdili druge generacije.


  Zahteve za dostop do geodetskih podatkov:
  Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj
    
  Uporabniška navodila:
     
  - Obvestilo vnašalcem podatkov v aplikacijo
   
   
   
 • Aplikacija za uporabnike in širšo javnost - spreminjanje podatkov registra nepremičnin:
  Aplikacija je namenjena lastnikom nepremičnin za pregledovanje in dopolnjevanje podaktov o svojih nepremičninah.

  VSTOP V APLIKACIJO


  Zahteve za dostop do aplikacije:

  Dostop v aplikacijo je možen s kodo iz obvestila o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin. Če kode nimate več, jo lahko dobite na katerikoli geodetski pisarni - ni dodatnih zahtev.
Nazaj na vrh