Republika Slovenija

Zbirka topografskih podatkov

 

Zbirka topografskih podatkov se vodi v obliki Državnega topografskega modela (DTM), ki vsebuje grafične in atributne topografske podatke o objektih, ki ustrezajo natančnosti merila 1 : 5.000.

Izdelek iz zbirke topografskih podatkov je Državna topografska karta DTK 5*.

 
 

* Državna topografska karta DTK 5 je dostopna v rastrski obliki preko WMTS storitve in se razlikuje od vektorskih podatkov DTK 5, ki so na voljo v aplikaciji brezplačnih podatkov e-GP.
 
 

Za zajem geometričnih parametrov topografskih podatkov se uporabi kombiniran fotogrametrični zajem na osnovi izdelkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in laserskega skeniranja Slovenije (LSS). Tematski atributi topografskih podatkov se interpretirajo iz stereoparov CAS, podatkov LSS, privzamejo iz drugih baz in evidenc (podatki katastra stavb; podatki zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture; podatki banke cestnih podatkov) oz. interpretirajo iz drugih virov (TTN 5/10, DTK 25).

V DTM se zajemajo topografski podatki za območje Slovenije, ki so skladni s smernicami INSPIRE.

Vsebinsko so podatki Zbirke topografskih podatkov razdeljeni v šest objektnih področij oziroma sedemnajst objektnih tipov:

 

Objektno področjeObjektni tip
ZGRADBE

Stavba (ploskovni sloj)
Druga zgradba (ploskovni in točkovni sloj)
Naprava (točkovni sloj)
PROMETNA OMREŽJA


Cesta (linijski sloj)
Cestna površina (ploskovni sloj)
Železnica (linijski sloj)
Žičnica (linijski sloj)
KOMUNALNE IN JAVNE STORITVEElektrovod (linijski sloj)
HIDROGRAFIJA

Tekoče vode (linijski in ploskovni sloj)
Stoječe vode (ploskovni sloj)
Grajeni vodni objekti (linisjki, ploskovni in točkovni sloj)
Naravni vodni objekti (linisjki, ploskovni in točkovni sloj)
Mokrotne površine (ploskovni sloj)
Mokrišča (ploskovni sloj)
Morje (ploskovni sloj)
POKRITOST TALPokritost tal (ploskovni sloj)
NAMENSKA RABA TALPovršina v posebni rabi (ploskovni sloj)

    
Podatke zbirke topografskih podatkov je mogoče uporabljati za geolociranje drugih podatkov v prostoru, kot podlago za prikaz grafičnih delov občinskih prostorskih planskih aktov in za potrebe digitalne kartografije. Možno jih je navezati na podatkovne nize različnih resorjev.

Slika pokritosti Slovenije s topografskimi podatki (februar 2017):
 

                

 
Za prikaz podatkov je bila izdelana spletna kartografska storitev WMTS (Web Map Tile Servis), ki omogoča vpogled v podatke državnega topografskega modela. Spletna storitev je registrirana pod EPSG kodo 3794 (koordinatni sistem SI-D96/TM).
 
Spletna storitev prikazuje še podatke državne meje (razen z Republiko Hrvaško) in zemljepisna imena za raven merila 1:25.000.

Spletno storitev  je možno uporabljati z ustrezno programsko opremo (npr. ArcGIS, QGIS, TatukGIS idr..).  


Povezava na spletno storitev
  
 

Kartografski ključ DTK 5

Nazaj na vrh