Zbirke prostorskih podatkov

Horizontalni državni koordinatni sistem (D96/TM)

Horizontalni državni koordinatni sistem (D96/TM)

Vzpostavlja se prehod na nov državni koordinatni sistem (ESRS). Z razvojem satelitske in komunikacijske tehnologije so se tudi meritve položaja bistveno spremenile in z GNSS sprejemniki postale natančnejše in dostopne vsakomur.Nov koordinatni sistem bo imel poleg geodetskih subjektov tudi vpliv na druge, ki upravljajo prostorske podatke:

 • ministrstva pristojna za okolje, promet, kmetijstvo, obrambo, lokalne skupnosti;
 • geodetska podjetja;
 • podjetja s področij nepremičnin, komunalnih in GIS storitev;
 • ponudbe navigacijskih storitev;
 • amaterske uporabnike.

Vprašanja, pripombe in komentarje v zvezi z novim državnim koordinatnim sistemom posredujte na naslov  ndks.gu(at)gov.si

Zamenjava državnega koordinatnega sistema je zelo obsežen projekt, ki ga država izvede zelo poredko oziroma le takrat ko je to nujno potrebno. Določitev in vzpostavitev novega koordinatnega sistema ni toliko »problematična«, kolikor je »problematična« pretvorba ali preračun vseh prostorskih podatkov iz obstoječega v novi državni koordinatni sistem.

Geodetska uprava Republike Slovenije je v Strategiji osnovnega geodetskega sistema sprejela odločitev, da začne vse potrebne postopke za vzpostavitev novega državnega koordinatnega sistema, ki bo del ESRS – evropskega prostorskega referenčnega sistema (European Spatial Reference System). Odločitev je potrdila Vlada Republike Slovenije v letu 2004.  Od 01.01.2008 je v Sloveniji poleg  dosedanjega v uporabi tudi  nov državni horizontalni koordinatni sistem, ki ga uvaja 139. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin  - ZEN (UL RS, št. 47/2006 in nasl.). Nov državni horizontalni koordinatni sistem temelji na skupnem evropskem prostorskem koordinatnem sistemu ESRS in se je najprej pričel uporabljati v zemljiškem katastru, kar je podrobneje opredeljeno s Pravilnikom o urejanju  mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (UL RS, št. 8/2007).

Vključitev Slovenije v evropski referenčni sestav (EUREF) je bila izvedena na osnovi treh GPS-kampanj v letih 1994, 1995 in 1996. Točke EUREF izmer predstavljajo osnovo za navezavo vseh državnih GPS mrež. Rezultati kombiniranega izračuna so bili leta 2003 potrjeni tudi s strani EUERF.

Na natančnost določitve GPS točk vplivajo številni dejavniki, med katerimi sta najpomembnejša metoda GPS izmere in čas opazovanj. Trenutno je na območju Slovenije 2005 GPS točk s določenimi položaji v ETRS89 koordinatnem sistemu, med katerimi jih je 713 določenih s statično metodo izmere, od tega jih je bilo 4 % določenih na podlagi celodnevnih opazovanj. S hitro statično metodo izmere pa je določenih 1.292 GSP točk.

Realizacijo novega koordinatnega sistema označujemo s kratico D96 (geodetski datum, realiziran 1996), star koordinatni sistem pa označujemo s kratico D48 (geodetski datum, realiziran 1948).

Bistveni razliki med starim in novim slovenskim slovenskim horizontalnim sistemom sta torej v geometrijskih in fizikalnih parametrih, ki opisujejo Zemljo kot planet (geodetski referenčni sistem), ter v pritrditvi teoretično definiranega koordinatnega sistema na Zemljo kot planet, torej v datumskih parametrih (geodetski datum). Referenčna ploskev v starem koordinatnem sistemu je lokalno orientiran Besslov elipsoid iz leta 1841. Referenčna ploskev v novem koordinatnem sistemu je elipsoid GRS80, ki je za razliko os Besslovega geocentričen.

Nova kartografska projekcija je enaka dosedanji Gauß-Krügerjevi projekciji, ki pa jo zaradi uskladitve z evropsko terminologijo imenujemo prečna ali transverzalna Mercatorjeva projekcija. Geometrijsko gledano je to projekcija na eliptični valj, ki ga nato razvijemo na ravnino. Os valja je v ravnini ekvatorja.

Matematično je nova državna kartografska projekcija enaka dosedanji; razlikujejo se parametri, ki izhajajo iz definicije novega referenčnega elipsoida. Novo ime za novo kartografsko projekcijo je uvedeno tudi zato, da že iz poimenovanja vemo, za kateri ravninski koordinatni sistem gre.

Staro državno kartografsko projekcijo označujemo z GK (Gauß-Krügerjeva projekcija), novo državno kartografsko projekcijo pa z TM (transverzalna Mercatorjeva projekcija).

Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti se v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja nahaja na strani Geodetska uprava RS.

Programska paketa SiTra in SiTraNet omogočata transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi D48/GK in D96/TM.

Spletni program SiTraNet je brezplačna spletna storitev, ki omogoča transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila

Uporabniška pomoč:

 

Enouporabniški program SiTra aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem za transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

 • Uporabnost koordinatnega sistema
  Geodetski operativi služijo podatki pri geodetskih postopkih, posameznim resorjem občinske in državne uprave pa kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd.

1. TRANSFORMACIJSKI PARMETRI PO OBMOČJIH

Transformacijski parametri za transformacijo med koordinatnima sistemoma D48-D96 in D96-D48:

 • Državni parametri:

           državno območje_TRF_SHP.zip;
           državno območje_JPG.zip;
           državno območje_TRF_DXF.zip;
           državni parametri D48-D96 z višinami;
           državni parametri D96-D48 z višinami;
           državni parametri D96-D48 redukcija višin;
           državni metapodatki z višinami;
           državni metapodatki redukcija višin
 

 • Regionalni parametri:

   a) razdelitev Slovenije na 3 transformacijska območij:
           3 regije območja TRF_SHP.zip;
           3 regije območja _JPG.zip;
           3 regije območja_TRF_DXF.zip;
           3 regije_PARAMETRI_D48-D96 z višinami;
           3 regije PARAMETRI D96-D48 z višinami;
           3 regije PARAMETRI D96-D48 redukcija višin;
           3 regije mepodatki z višinami;
           3 regije mepodatki redukcija višin
 
  b) razdelitev Slovenije na 7 transformacijskih območij:
           7 regij območja TRF_SHP.zip;
           7 regij območja _JPG.zip;
           7 regij območja_TRF_DXF.zip;
           7 regij PARAMETRI_D48-D96 z višinami;
           7 regij PARAMETRI D96-D48 z višinami;
           7 regij PARAMETRI D96-D48 redukcija višin;
           7 regij metapodatki z višinami;
           7 regij metapodatki redukcija višin
 
  c) razdelitev Slovenije na 24 transformacijskih območij:
           24 regionalni METAPODATKI.zip;
           24 regionalni TRF DXF.zip;
           24 regionalni TRF SHP.zip;
           24 regij PARAMETRI_D48-D96;
           24 regij PARAMETRI D96-D48.
 
Transformacijski parametri 7-parametrične prostorske podobnostne transformacije za 7 regij, 3 pokrajine in celotno državno ozemlje, in sicer brez upoštevanja višin veznih točk, dajo boljše rezultate za transformacijo samo horizontalnega položaja (odstopanja na veznih točkah so bistveno manjša, saj slabe višine točk kvarijo kakovost transformacije), niso pa seveda ti parametri primerni za transformacije višin – v tem primeru je treba višine točk obravnavati posebej (npr. uporaba absolutnega modela geoida).


2. ETRS TOČKE

Seznam vseh ETRS točk vsebuje vse točke, na katerih so bile izvedene GNSS meritve.

Seznam ETRS točk, primernih za transformacijo, pa vsebuje kakovostno določene točke v obeh koordinatnih sistemih. Te točke so primerne za določitev lokalnih transformacijskih parametrov.

 

Seznam vseh ETRS točkETRStocke.txtETRStocke.xls
Seznam ETRS točk primernih za transformacijoETRSza trans.txtETRSza trans.xls

 
 
3. VIRTUALNE VEZNE TOČKE ZA TRANSFORMACIJO
 

Virtualne vezne točke nadomeščajo dejansko izmerjene t.i. ETRS točke. Njihov izbor je podrejen optimalni geometriji oziroma pravilni trikotniški mreži točk. Vsaka virtualna vezna točka je dobljena z upoštevanjem ETRS točk v neposredni okolici s povprečenjem upoštevaje ustrezne določene uteži, ki poskrbijo za eliminacijo neenakomerne gostote ETRS točk in različne oddaljenosti ETRS točk od virtualnih veznih točk. Niz virtualnih veznih točk ne vsebuje pravih na terenu stabiliziranih točk ampak namišljene točke z vnaprej določeno optimalno razporeditvijo. Več o tem
   

Mreža virtualnih veznih točk (različica 3.0)virtualne.txtvirtualne.xls

Državna kartografska projekcija

Objavljena gradiva z otvoritvene konference in predstavitev projekta
Vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema v  Sloveniji
(15.maj 2007-Hotel Slon, Slovenska cesta 34, v Ljubljani),

Brošura Evropski koordinatni sistem v Sloveniji, maj 2007

V Sloveniji je vzpostavljeno državno omrežje stalnih GPS-postaj z imenom SIGNAL (SlovenIja-Geodezija-NAvigacija -Lokacija). Omrežje SIGNAL se je začelo vzpostavljati leta 2000 in je z letom 2006 dokončno dokončano in predano v operativno uporabo. Je del sistema za distribucijo geodetskih podatkov, ki obsegajo še podatke o nepremičninah in topografiji državnega ozemlja.

 

Državno omrežje stalnih GPS postaj z imenom SIGNAL

Omrežje SIGNAL je temeljna državna geoinformacijska infrastruktura za določanje preciznega položaja s sodobno satelitsko tehnologijo GPS na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Vzpostavila ga je Geodetska uprava Republike Slovenije. Omrežje tvori 15 stalnih GPS-postaj, razporejenih po vsej državi;. Omrežje je osnova državne geoinformacijske infrastrukture in predstavlja ogrodje novega slovenskega državnega koordinatnega sistema.: Omrežje SIGNAL v realnem času izmenjuje tudi podatke s petih postaj avstrijske mreže APOS in s postajo v Zagrebu.

  

Stalna GPS postaja omrežja SIGNAL