Zbirke prostorskih podatkov

Evidenca trga nepremičnin

Evidenca trga nepremičnin

Evidenca trga nepremičnin (ETN) je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami.

S 1. julijem 2013 velja nova zakonska ureditev pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin, s katero so predpisani novi zavezanci za poročanje o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih. Po novem so, poleg Davčne uprave RS, ki je dolžna poročati o kupoprodajnih poslih z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na promet nepremičnin (DPN), zavezanci za poročanje še prodajalci za kupoprodajne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV), in najemodajalci za stavbe in dele stavb, ki jih oddajajo.

 

Hitre povezave 

Vodič za poročanje v ETN
Osnovne informacije za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin.

Pogosta vprašanja
Odgovori na najpogostejša vprašanja o evidenci trga nepremičnin in poročanju o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami.

Navodila za registracijo v spletno aplikacijo ETN
Navodila za registracijo imetnika veljavnega digitalnega potrdila za uporabo aplikacije za poročanje v evidenco trga nepremičnin.

Aplikacija ETN
Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin.

Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu
Obrazec za poročanje o sklenjenih najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin, za fizične osebe, ki nimajo veljavnega digitalnega potrdila.

Osnovni namen evidence trga nepremičnin (ETN) je sistematično spremljanje doseženih tržnih cen in najemnin nepremičnin, zaradi ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin in zagotavljanja preglednosti slovenskega nepremičninskega trga.

Evidenca trga nepremičnin je bila predpisana na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in Pravilnika o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja podatkov. Geodetska uprava RS jo vodi od leta 2007, ko je bil javnosti omogočen tudi spletni vpogled v evidentirane tržne cene nepremičnin, in je začela objavljati periodična poročila o slovenskem nepremičninskem trgu.

S 1. julijem  2013  je bila, na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov, uveljavljena nova ureditev poročanja v evidenco.

Namen nove ureditve poročanja je izboljšanje zajema podatkov o kupoprodajnih poslih z nepremičninami za katere je bil obračunan DDV in zajema podatkov o najemnih poslih.

Zakonodaja s področja evidence trga nepremičnin je dostopna tukaj.

Podatki, ki se vodijo v ETN, so določeni s Pravilnikom o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov. Celotna zakonodaja s področja evidence trga nepremičnin je dostopna tukaj.
 

Dostop do podatkov ETN je vključen v storitvah izdajanja geodetskih podatkov. Podrobnejše informacije o postopku naročanja geodetskih podatkov si preberite v zavihku Dostop do podatkov.
 

Podatki o sklenjenih pravnih poslih z nepremičninami, ki jih gospodarske družbe opredelijo kot poslovno skrivnost, niso javno dostopni. Določitev podatkov ETN kot poslovno skrivnost.
 

Javni vpogled v podatke o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, ki so bili v ETN evidentirani do 30. junija 2013 je omogočen s spletno aplikacijo Evidenca trga nepremičnin – javni vpogled (ETN-JV).
 

 Metapodatkovni opis Evidence trga nepremičnin

Opis strukture podatkov je na voljo tukaj.

Vzorec podatkov je na voljo tukaj.

Poročanju o najemnih in kupoprodajnih poslih v ETN je namenjena spletna aplikacija ETN, ki uporabnikom omogoča tudi elektronsko pooblaščanje drugih registriranih uporabnikov aplikacije za poročanje v njihovem imenu. Za uporabo aplikacije ETN se je treba registrirati z veljavnim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).

Navodila za registracijo v spletno aplikacijo ETN

Aplikacija ETN 

Za zavezance za poročanje, ki so pravne osebe zasebnega prava (gospodarska družba, društvo, zadruga, zasebni zavod, ustanova itd.), javnega prava (država, občina, javno podjetje, javni sklad, javni zavod, javna agencija, zbornica ipd.) ali samostojni podjetniki, je predpisano pošiljanje podatkov v elektronski obliki, prek aplikacije ETN.

Aplikacija omogoča vnos podatkov prek elektronskih obrazcev ali prek uvoza v XML formatu. Datoteke za izmenjevalni format evidence trga nepremičnin (od 1. 7. 2013 dalje):

Kupoprodajni posli (KP):

Najemni posli (NA):

Skupni datoteki za kupoprodajne (KP) in najemne (NP) posle:

Najemodajalci, ki so fizične osebe in so lastniki nepremičnin, ki jih dajejo v najem, lahko poročajo v evidenco trga nepremičnin tudi na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, po pošti ali elektronski pošti.

Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu

Zavezanci za poročanje o najemnih poslih so:

 • Najemodajalci, lastniki stavb in delov stavbe, ki se dajejo v najem;
 • Upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije, ki se dajejo v najem;
 • Upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb, za dele stavb v skupni lasti etažnih lastnikov, ki se dajejo v najem.

Za najemni posel, o katerem je treba poročati v ETN, šteje:

 • Oddaja stavb in delov stavb ali njihovih delov;
 • Sprememba najemnine ali trajanja najema ter predčasna prekinitev najema.

Zavezanci za poročanje o kupoprodajnih poslih so:

 • Davčna uprava RS, za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je prejela napoved za odmero davka na promet nepremičnin (DPN);
 • Prodajalci (zavezanci za DDV), za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere so pri prodaji obračunali davek na dodano vrednost (DDV).

Za kupoprodajni posel, o katerem je treba poročati v ETN, šteje:

 • Prodaja stavb, delov stavb in parcel;
 • Dajanje stavb, delov stavb in parcel v finančni najem (lizing) in sprememba izteka ali predčasna prekinitev finančnega najema;
 • Ustanovitev ali prenos stavbne pravice.

Poročanje v ETN za zavezance brez digitalnega potrdila

Zavezanci za poročanje v ETN (fizične ali pravne osebe), ki se ne želijo registrirati za uporabo aplikacije ETN, lahko za poročanje v njihovem imenu pooblastijo enega ali več registriranih uporabnikov aplikacije ETN. Izpolnjeno pooblastilo je treba poslati po elektronski ali navadni pošti na naslov, ki je naveden na pooblastilu.

•    Pooblastilo za poročanje v ETN_PRAVNA OS-PRAVNA OS
Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev druge pravne osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Pooblastilo za poročanje v ETN_FIZIČNA OS-PRAVNA OS
Obrazec je namenjen fizičnim osebam, za pooblastitev pravne osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Pooblastilo za poročanje v ETN_FIZIČNA OS-FIZIČNA OS
Obrazec je namenjen fizičnim osebam, za pooblastitev fizične osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Pooblastilo za poročanje v ETN_PRAVNA OS-FIZIČNA OS
Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev fizične osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Preklic pooblastila za ETN
Obrazec je namenjen pooblastiteljem, ki želijo preklicati pooblastilo za zastopanje oziroma poročanje v ETN v imenu pooblastitelja, dano registriranemu uporabniku aplikacije ETN.

 • Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v ETN (od 1. julija 2013 dalje):   
  -    Aplikacija ETN
  Za dostop in uporabo aplikacije ETN se je treba registrirati z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).
   

Pomoč uporabnikom aplikacij:

Uvodna pojasnila o evidenci trga nepremičnin

Angleška verzija poročil je objavljena tukaj.

 

METODOLOŠKA POJASNILA IN SLIKE

 

PERIODIČNA POROČILA O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN

LETO 2016

LETO 2015

LETO 2014

LETO 2013

LETO 2012

LETO 2011

LETO 2010

LETO 2009

LETO 2008

LETO 2007

LETO 2005 in 2006