Zbirke prostorskih podatkov

Postopki, začeti v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot - ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/2000, 87/2002 - SPZ in 47/2006 - ZEN)

Postopki, začeti v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot - ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/2000, 87/2002 - SPZ in 47/2006 - ZEN)

V skladu s 43. členom Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 15/2002) so objavljeni FORMATI IZMENJEVALNIH DATOTEK.

Formati izmenjevalnih datotek določajo tudi format grafičnih prikazov iz obrazcev za vpis v kataster stavb.

Za lažjo pripravo rastrskih slik smo pripravili dodatna navodila.

Pripravili smo tudi dodatno pojasnilo, kako se v datoteki *.kls zapisuje lastništvo na skupnih delih in opozorilo izvajalcem, kako se pravilno pripravi izmenjevalne datoteke za katastrski vpis v primeru, da so bili v stavbi nekateri deli predhodno vpisani po ZPPLPS-UPB1.