Zbirke prostorskih podatkov

Postopki sprememb bonitete zemljišč

Postopki sprememb bonitete zemljišč

V skladu s pravilnikom o vodenju in določanju bonitete zemljišč se sprememba bonitete izvaja v postopkih spremembe bonitete zemljišč. Postopek spremembe se lahko izvede le na zahtevo lastnika zemljišča - parcele. Strokovnjak s pooblastilom na podlagi terenskega ogleda pripravi poročilo o terenskem ogledu za namene bonitiranja zemljišč in izračun bonitete za parcelo. Postopek vnosa nove bonitete parcele se zaključi s sklepom.


Sprememba bonitete zemljišč na podlagi grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč (GPEB)

Lastnik parcele lahko spremeni boniteto zemljišča tudi na podlagi podatkov GPEB tako, da s soglajem podpiše, strokovnjak pa s potrdilom o ustreznosti zagotovi, da so podatki iz GPEB preverjeni in ustrezni. Postopek spremembe bonitete zaključi Geodetska uprava po uradni dolžnosti.


Predlogi sprememb območij GPEB

V skladu s pravilnikom  o določanju in vodenju bonitete zemljišč strokovnjak ob spremembi bonitete pripravi tudi predlog za spremembo območja GPEB. Sprememba lahko glede na obseg dela zajema območje ene ali več parcel. V skladu s programom geodetskih del se bodo v bodoče opravljali tudi pregledi večjih območij GPEB (občine, katastrske občine, območja komasacij…) in centralno vzdrževali na Geodetski upravi RS.