Zbirke prostorskih podatkov

Register zemljepisnih imen

Register zemljepisnih imen

Slovenija ima približno 200.000 zemljepisnih imen.

Osnovni namen zemljepisnih imen je orientacija v prostoru.

V register zemljepisnih imen se iz kartografskih virov zajemajo imena, ki imajo trajno časovno, zgodovinsko, etnološko ali družbeno uveljavljeno identiteto.

Register zemljepisnih imen je vzpostavljen za tri stopnje natančnosti in sicer za ravni meril 1 : 5.000 ( REZI 5 ), 1 : 25.000 ( REZI 25 ) in 1 : 250.000 ( REZI 250 ).

Zemljepisna imena za ravni meril 1 : 25.000 in 1 : 250.000 so toponomastično pregledana.

Izdelan je Zgoščeni imenik zemljepisnih imen za Slovenijo, ki vsebuje zemljepisna imena za raven merila 1 : 1.000.000.

Izdelan je imenik zemljepisnih imen Državne pregledne karte v merilu 1 : 250.000. Zemljepisna imena na območju Republike Slovenije so standardizirana.

Register zemljepisnih imen je uradna evidenca. V njej se vodijo enolično določena zemljepisna imena (enoličnost je določena z medresorskim identifikatorjem endonima in zaporedno številko pojavitve zemljepisnega imena).

Zemljepisno ime je lastno ime zemljepisnega objekta na površini Zemlje, ki je potrebno za prepoznavanje tega objekta in za orientacijo na terenu in na karti.

V bazo registra zemljepisnih imen zajemamo endonime - vsa zemljepisna imena, izpisana s pravilnimi velikimi začetnicami, ostale črke pa z malo pisavo, upoštevaje slovnična pravila in morebitne slovnične izjeme, opisane v pravopisu in v Toponimskih navodilih za Slovenijo. Endonim za en isti objekt se zajame natanko enkrat!

Grafični potek zemljepisnih imen ali njihovih delov se zajame kot pojavitev, in sicer se zajame za vsako zemljepisno ime ali del imena tolikokrat, kot se pojavi na raznih virih, kartah. Zajema se odprti poligon, ki ponazarja potek imena ali njegovega dela na viru, karti.

Register zemljepisnih imen je vzpostavljen za tri stopnje natančnosti:

 • za raven merila 1 : 5.000 (REZI 5) - okoli 150.000 zemljepisnih imen, zajetih iz TTN 5 in TTN 10; 
 • za raven merila 1 : 25.000 (REZI 25) - okoli 60.000 zemljepisnih imen, zajetih iz TK 25 in DTK 25; 
 • za raven merila 1 : 250.000 (REZI 250 - okoli 8.000 zemljepisnih imen, zajetih iz PK 250.

 

Celoten projekt zemljepisnih imen vključuje tudi:

 

 • toponomastični pregled zemljepisnih imen, ki zajema dejavnosti v zvezi z zbiranjem, zapisovanjem in obdelavo toponimov na določenem ozemlju. Pregled vključuje terensko in pisarniško zbiranje in preverjanje imen iz različne literature, kontakti z avtohtonimi prebivalci, študije porekla, narečnega in knjižnega pisanja ter izgovorjave. Obvezen je tudi pravopisni in slovnični pregled v skladu s pravopisom jezika države, v kateri so določena zemljepisna imena.

Toponomastično so pregledana zemljepisna imena iz REZI 25 in REZI 250. 

 • standardizacijo zemljepisnih imen, s katero se ugotavlja in predpisuje pisne oblike zemljepisnih imen. Izvaja se iz nacionalnih in mednarodnih interesov. Končni cilj standardizacije je uzakonjanje zemljepisnih imen lokalnega prebivalstva, da se lahko uporabljajo v nacionalnem in mednarodnem komuniciranju.Na osnovi resolucije Združenih narodov izvaja standardizacijo zemljepisnih imen v Sloveniji vladna Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, ki je članica regionalne skupine Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen za vzhodno, srednjo in jugovzhodno Evropo UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names). Slovenija je v obdobju od leta 1998 do 2003 vodila regionalno skupino za vzhodno, srednjo in jugovzhodno Evropo, Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pa je v tem času uspešno organizirala 15. (leta 1999) in 16. (leta 2001) konferenco omenjene regionalne skupine UNGEGN. Leta 2001 je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen izdala publikacijo Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije, ki vsebuje standardizirana slovenska zemljepisna imena na karti Republike Slovenije v merilu 1 : 1.000.000.

V letu 2008 je bila izdelana državna pregledna karta v merilu 1 : 250.000 ( DPK 250 ) s standardiziranimi zemljepisnimi imeni za območje Republike Slovenije. Imenik zemljepisnih imen DPK 250 je objavljen na hrbtni strani karte.

Uporabnost registra zemljepisnih imen

 • kot nadgradnja ostalih geoinformacijskih slojev;
 • za aplikacije na področju topografije in kartografije;
 • za geografske, statistične, slavistične,..., analize.
 • Seznam tujih imen v slovenskem jeziku 
  V seznamu je več kot 2.300 tujih zemljepisnih imen, ki so zapisana v slovenskem jeziku. Uporabnik lahko išče po slovenskem zemljepisnem imenu ali originalnem zemljepisnem imenu.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila:

 • ni dodatnih navodil

Uporabniška pomoč: