Zbirke prostorskih podatkov

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:

 • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
 • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
 • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
 • vodna infrastruktura,
 • infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,
 • drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije) in
 • omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja.

Osnovni namen zbirnega katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežnimi priključnimi točkami javnega komunikacijskega omrežja za območje celotne države, kar nam omogoča bolj smotrno urejanje prostora in varnejše izvajanje posegov v prostor.OBVESTILO ZA VSE IZDELOVALCE ELABORATOV GJI IN OPT - PREHOD NA NOV KOORDINATNI SISTEM:

 • 12.11.2018 - V mesecu decembru bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla transformacijo koordinat v novi državni koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM) za vse zbirke prostorskih podatkov iz svoje pristojnosti. Med njimi je tudi Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Elaborati sprememb z vsemi pripadajočimi podatki se sedaj izdelujejo samo v starem koordinatnem sistemu (D48/GK).  Elaborate sprememb s koordinatami v starem koordinatnem sistemu (D48/GK) bo mogoče oddati samo še do 30.11.2018.

  Od 3.12.2018 dalje bo Geodetska uprava Republike Slovenije sprejemala elaborate sprememb za objekte gospodarske javne infrastrukture in vpis omrežnih priključnih točk v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture izdelane samo v novem koordinatnem sistemu (D96/TM).

  V zvezi s tem objavljamo novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format_sifrant_6.02) in Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja v Sloveniji (verzija: Format_sifrant_OPT_3.2), ki bosta začlal veljati od 3.12.2018. Spremembe v formatu se nanašajo na novi koordinatni sistem in so sledeče:

  -    pri elaboratih GJI se v shape formatu se vpeljuje nova datoteka s končnico *prj.
  -    pri elaboratih OPT stopata v veljavo koordinati e in n.

  Posledično se bo spremenil tudi obrazec OBR.ZKGJI_2  "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije", kjer je v obrazcu dodana še vrstica o koordinatnem sistemu elaborata.

  Z novim koordinatnim sistemom D96/TM bo tudi Format_šifrant_OPT_3.2.

  Novi Format_sifrant_6.02 in dopolnjeni obrazec OBR.ZKGJI_2 najdete pod zavihkom »Elaborati-GJI«, novi Format_sifrant_OPT_3.2  pa pod zavihkom »Elaborati-OPT«.OBVESTILA ZA VSE IZDELOVALCE ELABORATOV GJI:

 • Dne 18.9.2018 je začel veljati nov Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.01) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.041). Spremembe v formatu se nanašajo na ceste in elektronske komunikacije in so sledeče:
  • pod šifro vrste ceste 1101 so vključene tudi planinske poti
  • pri elektronskih komunikacijah se ukine kabelska kanalizacija pod šifro vrste 6102

          Novi Format šifrant_6.01 in Dodatna pojasnila_1.041 najdete pod zavihkom »Elaborati-GJI«.
 

 • 18.9.2018 Dodatna pojasnila za izdelavo elaborata objektov GJI za elektronske komunikacije
   
 • 17.9.2018 Obrazci - novost: pri vseh obrazcih za vpis elaborata objektov GJI v ZKGJI je dodano polje za vpis elektronskega naslova (vlagatelj, pooblastitelj,...)
  Z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID (Uradni list RS, št. 61/17) se je naziv "odgovorni geodet" preimenoval v "pooblaščeni inženir s področja geodezije". S tem se je obrazec "Izjava odgovornega geodeta" preimenoval v "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije".

  Vsi novi obrazci so objavljeni pod zavihkom »Elaborati-GJI«.OBVESTILO ZA VSE IZDELOVALCE OPT ELABORATOV: 

Pri »IZMENJEVALNEM FORMATU ZA POSREDOVANJE PODATKOV O DOSTOPNOSTI DO ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V SLOVENIJI«  se je v polju »PRIKLOP« dodal novi  atribut 3 = OMOGOČENA (vendar nezgrajena). Opisa  vrednosti 1 in 2 pa sta razširjena in naslednja: 1 = DA (zgrajena in priključena) ter 2 = NE (zgrajena in nepriključena). Spremenjeno je tudi polje »TIP_SPR«. Vrednost atributa N - nespremenjen ni več dovoljena, atribut ima lahko samo vrednosti  D – dodan, B – Brisan in S - spremenjen. Objava novega formata se nahaja v zavihku: Elaborati-OPT.

Gradbeni inženirski objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI) tvorijo omrežja, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena oziroma tvorijo omrežja, ki so v javno korist.

Geodetska uprava RS zagotavlja pogoje za delovanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Zbirne podatke o vrsti in tipu objekta, o njegovi lokaciji v prostoru in upravljavcu vodi geodetska uprava v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih katastrih gospodarske javne infrastrukture.

Upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotavljati posredovanje podatkov v zbirni kataster na Geodetsko upravo Republike Slovenije.

Namen zbirnega katastra GJI je na enem mestu zagotavljati najažurnejše podatke o vseh vrstah infrastrukture, ki so enostavno dostopni vsem uporabnikom. Ti podatki zagotavljajo podporo procesom urejanja prostora ter gospodarjenja z infrastrukturo. 

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora podrobneje določa vodenje in vzdrževanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, podeljevanje identifikacijskih oznak objektom gospodarske javne infrastrukture ter posredovanje zbirnih podatkov v zbirni kataster.

V zbirnem katastru GJI so na enoten način vodeni podatki o objektih GJI na območju Slovenije. Vodijo se podatki o vrsti in tipu objekta, geolokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta gospodarske javne infrastrukture.

Dostop do podatkov iz zbirnega katastra GJI je zagotovljen vsem uporabnikom.

 • Uporabnost zbirnega katastra javne infrastrukture
  Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture za območje celotne države, kar nam bo v bodoče omogočalo smotrnejše urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostoru in gospodarnejše ravnanje z infrastrukturnimi objekti.
 • Podatki zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture so kot brezplačni podatki na voljo preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP).

SLOJ KRIŽIŠČ NA DRŽAVNIH CESTAH

Sloj križišč na državnih cestah predstavlja vse točke križišč na državnih cestah, na katere je potrebno pripeti vse ceste (občinske ceste ter gozdne ceste). Koordinate so zaokrožene na 2 decimalki natančno.

SLOJ KRIŽIŠČ NA OBČINSKIH CESTAH

Sloj križišč na občinskih cestah predstavlja vse točke križišč posamezne občine, na katere je potrebno pripeti vse ceste (gozdne ceste ter vse nove občinske ceste). Koordinate so zaokrožene na 2 decimalki natančno. Šele ob uskladitvi in podpisu neusklajenih križišč oz. cest med posamezno občino in Zavodom za gozdove, bodo podpisana križišča dotične občine dodana v SLOJ KRIŽIŠČ.

Sloj križišč je trenutno razdeljen v dve skupini, in sicer:

 1. USKLAJENA KRIŽIŠČA (podpisana) ,  ki predstavlja vsa podpisana in usklajena križišča (iz elaborata za usklajevanja neskladij med občinskimi in gozdnimi cestami) med občino in Zavodom za gozdove ter vsa podpisana križišča med dvema sosednjima občinama.
 2. OSTALA USKLAJENA KRIŽIŠČA,  ki predstavlja vsa ostala že usklajena križišča v določeni občini.

Seznam občin, katerih križišča so že usklajena in dodana v SLOJ KRIŽIŠČ.

Zakon o urejanju prostora/ZUreP-1/ (Ur.l. RS, št. 110/2002 ( 8/2003 - popr.), 58/2003  ZZK-1 in Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l. RS, št. 33/2007), 70/2008-ZVO-1B) vzpostavljata kataster gospodarske javne infrastrukture.

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, št. 9/2004) podrobneje določa vodenje in vzdrževanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, podeljevanje identifikacijskih oznak objektom gospodarske javne infrastrukture ter posredovanje zbirnih podatkov v zbirni kataster.

Evidentiranje objektov komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, omrežnih priključnih točk in objektov drugih elektronskih komunikacijskih omrežij podrobneje ureja Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list  RS, št. 19/2018), ki ga podrobneje določa prvi, četrti in sedmi odstavek 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 – ZIN-B, 54/2014 – odl. US, 81/2015 in 40/2017). Investitor ali upravljavec komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture mora sporočiti podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture, vključno s številom posameznih pripadajočih vodov (optično vlakno, bakrena parica, koaksialni vod, drugo) Geodetski upravi RS v evidenco infrastrukturnih omrežij ter objektov v skladu s predpisom, ki ureja vpis v to evidenco. Prav tako mora sporočiti tudi podatke o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežne priključne točke na fiksni lokaciji. Vsaka sprememba podatkov se sporoči pristojnemu organu v treh mesecih po njenem nastanku. Investitor ali upravljavec komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture podatke o trenutni uporabi komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, vključno s številom pripadajočih vodov za komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo, ki je že vpisana v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov, sporoči Geodetski upravi RS v enem letu po uveljavitvi zakona (do 20. avgusta 2018).

Vsebino posameznih katastrov gospodarske javne infrastrukure javnih služb varstva okolja (kataster javne infrastrukture državnega pomena za ravnanje z odpadki,  kataster javne infrastrukture lokalnega pomena za ravnanje z odpadki, kataster javne kanalizacije ter kataster javnega vodovoda) ter posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture določa Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 28/2011). Upravljavec objektov gospodarske javne infrastrukture za ravnanje z odpadki državnega in lokalnega pomena, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo tega pravilnika, mora posredovati podatke za vpis v zbirni kataster najpozneje do 31. decembra 2011.

Evidentiranje objektov vodne infrastrukture podrobneje ureja Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 46/2005).

Upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotoviti, da se zbirni podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture posredujejo v zbirni kataster na Geodetsko upravo RS.

Zgibanke o  Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture

I. konferenca - 20.11.2007

II. konferenca -13.10.2009

III. konferenca - 25.04.2013

Upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotavljati posredovanje zbirnih podatkov o gospodarski javni infrastrukturi na Geodetsko upravo Republike Slovenije.

Podatki morajo biti posredovani skupaj s priloženimi dokumenti v elaboratu sprememb.

Osnovne zahteve in primeri izdelave elaboratov so navedeni v spodaj navedenih dokumentih.

Obrazci

 Izmenjevalni format:

 Primeri izdelanih elaboratov za GJI

Kontakt:

e-naslov: gji@gov.si

V skladu z 239. členom Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Ur.l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) so lastniki javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture dolžni sporočiti podatke o zmogljivosti omrežne priključne točke po drugem odstavku 14. člena tega zakona neposredno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za vpis v evidenco iz prvega odstavka 14. člena tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve.

Podatki morajo biti posredovani na Geodetsko upravo RS skladno s Splošnim aktom o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov ( Ur.l.RS, št. 107/13).

Osnovne zahteve in primeri izdelave elaboratov so navedeni v spodaj navedenih dokumentih.

Obrazci:
Zahtevek za vpis OPT - 1 (doc)
Zahtevek za vpis spremembe atributa MAT_ST_OPT - 4 (doc)  

Izmenjevalni format:
Izmenjevalni formati za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja 3.2 (pdf) (veljavnost od 03.12.2018)
Izmenjevalni formati za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja 3.1.1 (pdf) (veljavnost do 30.11.2018)
 
Primeri izdelanih elaboratov za OPT:
Primer osnovne datoteke: 12345672013121601_OSN.xml
Primer izdelave datoteke za OPT: 123456791002013121601_OPT.xml

Kontakt:

e-naslov: gji@gov.si

Aplikacija GJI Prevzem podatkov za upravljavce GJI in izvajalce GJS

Aplikacija GJI je namenjena upravljavcem GJI, izvajalcem GJS ter izdelovalcem elaboratov sprememb in omogoča:

 • izdelavo osnovne datoteke,
  Izdelovalec lahko s pomočjo aplikacije izdela osnovno datoteko.
 • prevzem uveljavljenih elaboratov,
  Upravljavec GJI, izvajalec GJS ali izdelovalec GJI prevzame po prejetem "obvestilu o vpisu podatkov GJI v ZK GJI" preko aplikacije uveljavljenih elaboratov z enolično določenimi indetifikatorji, ki jih določi Geodetska uprava RS.
 • prevzem zadnjega stanja podatkov enega upravljavca GJI ali izvajalca GJS iz zbirnega katastra
  Upravljavec GJI ali izvajalec GJS pridobi preko aplikacije vse svoje objekte GJI, ki so vpisani v ZK GJI.
   

Zahteve za dostop do geodetskih podatkov:

 • Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj.

Uporabniška navodila

 • 28.5.2018 - Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C , Uradni list RS, št. 40/2017) in Pravilniku o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 19/2018)

  bo z dnem 1.7.2018 začel veljati

  novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.04). Spremembe v formatu se nanašajo na elektronske komunikacije in so sledeče:
  • ukinja se šifra vrste 6111 - komunikacijski vod
  • nadomešča ga novi objekt 6121 - trasa
  • dodani so novi objekti, njihova struktura in primeri, ki predstavljajo sestavni del trase za:
   • šifra vrste 6122 - cev,
   • šifra vrste 6123 - kabel,
   • šifra vrste 6124 - vod.

         

 • Od 1.2.2018 dalje se pri pregledu elaborata za vpis objektov GJI v ZK GJI preveri pravilnost OBVEZNIH atributov:
  • pri vodovodu ATR5 = Identifikacijska številka vodovodnega sistema
  • pri kanalizaciji ATR5 = Identifikacijska številka kanalizacijskega sistema

   Aplikacijo smo nadgradili tako, da se identifikacijska številka  preveri preko povezave na Informacijskem sistemu javnih služb  varstva okolja (IJSVO) na Ministrstvu za okolje in prostor.

    
 • Dne 1.5.2017 je začel veljati novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_5) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.031). Spremembe v formatu so sledeče:
  • ukinitev posredovanja elaboratov sprememb z območjem, 
  • ob vpisu en elaborat sprememb lahko vsebuje samo eno infrastrukturo,  
  • ob vpisu en elaborat sprememb lahko vsebuje samo enega upravljavca (MAT_ST), oz. eno kombinacijo upravljavcev (MAT_ST),  
  • za nove objekte so višine obvezne,  
  • spremenjeni so atributi (nekateri vrednosti so ukinjene): VIR ,  NAT_YX  in NAT_Z, 
  • spremenjeno pravilo določanja enoličnega identifikatorja ID_UPR, 
  • pri  cestni infrastrukturi se pri objektih cestne infrastrukture =1102 razširi ATR2 iz 6 na 8 vrst objektov in doda novi atribut ATR3 = začetna stacionaža objekta (samo za objekte na državnih cestah).