Dostop do podatkov

Vpogledi v podatke

Vpogledi v podatke

Seznanitev s stanjem v prostoru je možna z različnimi spletnimi vpogledi. Različne vrste vpogledov so namenjene vpogledom v različne podatke, za različne namene ter za različne vrste uporabnikov.

Geodetska uprava je na Ministrstvu za javno upravo vzpostavila distribucijsko okolje geodetske službe, namenjeno vpogledu podatkov. V distribucijskem okolju se nahajajo podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot z ulicami in hišnimi številkami, podatki geodetskih točk, zemljepisnih imen, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter načrti in karte v digitalni obliki.

Geodetska uprava omogoča vpogled v geodetske podatke v distribucijskem okolju na tri načine (dostop do podatkov):

Pri javnem vpogledu v podatke o nepremičninah in osebnem vpogledu v podatke o lastnih nepremičninah dobi uporabnik podrobnejše podatke o nepremičninah, vodenih v zemljiškem katastru, katastru stavb, registru nepremičnin, registru prostorskih enot ter gospodarski javni infrastrukturi. Bistvena razlika med tema vpogledoma je, da mora, pri javnem vpogledu v podatke o nepremičninah, uporabnik poznati šifro ali ime katastrske občine, parcelno številko, številko stavbe ali naslov za vsako nepremičnino, v katere podatke vpogleduje. Pri osebnem vpogledu v podatke o lastnih nepremičninah pa potrebuje uporabnik ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe, ki ga pridobi pri izdajateljih SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM na podlagi katerega se mu na ekran izpišejo podatki o nepremičninah v njegovi lasti.

Največ možnosti omogoča vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike. Za vpogled v geodetske podatke uporabnik ne potrebuje lastnih programov, pač pa lahko uporablja posebne rešitve – vpogledovalnik v geodetske podatke PREG.
Vpoglede v geodetske podatke ureja Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/08 in 10/11).

Osebni vpogled omogoča posamezniku brezplačen vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah. S pomočjo osebnega vpogleda lahko vsakdo ob izkazu identitete z ustreznim digitalnim spletnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM) vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah, ki jih vodi Geodetska uprava. S tem lahko uporabnik preveri pravilnost vpisanih podatkov ter se ob morebiti ugotovljenih pomanjkljivostih obrne na eno izmed enot Geodetske uprave.

Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah

Javni vpogled v podatke o nepremičninah je enostaven vpogled v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. 
Vpogled v aktualne cene nepremičnin pa omogoča vpogled v sklenjene kupoprodajne in najemne pravne posle z nepremičninami.

Preko javnega vpogleda je omogočen vpogled v zadnje stanje podatkov in je brezplačen ter na voljo vsem uporabnikom.

Javni vpogled v podatke o nepremičninah

Na podlagi identifikatorja nepremičnine (za parcelo: šifra katastrske občine in številka parcele; za stavbo: šifra katastrske občine in številka stavbe;  za del stavbe: šifra katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe) je možno vpogledati v opisne in grafične podatke katastra stavb, zemljiškega katastra, registra nepremičnin, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in v opisne in grafične podatke registra prostorskih enot. 

Do podatkov o posamezni nepremičnini (parceli, stavbi oz. delu stavbe) pa je možno priti tudi preko identifikacije parcele oz. stavbe na grafičnem prikazu.

Vpogled v aktualne cene nepremičnin

Na podlagi izbranega obdobja, vrste nepremičnine in grafičnega okna se nam prikažejo osnovni podatki: predmet posla po vrsti nepremičnin, ki jih je posel vključeval, skupna pogodbena cena posla ter površine in leto izgradnje nepremičnin.

Vpogled za registrirane uporabnike je namenjen pravnim osebam ter fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti. Prav tako je namenjen vsem osebam, ki imajo s strani države podeljeno licenco (sodni cenilci, detektivi, nepremičninski agenti, ipd.). Omejitev glede vrste vaše dejavnosti ni, vsaka organizacija, ki ima interes, lahko dostopa do geodetskih podatkov. Edina omejitev pri vpogledu je omejitev pri dostopu do osebnih podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin. Dostop do osebnih podatkov je potrebno izkazati z zakonsko pravico. Če ima organizacija zakonsko pravico dostopa do osebnih podatkov potem lahko zaposleni, ki pri svojem delu potrebujejo osebne podatke, dobijo tovrstne pravice.

Registrirani uporabniki imajo na voljo več vrst podatkov ter več vrst iskanj po podatkih, v primerjavi z javnim ali osebnim vpogledom.

Vpogled za registrirane uporabnike je omogočen preko aplikacije PREG, ki deluje kot vsaka spletna aplikacija, kar pomeni, da po zaključku registracije lahko takoj začnete z uporabo aplikacije.

Aplikacija PREG vam omogoča vpogled v naslednje vrste podatkov:

 • zemljiški kataster,
 • kataster stavb,
 • register nepremičnin,
 • geodetske točke,
 • register prostorskih enot,
 • register zemljepisnih imen,
 • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter
 • načrte in karte.

Postopek registracije in zahtevek za registracijo je objavljen tukaj.

Registrirani uporabniki so:

 • poslovni subjekti (pravne osebe, samostojni podjetniki, notarji, cenilci ipd.), ki želijo vpogledovati v podatke o nepremičninah;
 • geodetska podjetja, ki imajo po zakonu pravico opravljati geodetsko dejavnost in želijo dostopati do aplikacij in podatkov;
 • državna uprava in notarji, ki imajo po zakonu pravico izdajati potrdila iz zbirk geodetskih podatkov;
 • lokalne skupnosti ter javna uprava, ki želijo preko spletnih strani prevzemati geodetske podatke;
 • lastniki gospodarske javne infrastrukture ter izdelovalci elaboratov.

Postopek registracije:

 • vsak uporabnik mora imeti spletno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga izdaja SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM;
 • izpolnite ustrezen zahtevek za registracijo organizacije in uporabnikov ter ga pošljite na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana oziroma skeniranega na elektronski naslov gurs@assist.si;
 • na podlagi zahtevka vam pošljemo račun za stroške registracije (samo v primeru prve registracije). Registracija znaša 75 evrov in davek na dodano vrednost (ne glede na število uporabnikov). Registracija je za organe državne uprave in pravosodne organe brezplačna. Prav tako je registracija brezplačna za vnos podatkov zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture;
 • po plačilu računa, vašim uporabnikom omogočimo dostop ter kontaktno osebo organizacije po elektronski pošti obvestimo o dodeljenem uporabniškem imenu, geslu in spletnem naslovu aplikacije.

 Zahtevki za registracijo:

Ukinitev pravic:

Več o aplikacijah:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava