Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Popravki aplikacije IS Kataster

Spoštovani uporabniki IS Kataster,

 

obveščamo vas, da je bila včeraj (8.3.2023) na produkcijsko okolje Ministrstva za javno upravo nameščena nova posodobljena verzija informacijskega sistema Kataster.

Tokratna posodobitev prinaša kar nekaj novosti, ki bodo pripomogle k boljši uporabniški izkušnji in odpravlja nekatere pomanjkljivosti na katere ste nas pri uporabi informacijskega sistema opozarjali tako izvajalci inženirskega dela katastrskih postopkov kot tudi referenti na Geodetski upravi RS.

 

Podatki in postopki vezani na stavbe in dele stavb

·         Preverjeno je delovanje posameznih kontrol in dodane so določene dopolnitve le teh, ki so naštete v nadaljevanju:

IS kataster preverja določevanje katastrskih postopkov in podpostopkov glede na status vpisa stavbe. Za katastrsko vpisane stavbe lahko izvajamo samo postopek vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe (z vsemi podpostopki), medtem ko za registrsko vpisane stavbe lahko izvedemo samo postopek vpisa stavbe in delov stavbe (dopolnjena kontrola K180 – kontrola statusa stavbe).

Če je na del stavbe vezana hišna številka, mora biti hišna številka kot podatek o delu stavbe zapisana tudi v xml datoteki.

Izboljšano je delovanje kontrole K39- Tloris stavbe na parceli znotraj tlorisa stavbe. Če je tloris stavbe na parceli znotraj tlorisa stavbe ali je enak le temu, kontrola ne javlja več napake.

Pravilo, da morajo imeti točke in daljice, ki pripadajo samo tlorisu stavbe (niso to tudi točke in daljice parcele) in se v postopku spreminjajo (S), imeti status 99 je pravilo, ki velja že od začetka uporabe IS kataster. Z novi verzijo ta kontrola deluje in onemogoča oddajo elaborata, ki ne upošteva teh pravil (K182 - Točke / daljice upravni status).

Zaradi napak pri določevanju številk stanovanj in poslovnih prostorov je nadgrajena kontrola K153 - Kontrola podatkov stanovanj, poslovni prostori. Številko stanovanja ali poslovnega prostora ni možno določiti delom stavbe z rabo 37-skupni komunikacijski prostor, 38-skupne sanitarije, 39-ruševina ter nestavbam, ki jih vodimo v opozorilnem sistemu.

Brisanje stavbe v postopku z elaboratom v skladu z določili ZKN ni dovoljeno (razen znotraj podpostopka delitev in združitev stavbe). Z nadgradnjo je sedaj onemogočena oddaja elaborata, kjer bi se izvedel izbris stavbe (nadgrajena kontrola K221-brisanje stavbe).

Za stavbe, ki imajo določeno povezavo stavba parcela samo s točko, je pri kontroli K37-prekrivanje poligonov, dodan pogoj, da se točke, ki predstavljajo povezavo stavba parcela za različne stavbe ne smejo prekrivati.

 

·         Poizvedovanja po podatkih:

V katastru nepremični se nahajajo tudi stavbe, ki nimajo opredeljene povezave stavba parcela (v zemljiškem katastru ni bil pred migracijo opredeljen ZPS ali ZPS*, stavba bi morala imeti povezavo s parcelo opredeljeno s točko, pa jo nima). V primeru, da stavba ni povezana s parcelo , ob kliku na to parcelo dobimo pri naprednem poizvedovanju tudi podatke o nepovezani stavbi.

V primeru, da se je vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe nanašal na spremembo prostorov, pri pregledovanju sprememb po uvozu xml, novo stanje prostorov ni bilo vidno. Z novo verzijo je napaka odpravljena.

Popravljen je bil način izračuna za bruto tlorisne površine stavb in ponovno izveden izračun za vse stavbe, ki so imele že voden ta podatek v katastru nepremičnin.

 

 

Podatki in postopki vezani na bonitete:

·         Preverjeno je delovanje posameznih kontrol in dodane so določene dopolnitve le teh, ki so naštete v nadaljevanju:

Pri spreminjanju in dodajanju poligonov za območja bonitet, so se pojavljale napake in sicer da so poligoni območij bonitet bili opredeljeni kot lokacijsko ločeni ali večdelni poligoni  (multipoligoni), kar pa ni bilo pravilno. Zato je z novo verzijo nadgrajena kontrola K241- večdelni poligoni (multipolgioni), ki onemogoča oddajo elaboratov, ki vsebujejo multipoligone.

Območja bonitet se ne smejo prekrivati. V kolikor se, oddaja elaborata ni več mogoča. V novi verziji je kontrola 37- prekrivanje poligonov ni več samo opozorilo, ampak je opredeljena kot napaka, ki preprečuje oddajo elaborata za postopek urejanja bonitet.

Odpravljene so tudi napake zaradi zaokroževanj.

Podana pa je tudi olajšava pri uvozu elaborata spremembe območja bonitet. Prilogi P-1 - skica in P-3 – strokovno poročilo nista več obvezni za ta postopek.

 

     Poizvedovanja po podatkih in vpogledi:

Sloj točk meritev bonitet je prikazan ob prehodu na grafiko v postopku urejanja območja bonitet 

 

Ostale spremembe

     Preverjeno je delovanje posameznih kontrol in dodane so določene dopolnitve le teh, ki so naštete v nadaljevanju

V kolikor nastopa napaka pri oblikovanju PDF/A formata, to ni več ovira za oddajo elaborata. Kontrola K257- PDF validator je le še opozorilo, vendar v kolikor do take napake pride, se bo reševala v postopku dopolnitve.

V enoti obdelave ne moremo imeti samo eno enoto v starem in eno enoto v novem stanju (enote obdelave tvorimo pri delitvah in združevanju), zato je bila nadgrajena kontrola K236- podpostopki in enote obdelave, tako da v kolikor imamo samo eno enoto v starem in eno enoto v novem stanju, oddaja elaborata ni možna.

Dopolnjeno je delovanje kontrole K4 - Staro stanje – grafika in sicer mora biti staro stanje popolnoma identično tudi v primeru zelo ozkih poligonov.

     Poizvedovanja po podatkih in vpogledi/izračuni:

Izvedene dopolnitve avtomatskega računanja površin parcel in ostalih entitet (tloris stavbe na parceli, tloris zemljišča pod stavbo, območja služnosti in stavbnih pravic in sestavin delov stavb) po oddaji elaborata.

Podatki rastiščnega koeficienta in odprtosti zemljišč se prikazujejo samo na parcelah, ki imajo dejansko rabo gozd.

Dodan prikaz katastrskega dohodka v naprednem poizvedovanju za kmetijske in godne parcele.

V kolikor je lastnik parcele neznan, se v vpogledu IS katastra v polju naziv lastnika po novem izpiše, da je lastnik neznan in ne tako kot sedaj, ko je bilo podano da obstaja registrski (R) lastnik, vendar je bilo polje z nazivom prazno.

Pri lastnikih, ki imajo podan naslov za vročanje, se podatek o tem naslovu izbriše, v kolikor pride do ukinitve tega podatka v CRP.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE