3. konferenca »Program projektov eProstor«

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

3.konferenca »Program projektov eProstor«

eProstor: Digitalna Slovenija pri urejanju prostora

Kakšna je prihodnost upravljanja nepremičnin, graditve objektov in urejanja prostora?

 

Ljubljana, 4. december 2019

 

3. konferenca Programa projektov eProstor

V prostorih Domus Medici je 4.12.2019 potekala 3. konferenca Programa projektov eProstor, ki sta jo organizirala Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava Republike Slovenije. Širši strokovni javnosti so bili predstavljeni vmesni dosežki enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin. Cilj eProstora je zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin pod skupnim naslovom »En prostor za vse«

 

Državni sekretar Aleš Prijon na Ministrstvu za okolje in prostor in vodja programskega sveta eProstora je v nagovoru poudaril »na ministrstvu želimo z eProstorom pospešiti in izboljšati procese na področjih urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, procese in podatke pa tudi medsebojno povezati. Omogočili bomo brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravili administrativne ovire in zagotovili enostavno dostopne, kakovostne uradne podatki o nepremičninah, prostoru in graditvi«.

 

Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Leon Behin je orisal vlogo Ministrstva za javno upravo v projektu eProstor in pri tem izpostavil dobro sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor ter z Geodetsko upravo pri zagotavljanju pogojev za informatizacijo in uporabo prostorskih podatkov. Kot je poudaril, "je eProstor eden ključnih elementov eUprave, ki ga prenašamo v državni računalniški oblak".

 

Državna sekretarka Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko dr. Nevenka Ribič pa je v svojem nagovoru zbranim poudarila, »da gre za projekte, ki prispevajo k ustvarjanju naše skupne razvojne zgodbe in jih bomo veseli tudi v naslednji finančni perspektivi«.

 

Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave RS, je uvodoma poudaril, da je Geodetska uprava v letošnjem letu že zaključila programiranje baznega dela nove informacijske rešitve katastra nepremičnin, ki je nameščen na državnem računalniškem oblaku. Z namenom odprave administrativnih ovir, pospešitve procesov ter posodobitve sistema je v medresorsko obravnavo posredovala nov Zakon o katastru nepremičnin. Prav tako je bil v letošnjem letu dokončan digitalni arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb, kjer je bilo poskeniranih več kot 9 mio dokumentov, celoten arhiv zdaj obsega preko 23 mio dokumentov. Na področju lokacijskega izboljšanja grafičnih podatkov zemljiškega katastra oz. izboljšava pozicijske natančnosti katastrskih načrtov na območjih stavbnih zemljišč je bilo do konca tega leta izboljšanih 60 odstotkov območja Republike Slovenije. Zaključen pa je bil strokovno zahteven prehod v nov koordinatni sistem tudi za temeljne nepremičninske evidence (zemljiški katastre, kataster stavb ipd).  S tem se je Geodetska uprava v celoti vključila v Evropski prostorski referenčni sistem, katerega glavni cilj je zagotavljanje povezljivosti in s tem tudi neovirane uporabe podatkov o prostoru na območju celotne EU.

 

Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP Barbara Radovan je poudarila, da so prostorski podatki, ki so trenutno na voljo prek vpogleda preko spletnega mesta PIS, za zdaj samo informativne narave. Po vzpostavitvi elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, ki poteka v sklopu programa projektov eProstor, pa bo zagotovljen dostop do verodostojnih in ažurnih podatkov o prostorskih aktih, upravnih aktih s področja graditve in do seznama pravnih režimov v prostoru. S tem programom eProstor bodo predvsem na državni ravni zagotovili e-poslovanje pri evidentiranju nepremičnin, graditvi objektov in prostorskem planiranju ter izboljšali in zajeli podatke katastra in dejanske rabe poseljenih zemljišč. Za učinkovito delovanje procesov pa je potrebno zagotoviti infrastrukturo za prostorske podatke tudi na lokalni in regionalni ravni ter z njo povezati obstoječo infrastrukturo za prostorske podatke na državni ravni. Le tako vertikalno povezani standardizirani prostorski podatki bodo ustrezna podlaga za potrebe prostorske, zemljiške in davčne politike v Sloveniji ter bodo omogočili kakovostno in strokovno utemeljeno podporo pri odločanju o prostorskem razvoju. Zaradi tega se ministrstvo zavzema, da bi skupaj z občinami (regijami) vzpostavili program, ki bi bil podlaga za črpanje sredstev v naslednjih letih, predvsem pa da bi bila za to zagotovljena sredstva v EU skladih.

 

Namestnica generalnega direktorja geodetske uprave mag. Erna Flogie Dolinar  pa je ob zaključku uvodnih nagovorov izpostavila ključne rezultate projekta v tem letu: razvoj prostorskega informacijskega sistema v okviru katerega so bili pripravljeni primeri elektronskega poslovanja za postopek izdaje gradbenega dovoljenja (eGraditev) in priprave občinskega prostorskega načrta (ePlan); Publikacijo Dediščina katastrov na Slovenskem in s tem povezanim dokončanjem zelo obsežnega in strokovno zahtevnega skeniranja 200 letnega arhiva zemljiškega katastra, katastra stavb in državnih prostorskih aktov; informacijsko prenovi nepremičninskih evidenc, načrt implementacije nove informacijske rešitve na 41 lokacij Geodetske uprave; dokončanje prehoda v nov koordinatni sistem za temeljne nepremičninske evidence; lokacijsko izboljšavo grafičnih podatkov zemljiškega katastra, s katerimi so do konca tega leta izboljšali že 60% območja Republike Slovenije ter masovnemu zajemu dejanske rabe v okviru katerega je zajetih že polovico poseljenih zemljišč v Sloveniji. Ob koncu pa povabila vse deležnike k aktivni soudeležbi pri implementaciji rezultatov.

 

Ob robu konference pa je bila izvedena tudi tiskovna konferenca, kjer sta Generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek in Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP Barbara Radovan odgovarjala na zastavljena vprašanja s strani novinarjev.

RTV Slo1: 3. konferenca Programa projektov eProstor

Izjava o 3.konferenci »Program projektov eProstor«, Tomaž Petek, generalni direktor GURS

 

V nadaljevanju konference so sodelavci iz Geodetske uprave in Ministrstva za okolje in prostor predstavili dosedanje rezultate na posameznih področjih ter kaj nas čaka prihodnje leto in do konca leta 2021.
 

Kataster nepremičnin in elektronsko poslovanje na področju evidentiranja nepremičnin  
mag. Ema Pogorelčnik, Simona Smrtnik; Geodetska uprava Republike Slovenije
 

Kako bomo na področju informacijskih in vsebinskih rešitev pospešili in izboljšali procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami? In kako bomo medsebojno povezali vse tri glavne sisteme na področju prostora, o tem je tekla beseda v predstavitvi Kataster nepremičnin in elektronsko poslovanje na področju evidentiranja nepremičnin mag. Ema Pogorelčnik in Simona Smrtnik z Geodetske uprave Republike Slovenije.

 

Prostorski informacijski sistem
Jan Brezec, Dejan Cvijanović, Mihael Fonda, Jurij Mlinar; Ministrstvo za okolje in prostor

Predstavili so rešitve na področju prostorskega načrtovanja in graditve gospodje Jan Brezec, Dejan Cvijanović, Mihael Fonda in Jurij Mlinar z Ministrstva za okolje in prostor.

 

eProstor in državna informacijska infrastruktura
mag. Uroš Mladenović; Geodetska uprava Republike Slovenije

E-Prostor ni samonikel informacijski sistem, pač pa del državne informacijske infrastrukture. O vzporednicah in presečiščih tega informacijskega mega-sistema, je spregovoril gospod mag. Uroš Mladenović z Geodetske uprave Republike Slovenije.

 

Lokacijska izboljšava zemljiškega katastra
Franc Ravnihar, Marko Rotar; Geodetska uprava Republike Slovenije

S prikazom konkretnih izboljšav podatkovnih zbirk, ki jih je prinesla digitalizacija so novi katastrski prikazi .Kaj vse razkrivajo izboljšani podatki, je predstavil gospod Marko Rotar z Geodetske uprave Republike Slovenije.

 

Evidenca stavbnih zemljišč in dejanska raba
Damjan Doler; Ministrstvo za okolje in prostor

Kakšne so nove možnosti rabe evidence stavbnih zemljišč, so poslušalci spoznali v predavanju, ki ga je izvedel gospod Damjan Doler z Ministrstva za okolje in prostor.

 

Skupna infrastruktura za prostorske podatke – spletni servisi
mag. Matej Sotlar; Geodetska uprava Republike Slovenije

Predstavili so tudi umeščenosti slovenskega projekta e-Prostor v evropski prostor Inspire. O prednostih, ki jih prinaša harmonizacija naših podatkov z evropsko zbirko prostorskih informacij, je predstavil gospod mag. Matej Sotlar z Geodetske uprave Republike Slovenije.


Dediščina katastrov na slovenskem (digitalni arhiv)
mag. Janez Slak; Geodetska uprava Republike Slovenije
 

Gospod mag. Janez Slak z Geodetske uprave, sourednik knjige Dediščina katastrov na Slovenskem, nam je podrobneje pojasnil pomen digitalizacije slovenskega katastrskega arhiva.

 

eProstor: Kje nas najdete?
Mojca K. Geodetska uprava Republike Slovenije

Na koncu je bil predstavljen praktični prikaz vstopnih mest za seznanitev s projektom eProstor.

 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Fotografije Anže Virant

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava