Prostorski informacijski sistem

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

VSE V eProstoru

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja bo v okviru eProstora do leta 2021:

  • zagotovil možnost elektronskega poslovanja v postopkih na področju graditve objektov (eGraditev) in priprave prostorskih aktov (ePlan),
  • izdelan sistem za vodenje podatkov evidence stavbnih zemljišč,
  • izveden bo tudi del prve faze vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč z zajemom poseljenih zemljišč. Na poti k temu cilju sprejeta tudi nova prostorska in gradbena zakonodaja.

 

Elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja

Glavni namen sistema ePlan je uvedba elektronskega načina poslovanja na področjih priprave, sprejemanja, uveljavljanja in uporabe prostorskih aktov. Pri tem bo vzpostavljeno informacijsko okolje, kjer bodo uporabniki glede na vlogo preko enega mesta na ustrezno podprt, enoten, pregleden in kontroliran način opravljali aktivnosti v postopkih priprave prostorskih aktov.

 

Podatki in dokumentacija, ki jih bodo pri tem uporabniki posredovali v sistem, se bodo na organiziran način vodili v zbirki prostorskih aktov. Ti bodo preko storitev (npr. seznam prostorskih aktov, vpogled v podatke za posamezen prostorski akt, grafični pregledovalnik, iskanje) v vsakem trenutku na voljo preko enotne vstopne točke.

 

Predpogoj za uspešen prehod na elektronsko poslovanje je zagotavljanje dostopa do vseh podatkov, ki se nanašajo na pravno stanje v prostoru na osnovi prostorskih aktov, pravnih režimov, nepremičninskih evidenc ipd.

Aktivnosti vključevanja podatkov iz državne pristojnosti v storitve prostorskega informacijskega sistema bodo zagotovljene v okviru programa projektov eProstor, za občinske podatke pa bodo morale poskrbeti občine. Vse občine, ki imajo sprejete OPN, bodo morale pred pričetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov z uporabo storitev za elektronsko poslovanje zagotoviti ustrezen zajem (prostorski podatki, digitalna dokumentacija) vseh veljavnih prostorskih izvedbenih aktih v njihovi pristojnosti.

 

Do vzpostavitve storitev za elektronsko poslovanje smo za javnost odprli javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema preko katerega je mogoč vpogled v podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih, namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih prostorskih načrtov in prostorskih redov občin, omejitvah v prostoru ter o izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenjih (od 1. junija 2015 naprej).

 

Evidenca stavbnih zemljišč - kako do tja?

Načrtovanje in razvoj stavbnih zemljišč (urejanje parcelne in lastniške strukture ter komunalno opremljanje) je poglavitna naloga občin. Na tem področju Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) uvaja novo evidenco, imenovano evidenca stavbnih zemljišč (ESZ). ESZ je namenjena načrtovanju namenske rabe prostora, načrtovanju komunalne opreme, izvajanju ukrepov zemljiške politike (sanacija in zagotavljanje ustrezne parcelne in lastniške strukture), za zagotavljanje cenovno dostopnih zemljišč za bivanje in delo, za gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu, za odmero dajatev na stavbnih zemljiščih in vrednotenje stavbnih zemljišč. Kot takšna bo omogočila izvajanje ukrepov zemljiške politike, povečala informiranost investitorjev in s tem bistveno pripomogla k uspešnejšem razvoju.

 

ESZ vsebuje podatke o pozidanih in nepozidanih zemljiščih z razvojnimi stopnjami, ki izkazujejo njihov razvojni potencial. ESZ torej omogoča vpogled v stanje stavbnih zemljišč. Osnova za vzpostavitev evidence je poleg poznavanja namenske rabe tudi poznavanje njene dejanske rabe. Masovni zajem poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč (masovni zajem) je ena izmed aktivnosti, ki bo v kombinaciji z zajemom dejanske rabe javne cestne (JCI) in javne železniške infrastrukture (JŽI) podala dejansko rabo na stavbnih zemljiščih.

 

Inicialna vzpostavitev ESZ vključuje različne akterje (država, občine in lastniki nepremičnin), katerih naloge se neprestano prepletajo.
Na poti do vzpostavitve ESZ so predvidene tri ključne faze.

Faza 1: masovni zajem poseljenih zemljišč ter zajem dejanske rabe JCI in JŽI

Ministrstvo za okolje in prostor izvaja masovni zajem poseljenih zemljišč po terminskem planu in bo pripravilo predlog poseljenih zemljišč do 30. junija 2021. Občine pred izvedbo masovnega zajema pripravijo podatke o namenski rabi ter druge podatke potrebne za zajem. Podatki o poseljenih zemljiščih so po končanem zajemu v posamezni občini dostopni preko javnega spletnega mesta prostorskega informacijskega sistema (www.pis.gov.si) na povezavi evidenca stavbnih zemljišč - pregledovalnik podatkov. Upravljavci JCI in JŽI (državni ali občinski organ oziroma gospodarska družba, ki na podlagi zakona upravlja javno cestno oziroma javno železniško infrastrukturo) bodo zagotovili pripadajoča zemljišča in dejansko rabo JCI in JŽI.

 

Faza 2: verifikacija podatkov in določanje nepozidanih zemljišč z razvojnimi stopnjami

Občine se do predloga poseljenih zemljišč opredelijo (odpravijo neskladja in dodajo manjkajoča ali brišejo neobstoječa pripadajoča zemljišča) ter izvedejo verifikacijo podatkov in pripravijo dopolnjen predlog poseljenih zemljišč, ki skupaj s podatki o pripadajočih zemljiščih JCI in JŽI tvorijo pozidana zemljišča. Občine nato na podlagi grafičnega preseka vseh stavbnih zemljišč in pozidanih zemljišč določijo nepozidana zemljišča ter jih v nadaljevanju razvrstijo v ustrezne razvojne stopnje.

 

Faza 3: razgrnitev podatkov lastnikom

Podatkom o poseljenih zemljiščih in nepozidanih zemljiščih je potrebno podati pravno veljavo, za kar je potrebno izvesti razgrnitev teh podatkov. Po uspešno končani razgrnitvi dobijo podatki pravno veljavo. Te podatke skupaj s podatki o JCI in JŽI občine posredujejo v ESZ najkasneje do 1. Januarja 2025.

Po končani inicialni vzpostavitvi ESZ se prične njeno življenje oziroma vzdrževanje, ki bo potekalo povezano med državo in občinami. Cilj je, tudi za potrebe širše zainteresirane javnosti, zagotoviti vzdrževanje ESZ v realnem času. Pravno veljavne podatke ESZ  bodo izkazovali podatki, ki jih bodo občine razgrnile vsaj enkrat letno.

 

DOGODKI na projektu Prostorski informacijski sistem

Publikacije

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava