Zajem in izboljšava podatkov

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

USTVARJAMO eProstor

Cilji projekta so zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranje elaboratov katastrskih meritev. Z njim bodo zajeti podatki o pozidanih zemljiščih v Sloveniji za podporo pri odločitvah, vezanih na prostorski razvoj, predvsem pri razvoju poselitve in načrtovanja infrastrukturnih objektov. Izvedena bo tudi lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra znotraj stavbnih zemljišč. Zaradi nujne povezanosti nepremičninskih evidenc z drugimi prostorskimi evidencami je treba celotno arhivsko gradivo, ki se še vedno hrani v papirni obliki, skenirati in s tem omogočiti elektronsko poslovanje. Del elaboratov zemljiškega katastra je že pretvorjen iz analogne v digitalno obliko. S projektom bo zagotovljena pretvorba preostalih analognih elaboratov. Zagotovljeno bo tudi sprotno skeniranje vseh dokumentov, nastalih med izvajanjem projekta in pozneje. Projekt bo trajal do konca leta 2021; v delu, ki se navezuje na izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranje elaboratov katastrskih meritev, ga bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, za zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč pa bo pristojen Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Cilji projekta je v zajemu prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšavi grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranju elaboratov katastrskih meritev.

 

Digitalen arhiv katastrskih meritev

Osnovni pogoj za prehod na elektronski način poslovanja na področju upravljanja nepremičnin predstavlja digitalen arhiv. Digitalen arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb bo dokončan do marca 2019 in bo vseboval slabih 23 milijonov dokumentov. Omogočil bo, da ohranimo originalno gradivo, hkrati pa geodetski upravi, geodetskim podjetjem in drugim uporabnikom omogočimo lažji in hitrejši dostop in uporabo arhivskih dokumentov. .

 

DOGODKI na projektu Zajem in izboljšava podatkov

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava