Zbirke prostorskih podatkov

Vzpostavljanje omrežja postaj GPS in evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji

Vzpostavljanje omrežja postaj GPS in evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji

Namen projekta s polnim imenom »Vzpostavljanje omrežja postaj GPS in evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji« je vzpostavitev sodobne geoinformacijske infrastrukture v Sloveniji kot ene od osnov za trajnostni razvoj države. Podlaga zanj je Strategija osnovnega geodetskega sistema, ki jo je na svoji 73. redni seji dne 6. maja 2004 sprejela Vlada Republike Slovenije.

Podprto z donacijo Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma.

Izvajalec projekta

Projekt izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije pri Ministrstvu za okolje in prostor. Razvojne naloge izvaja v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije, s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in z Državno geodetsko upravo Norveške.

Časovni in finančni okvir

Datum pričetka izvajanja projekta je 23. februar 2007, ko je bila podpisana pogodba o podpori s strani Norveškega finančnega mehanizma. Projekt se zaključuje 31. decembra 2010. Vrednost projekta je 1,8 mio. €, od tega 0,8 mio. € (43 %) donacija Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina projekta

Projekt obsega vrsto nalog, ki tvorijo tri soodvisne vsebinske sklope: 

 • vzpostavitev državnega omrežja stalnih postaj GNSS,
 • vzpostavitev horizontalne sestavine novega državnega prostorskega referenčnega sistema in
 • vzpostavitev vertikalne sestavine novega državnega prostorskega referenčnega sistema. 

Vsi trije sklopi skupaj predstavljajo vzpostavljanje Evropskega prostorskega referenčnega sistema (ESRS) v Sloveniji, za katerega na ravni Evrope skrbi EUREF – Podkomisija za referenčni sestav za Evropo pri IAG – Mednarodnem združenju za geodezijo. Hkrati ti trije sklopi tvorijo temelj slovenske geoinformacijske infrastrukture, ki je usklajena z izvedbenimi pravili direktive INSPIRE glede uporabe referenčnih sistemov držav članic EU.

Kratek opis vsebine projekta je na voljo v Brošuri projekta.

Podrobnejši pregled rezultatov projekta je na voljo tudi v Zborniku projekta, ki vključuje: 

 • pregled končnih poročil in tehničnih poročil projekta ter ostalih pripravljenih gradiv (navodil, priporočil in ekspertiz v obliki  ločeno vezanih prilog),
 • pregled prispevkov na konferencah, posvetih in delavnicah projekta,
 • pregled objav v strokovnih in poljudnih revijah ter pregled prispevkov v monografijah in zbornikih konferenc, simpozijev in strokovnih srečanj.

Izvedba projekta ne pomeni, da je delo pri vzpostavljanju novega koordinatnega sistema v Sloveniji zaključeno. Zaključeno je delo, ki je bilo zastavljeno v okviru projekta in v okviru virov, ki so bili zagotovljeni za njegovo izvedbo. Izvedba projekta pa je vsekakor zagotovila možnosti za vzpostavitev nove, sodobne podlage za geodetske podatke, katerih imperativ je položajna natančnost in atributna kakovost, daje pa tudi podlago za učinkovito uporabo, souporabo in izmenjavo georeferenciranih podatkov tako v Sloveniji, kot v širšem, evropskem prostoru.

Razvoj DGS – Prehod na nov koordinatni sistem

Končna poročila o rezultatih raziskav (COBISS = 2.12)

2007

Sandi Berk, Katja Bajec, Dominik Fajdiga, Matija Klanjšček, Darja Likovič, Gašper Mahnič, Nika Mesner, Dalibor Radovan, Božo Koler, Klemen Kozmus Trajkovski, Miran Kuhar, Oskar Sterle in Bojan Stopar: Razvoj DGS 2007. Prehod na nov koordinatni sistem. Končno poročilo in Končno poročilo – priloge (1. in 2. zvezek), Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, marec 2008, 3 zv., 203+13 str., 309+47 str. in 329+19 str.

Samostojne priloge elaborata (v ločeno vezanih zvezkih):


2008

Sandi Berk, Katja Bajec, Mihaela Triglav Čekada, Dominik Fajdiga, Nika Mesner, Tomaž Žagar, Primož Kete, Aranka Vodopivec, Matija Klanjšček, Dalibor Radovan, Bojan Stopar, Božo Koler, Miran Kuhar, Klemen Kozmus Trajkovski, Polona Pavlovčič Prešeren in Oskar Sterle: Razvoj DGS 2008. Prehod na nov koordinatni sistem. Končno poročilo in Končno poročilo – priloge (1. in 2. zvezek), Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, marec 2009, 3 zv., 202 str., 428+12 str. in 286+52 str.

Samostojne priloge elaborata (v ločeno vezanih zvezkih):

 
2009

Sandi Berk, Katja Bajec, Mihaela Triglav Čekada, Dominik Fajdiga, Nika Mesner, Ingrid Arh, Tomaž Žagar, Miran Janežič, Niko Fabiani, Dalibor Radovan, Bojan Stopar, Božo Koler, Miran Kuhar, Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj in Simona Savšek: Razvoj DGS 2009. Prehod na nov koordinatni sistem. Končno poročilo in Končno poročilo – priloge (1. in 2. zvezek), Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, oktober 2009, 2 zv., 165+9 str. in 597+43 str.

Samostojni prilogi elaborata (v ločeno vezanih zvezkih):

 
2010

Katja Oven, Sandi Berk, Katja Bajec, Darja Pegan Žvokelj, Matija Klanjšček, Jani Demšar, Roman Vrabič, Branislav Droščák, Marko Zore, Niko Fabiani, Miran Janežič, Dalibor Radovan, Bojan Stopar, Božo Koler, Miran Kuhar, Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj in Simona Savšek: Razvoj DGS 2010. Prehod na nov koordinatni sistem. Končno poročilo, Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, november 2010.

Samostojne priloge elaborata (v ločeno vezanih zvezkih):

ČLANKI V REVIJAH

SURVEY REVIEW

Izvirni znanstveni članki (COBISS = 1.01)

GEODETSKI VESTNIK

Izvirni znanstveni članki (COBISS = 1.01)

Pregledni znanstveni članki (COBISS = 1.02)

Strokovni članki (COBISS = 1.04)

Drugi članki (COBISS = 1.25)

ALLEGEMEINE VERMESSUNGS-NACHRICHTEN

Izvirni znanstveni članki (COBISS = 1.01)

GEODEZIJA IR KARTOGRAFIJA

Pregledni znanstveni članki (COBISS = 1.02)

ŽIVLJENJE IN TEHNIKA

Poljudni članki (COBISS = 1.05)

 • Dalibor Radovan: Slovensko omrežje referenčnih postaj GPS. Življenje in tehnika, letn. 58, št. 10. Ljubljana, 2007, str. 22–27 

PRISPEVKI V MONOGRAFIJAH IN ZBORNIKIH

SIMPOZIJI GIS V SLOVENIJI

Samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v monografski publikaciji (COBISS = 1.16)

 • Sandi Berk in Žarko Komadina: Trikotniško zasnovana transformacija med starim in novim državnim koordinatnim sistemom Slovenije. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010, Ljubljana, 28. september 2010. GIS v Sloveniji, št. 10. Založba ZRC, Ljubljana, 2010, str. 291–299

Samostojni strokovni sestavki ali poglavja v monografski publikaciji (COBISS = 1.17)

 • Dalibor Radovan: Omrežje SIGNAL na poti od GPS do Galilea. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008, Ljubljana, 30. september 2008. GIS v Sloveniji, št. 9. Založba ZRC, Ljubljana, 2008, str. 411–416

EUREF SIMPOZIJI

Objavljeni znanstveni prispevki na konferenci (COBISS = 1.08)

 • Blaž Mozetič, Sandi Berk, Dalibor Radovan, Miran Kuhar in Bojan Stopar: National Report of Slovenia. Report on the Symposium of the IAG Subcommission 1.3a Europe (EUREF). London, Velika Britanija, 6.–9. junij 2007. Reports of the EUREF Technical Working Group (TWG) – EUREF publication, št. 17. Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt na Majni, 2009, str. 264–268
 • Bojan Stopar, Božo Koler, Miran Kuhar, Sandi Berk in Dalibor Radovan: National Report of Slovenia. Report on the Symposium of the IAG Subcommission 1.3a Europe (EUREF). Bruselj, Belgija, 18.–21. junij 2008. Reports of the EUREF Technical Working Group (TWG) – EUREF publication, št. 18. Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt na Majni, 2010?, 8 str. (v tisku)
 • Bojan Stopar, Božo Koler, Miran Kuhar, Blaž Mozetič, Klemen Medved, Sandi Berk in Dalibor Radovan: National Report of Slovenia. Report on the Symposium of the IAG Subcommission 1.3a Europe (EUREF). Firence, Italija, 27.–30. maj 2009. Reports of the EUREF Technical Working Group (TWG) – EUREF publication, št. 19. Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt na Majni, 2011?, 7 str. (poslan v objavo)
 • Klemen Medved, Katja Bajec, Sandi Berk, Božo Koler, Miran Kuhar, Dalibor Radovan, Oskar Sterle in Bojan Stopar: National Report of Slovenia to the EUREF 2010 Symposium in Gävle. Report on the Symposium of the IAG Subcommission 1.3a Europe (EUREF). Gävle, Švedska, 2.–5. junij 2010. Reports of the EUREF Technical Working Group (TWG) – EUREF publication, št. 20. Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt na Majni, 2012?, 6 str. (poslan v objavo)

STROKOVNA SREČANJA RAZISKAVE S PODROČJA GEODEZIJE IN FIZIKE

Objavljeni znanstveni prispevki na konferenci (COBISS = 1.08)

Objavljeni strokovni prispevki na konferenci (COBISS = 1.09)

CROPOS KONFERENCE

Objavljeni strokovni prispevki na konferenci (COBISS = 1.09)

HRVAŠKI NIPP IN INSPIRE DNEVI

Objavljeni povzetki strokovnih prispevkov na konferenci (COBISS = 1.13)

 • Mihaela Triglav Čekada: Strategy of transforming all geodetic data in Slovenia into a new coordinate system. 1. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i Savjetovanje Kartografija i geoinformacije. Varaždin, Hrvaška, 26.–28. november 2009. Program i sažetci. Hrvatsko kartografsko društvo, Varaždin, 2009, str. 67

SEMINAR »UVAJANJE NOVEGA DRŽAVNEGA KOORDINATNEGA SISTEMA V SLOEVENIJI«, 2007

Naslov seminarja: Uvajanje novega koordinatnega sistema v Sloveniji

Čas in kraj prve izvedbe seminarja: 17. april 2007, M hotel, Ljubljana
Čas in kraj druge izvedbe seminarja: 19. junij 2007, M hotel, Ljubljana

 • Blaž Mozetič: Državni, evropski in svetovni koordinatni sistemi, koordinate in kartografska projekcija – uvod.
 • Blaž Mozetič: Namen uvedbe novega državnega koordinatnega sistema in opis njegovih komponent.
 • Dalibor Radovan: SIGNAL – državno omrežje stalnih postaj GPS: natančne meritve za geodete, geomatike in navigatorje.
 • Sandi Berk: Protokol zamenjave državnega koordinatnega sistema in posledice za prostorske podatke.
 • Nika Mesner: Priporočila ob prehodu na nov državni koordinatni sistem.

OTVORITVENA KONFERENCA PROJEKTA, 2007

Naslov konference: Vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji
Čas in kraj izvedbe konference: 15. maj 2007, Hotel Slon, Ljubljana

IZOBRAŽEVANJE Z NASLOVOM »UPORABA NOVEGA KOORDINATNEGA SISTEMA V EVIDENCI ZEMLJIŠKEGA KATASTRA«, 2007

Naslov izobraževanja: Uporaba novega koordinatnega sistema v evidenci zemljiškega katastra – obvezno izobraževanje za imetnike geodetske izkaznice
Čas in kraj prve izvedbe izobraževanja: 9. oktober 2007, Poljče
Čas in kraj druge izvedbe izobraževanja: 11. oktober 2007, Maribor
Čas in kraj tretje izvedbe izobraževanja: 16. oktober 2007, Poljče
Čas in kraj četrte izvedbe izobraževanja: 18. oktober 2007, Maribor
Čas in kraj pete izvedbe izobraževanja: 23. oktober 2007, Sežana

 • Blaž Mozetič: Kakovost podatkov je odvisna od kakovosti koordinatnega sistema in kakovostne izmere.
 • Nika Mesner in Žarko Komadina: Metode izmere za potrebe zemljiškega katastra.
 • Sandi Berk in Matija Klanjšček: Transformacija med koordinatnima sistemoma D48/GK in D96/TM.
 • Miroslav Logar: Sočasna uporaba koordinat točk v različnih koordinatnih sistemih na področju zemljiškega katastra in katastra stavb.
 • Franci Bačar in Katjuša Benedik: Sprejem zahteve (ZK) ter priprava, izdaja in obračun podatkov.

STROKOVNI POSVET »S KOORDINATAMI V EVROPI«, 2007

Naslov strokovnega posveta: S koordinatami v Evropi – 37. geodetski dan
Čas in kraj izvedbe posveta: 16.–17. november 2007, Hotel Perla, Nova Gorica

STROKOVNI POSVET »GEODEZIJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ«, 2008

Naslov strokovnega posveta: Geodezija in trajnostni razvoj – 38. geodetski dan
Čas in kraj izvedbe posveta: 21.–22. november 2008, Hotel Sotelia, Podčetrtek
Opomba: 2. dan posveta (3. sklop) je nosil naslov Novi koordinatni sistem v geodetski praksi

 • Blaž Mozetič: Rezultati nadzora kakovosti podatkov zemljiškega katastra v letu 2008. (objavljen tudi članek v Geodetskem vestniku, ki je prosto dostopen na:
  http://www.geodetski-vestnik.com/52/4/gv52-4_728-742.pdf)
 • Miran Brumec: Poročilo Skupine za spremljanje uvajanja novega koordinatnega sistema.
 • Dalibor Radovan: Služba za GPS in storitve.

STROKOVNI POSVET »UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN V TRETJEM TISOČLETJU«, 2010

Naslov strokovnega posveta: Upravljanje nepremičnin v tretjem tisočletju – 39. geodetski dan
Čas in kraj izvedbe posveta: 23.–24. april 2010, Hotel Larix, Kranjska Gora
Opomba: 2. dan posveta je nosil naslov Vzpostavljanje novega koordinatnega sistema v Sloveniji

 • Mihaela Triglav Čekada, Sandi Berk in Blaž Barborič: Nepremičninske evidence in novi koordinatni sistem v luči direktive INSPIRE. (objavljen tudi članek v Geodetskem vestniku, ki je prosto dostopen na:
  http://www.geodetski-vestnik.com/54/2/gv54-2_209-216.pdf)
 • Bojan Stopar, Oskar Sterle, Božo Koler, Polona Pavlovčič Prešeren in Miran Kuhar: Vloga novega državnega koordinatnega sistema v zagotavljanju kakovosti prostorskih podatkov.
 • Miran Brumec: Geodetske storitve v koordinatnih sistemih D48/GK in D96/TM.

IZOBRAŽEVANJE Z NASLOVOM »TRANSFORMACIJE PROSTORSKIH PODATKOV«, 2010

Naslov izobraževanja: Transformacije prostorskih podatkov – obvezno izobraževanje za imetnike geodetske izkaznice
Čas in kraj prve izvedbe izobraževanja: 6. oktober 2010, M hotel, Ljubljana
Čas in kraj druge izvedbe izobraževanja: 21. oktober 2010, Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani

 • Bojan Stopar: Koordinatni sistemi in transformacije koordinatnih sistemov v geodeziji.
 • Sandi Berk: Transformacije prostorskih podatkov med D48/GK in D96/TM: Modeli transformacije za različne nivoje natančnosti in tipe podatkov.

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA, 2010

Naslov konference: Vzpostavljanje evropskega prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji
Čas in kraj izvedbe konference: 24. november 2010, Hotel Mons, Ljubljana

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava