Zbirke prostorskih podatkov

Slovenski višinski sistem 2010 (SVS2010, datum Koper)

Slovenski višinski sistem 2010 (SVS2010, datum Koper)

Parametri novega državnega višinskega sistema so določeni z Uredbo o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (Uradni list RS, št. 80/2018).

Ime novega državnega višinskega sistema je Slovenski višinski sistem 2010 z oznako SVS2010 (datum Koper).

Temelji na sistemu normalnih višin (ne več normalnih-ortometričnih, kot velja za SVS2000). Izhodišče je vezano na mareograf v Kopru (ne več mareograf v Trstu, kot velja za SVS2000). Srednja epoha višinskega datuma je 10. 10. 2010.
 

Za uvedbo novega sodobnega fizikalnega višinskega sistema, ki bo zadovoljil potrebe uporabnikov, potrebujemo kakovostne podatke o izmeri nivelmanske in gravimetrične (višinske) mreže Slovenije. Zato je bila za prehod na nov višinski sistem izmerjena nova nivelmanska mreža 1. reda. Na njej so se izvedle tudi gravimetrične meritve.

Nova nivelmanska mreže 1. reda je sestavljena iz 13 nivelmanskih zank, ki so vse zaključene na območju Slovenije. Skupna dolžina nivelmanskih poligonov znaša približno 1800 km, sestavlja pa jo več kot 2000 reperjev. Pri novi izmeri nivelmanske mreže 1. reda je bila sočasno izvedena nivelmanska in gravimetrična izmera, kar je omogočilo izravnavo mreže v sistemu geopotencialnih kot. Po izravnavi so bile izračunane normalne višine vseh reperjev, vključenih v mrežo. Tako sanirana mreža 1. reda je ogrodje za preračun vseh ostalih reperjev (nivelmanske mreže nižjih redov) v novi višinski sistem.

Izmera nove nivelmanske mreže 1. reda se je izvajala od leta 2006 naprej, uspešno pa se je zaključila leta 2015 v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«.

Določen je bil tudi nov višinski datum Koper, ki se nanaša na opazovanja gladine morja na sodobni mareografski postaji v Kopru. Upoštevane so bile meritve za obdobje 18,6 let, pri čemer je za srednjo epoho izmere izbran datum 10. 10. 2010. Ta sovpada s srednjo epoho izvedenih nivelmanskih meritev mreže 1. reda. Od tu tudi izhaja ime in oznaka novega višinskega sistema SVS2010.

Razlika med starim in novim višinskim sistemom
Razlika med novim višinskim datumom Koper in starim višinskim datumom Trst, merjena na vodomerni lati v Kopru, znaša 15,5 cm. Vendar pa višinske razlike med SVS2010 in SVS2000 na območju Slovenije iz različnih razlogov niso konstantne. Tako na primer srednja vrednost razlik višin vseh reperjev določenih v obeh vertikalnih datumih znaša −13,1 cm, najmanjša razlika znaša −5,1 cm in največja razlika −20,9 cm (Koper−Trst na vzorcu 8239 reperjev). Razlika obeh višin normalnega reperja mreže 1. reda (FR1049) znaša −12,2 cm.

Določitev višin reperjev v novem višinskem sistemu (SVS2010, datum Koper) je potekala v dveh korakih. V prvem koraku je bila v sistemu geopotencialnih kot izravnana nivelmanska mreža 1. reda. Iz izravnanih razlik geopotencialnih kot so bile izračunane normalne višine za vse reperje, vključene v mrežo 1. reda, in navezave na sosednje države. Kot normalni (izhodiščni) reper je bil vzet avstro-ogrski fundamentalni reper z oznako FR 1049, ki je stabiliziran v bližini Ruš pod Pohorjem in je predstavljal normalni reper že v slovenskem višinskem sistemu 2000 – SVS2000, datum Trst.

V drugem koraku so bili preračunani vsi ostali stari nivelmanski poligoni nižjih redov, in sicer z navezavo na nivelmansko mrežo 1. reda. Ker so nekateri od teh nivelmanskih poligonov stari že več desetletij, ker so bile nekatere meritve slabše kakovosti in ker je na terenu kar nekaj teh reperjev že uničenih, so se pojavil tudi problemi pri navezavah in relativno velika odstopanja. Posledično so bili nekateri poligoni prekategorizirani v nižji red.

Geodetska uprava v evidenci geodetskih točk vodi višine reperjev v obeh višinskih sistemih, torej v SVS2010 (datum Koper) in v SVS2000 (datum Trst). Dostop do višin posameznih reperjev je na voljo preko spletne aplikacije PREG.
 


Oštevilčevanje reperjev nove nivelmanske mreže 1. reda

Pri izračunu višin v novem višinskem sistemu so reperji označeni po enotnem sistemu. Zaradi velikega števila reperjev, ki so bili zajeti v ponovno izmero nivelmanske mreže Slovenije, in zapletov, ki bi jih lahko povzročilo ponovno oštevilčenje večine reperjev, so novo številko dobili le novo stabilizirani reperji in reperji, ki so se podvajali na posameznem nivelmanskem poligonu. Ker so bili v novo izmero vključeni tudi nekateri reperji nivelmanskih mrež nižjih redov in mestnih nivelmanskih mrež, se v nivelmanski mreži 1. reda pojavijo reperji z isto številko. Da se izognemo podvajanju številk, je nova številka reperja sestavljena iz treh delov.

Primer oštevilčbe reperja: N1-8/9 A119, pri čemer je:

N – oznaka za novo, tj. normalno višino, ki jo dobijo vsi reperji z izračunano višino v SVS2010 (datum Koper).
1 – red nivelmanskega poligona (tj. prvi red).

8/9 – številka nivelmanskega poligona, ki hkrati predstavlja tudi številko zanke, v kateri se nivelmanski poligon nahaja (glej sliko zgoraj). Če je ta na meji dveh zank, sta navedeni obe (v obliki ulomka), zunanji nivelmanski poligoni, ki se nahajajo le v eni zanki, pa dobijo eno številko zanke in še črko, če je takšnih nivelmanskih poligonov več (npr. N1-1A in N1-1B).

A119 – oznaka reperja oz. številka reperja iz baze geodetskih točk.


Oštevilčevanje reperjev v preračunanih starih nivelmanskih poligonih

Podobno so oštevilčeni reperji v preračunanih starih nivelmanskih poligonih. Pri tem pa se v oznako doda črka P, ki nakazuje, da je reper oz. poligon preračunan in torej ni bil vključen v sanacijo nivelmanske mreže (nova izmera), ampak gre samo za preračun na podlagi starih podatkov. Stari nivelmanski poligoni so bili preračunani v isti red, če je bila razlika med merjeno in dano višinsko razliko manjša od dovoljenega odstopanja, kot je opredeljen v Pravilniku o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk. Če je bila razlika večja, je bil razvrščen v nižji red, glede na dopustno odstopanje med merjeno in dano višinsko razliko.

Primer oštevilčbe reperja:N4-P289 7838,pri čemer je:

N – oznaka za novo, tj. normalno višino, ki jo dobijo vsi reperji z izračunano višino v SVS2010 (datum Koper).
4 – red nivelmanskega poligona (tj. četrti red). Za mestne nivelmanske mreže je oznaka MN.

P – preračunana višina na osnovi starih nivelmanskih izmer. Oznaka je dodana pred številko nivelmanskega poligona.
289 – številka nivelmanskega poligona. Večinoma se je ohranila iz prejšnje izmere, po potrebi se je preoštevilčila.

7838 – oznaka reperja oz. številka reperja iz baze geodetskih točk, ki v večini primerov ostaja nespremenjena.


V določenih primerih se pri oznaki nivelmanskega poligona pojavi tudi oznaka PP (npr. NMN-PP107 1), kar pomeni, da so odstopanja obojestransko merjenih višinskih razlik na poligonu večja od še dovoljenega predpisanega odstopanja za mestno mrežo (ali za četrti red). Gre torej za približne višine, ki jih je potrebno temu ustrezno tudi obravnavati.

Stari višinski sistem Slovenije (SVS2000, datum Trst) je imel tehnološko gledano kar nekaj problemov, zato se v Sloveniji uvaja novi državni višinski sistem (SVS2010, datum Koper).

Razlogi, ki nakazujejo na probleme starega višinskega sistema, so:

  • vplivi geodinamike na območju Slovenije,
  • zastarelost sistema normalnih-ortometričnih višin,
  • nenatančna določitev vertikalnega datuma Trst iz leta 1875,
  • stari podatki nivelmanske izmere (tudi več kot 40 let),
  • nehomogena nivelmanska mreža in
  • nekakovostna višinska referenčna ploskev (geoid).
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava