Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Zakonodaja

Zakonodaja

Direktiva INSPIRE

Evropska komisija je v letu 2007 sprejela direktivo INSPIRE, ki:

• nalaga vzpostavitev nacionalnih infrastruktur za prostorske informacije,

• določa osnovne ukrepe, ki jih morajo zagotoviti države članice za premagovanje ovir, ki omejujejo ali otežujejo dostopnost do prostorskih podatkov,

• opredeljuje tematska področja podatkovnih zbirk in z njimi povezanih storitev,

• določa tudi časovne mejnike za sprejetje izvedbenih pravil za podatkovne zbirke s teh področij.

 

Direktiva INSPIRE je v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Ena od tem INSPIRE je tudi državni referenčni koordinatni sistem. Z direktivo je določena uporaba evropskega koordinatnega sistema.

 

Resolucija ZN o geoprostorskih podatkih

V okviru Organizacije združenih narodov je bila leta 2011 oblikovana skupina strokovnjakov za upravljanje s prostorskimi informacijami (UN-GGIM), katere namen je olajšati in okrepiti sodelovanje držav članic pri zagotavljanju natančnih, zanesljivih, enostavno dostopnih in uporabnih podatkov na

področju prostorskih informacij. To naj bi dosegli tudi s promoviranjem globalnega geodetskega referenčnega sistema.

 

S tem bo zagotovljena podpora razvoju na globalni, državni in regionalni ravni, tako z gospodarskega vidika kot tudi z vidika napovedovanja, preprečevanja in spremljanja globalnih težav, kot so podnebne spremembe, bolezenske pandemije, pomanjkanje hrane in izvajanje ukrepov ob katastrofah.

 

Zakonska osnova za novi koordinatni sistem je Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS). Zakon je določil državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov vseh uradnih evidenc; tudi podatki zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot bodo transformirani v novi koordinatni sistem D96/TM.

 

Parametre horizontalne in vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema določata Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije in Uredba o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema.

 

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) pa je že s 1. 1. 2008 uvedel uporabo novega koordinatnega sistema pri vzdrževanju podatkov o mejah parcel v zemljiškem katastru. Vse zemljiškokatastrske točke (mejniki), ki so bili izmerjeni po tem datumu, imajo koordinate določene tudi v novem državnem koordinatnem sistemu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava