Zbirke prostorskih podatkov

Evidenca trga nepremičnin

Evidenca trga nepremičnin

Evidenca trga nepremičnin (ETN) je večnamenska zbirka podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in o najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb.

 

Hitre povezave 

Pogosta vprašanja
Odgovori na najpogostejša vprašanja o evidenci trga nepremičnin in poročanju o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami.

Navodila za registracijo v spletno aplikacijo za poročanje v ETN
Navodila za registracijo imetnika veljavnega digitalnega potrdila za uporabo aplikacije za poročanje v evidenco trga nepremičnin.

Aplikacija za poročanje v ETN
Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin.

Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu
! Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS, zato je  s 15. januarjem 2018 Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu ukinjen.

Za posle, ki jih najemodajalci - fizične osebe sklenejo od 1. 1. 2018, je potrebno poročati na naslednja načina:

 • Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci - fizične osebe sklenejo z najemojemalci - fizičnimi osebami so najemodajalci po novem dolžni poročati Finančni upravi RS ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.
 • Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci - fizične osebe sklenejo z najemojemalci - pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki oziroma osebami, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, so od uveljavitve zakona dolžni poročati najemojemalci.

Osnovni namen evidence trga nepremičnin (ETN) je spremljanje  tržnih cen in najemnin nepremičnin zaradi ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin in zagotavljanja preglednosti slovenskega nepremičninskega trga.

Evidenca trga nepremičnin je bila vzpostavljena 1. januarja 2007 na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Leta 2007 je bil javnosti omogočen spletni vpogled v aktualne tržne cene nepremičnin, Geodetska uprava RS pa je začela objavljati periodična poročila o slovenskem nepremičninskem trgu. Objavljena periodična poročila so dostopna tukaj.

Evidenca trga nepremičnin je zakonsko urejena s predpisi s področja množičnega vrednotenja nepremičnin, ki so dostopni tukaj.

Podrobnejši podatki, ki se vodijo v ETN, so določeni s pravilnikom o vodenju in vzdrževanju podatkov evidence trga nepremičnin. Zakonodaja s področja evidence trga nepremičnin je dostopna tukaj.

Dostop do podatkov ETN je vključen v storitvah izdajanja geodetskih podatkov. Podrobnejše informacije o postopku naročanja geodetskih podatkov si preberite v zavihku Dostop do podatkov.

Podatki o sklenjenih pravnih poslih z nepremičninami, ki jih gospodarske družbe opredelijo kot poslovno skrivnost, niso javno dostopni. Določitev podatkov ETN kot poslovno skrivnost.

 Metapodatkovni opis Evidence trga nepremičnin

Opis strukture podatkov je na voljo tukaj.

Vzorec podatkov je na voljo tukaj.

Poročanju o kupoprodajnih in najemnih poslih v Evidenco trga nepremičnin je namenjena spletna aplikacija ETN, ki uporabnikom omogoča tudi elektronsko pooblaščanje drugih registriranih uporabnikov aplikacije za poročanje v njihovem imenu. Za uporabo aplikacije ETN se je treba registrirati z veljavnim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).

Navodila za registracijo v spletno aplikacijo za poročanje v ETN

Aplikacija za poročanje v ETN 

Za zavezance za poročanje, ki so pravne osebe zasebnega prava (gospodarska družba, društvo, zadruga, zasebni zavod, ustanova itd.), javnega prava (država, občina, javno podjetje, javni sklad, javni zavod, javna agencija, zbornica ipd.) ali samostojni podjetniki, je predpisano pošiljanje podatkov v elektronski obliki, prek aplikacije ETN.

Aplikacija omogoča vnos podatkov prek elektronskih obrazcev ali prek uvoza v XML formatu. Datoteke za izmenjevalni format evidence trga nepremičnin (od 24.07.2019 dalje):

Kupoprodajni posli (KP):

Najemni posli (NA):

Šifranti, ki so v uporabi pri uvozu v XML formatu:

Tekstovna oblika definicijske sheme (XSD), generične XML sheme in XML primer za vse vrste poslov:


Zavezanci za poročanje v ETN o kupoprodajnih poslih so:

 • Finančna uprava RS iz napovedi za odmero davka na promet nepremičnin (DPN), za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere se obračuna DPN;
 • Prodajalci (zavezanci za DDV) za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere se  obračuna davek na dodano vrednost (DDV);
 • Stečajni upravitelji in sodišča za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami v stečajnem ali izvršilnem postopku, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV).

Za kupoprodajni posel, o katerem je treba poročati v ETN, šteje:

 • Sklenitev kupoprodajne pogodbe za parcele, stavbe in dele stavb;
 • Sklenitev pogodbe o finančnem najemu (lizingu) za parcele, stavbe in dele stavb;

Zavezanci za poročanje o najemnih poslih so:

 • Finančna uprava RS iz podatkov napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, za najemne posle, ki jih najemodajalec fizična oseba sklene z najemojemalcem fizično osebo;  
 • Najemojemalci, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, za najemne posle, ki jih sklenejo z najemodajalcem fizično osebo;
 • Najemodajalci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki;
 • Najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti;
 • Upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Za najemni posel, o katerem je treba poročati v ETN, šteje:

 • Sklenitev pogodbe o oddaji stavb in delov stavb ali njihovih delov v najem ali podnajem;
 • Sklenitev dodatka k najemni pogodbi (aneksa) zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema;
 • Predčasna prekinitev najema.


Poročanje v ETN za zavezance brez digitalnega potrdila

 • Zavezanci za poročanje v ETN (pravna oseba ali samostojni podjetnik), ki se ne želijo registrirati za uporabo aplikacije ETN, lahko za poročanje v njihovem imenu pooblastijo enega ali več registriranih uporabnikov aplikacije ETN. Izpolnjeno pooblastilo je treba poslati po elektronski ali navadni pošti na naslov, ki je naveden na pooblastilu.
   

•    Pooblastilo za poročanje v ETN_PRAVNA OS-PRAVNA OS
Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev druge pravne osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Pooblastilo za poročanje v ETN_PRAVNA OS-FIZIČNA OS
Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev fizične osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Preklic pooblastila za ETN
Obrazec je namenjen pooblastiteljem, ki želijo preklicati pooblastilo za zastopanje oziroma poročanje v ETN v imenu pooblastitelja, dano registriranemu uporabniku aplikacije ETN.

 • Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v ETN:   
  -    Aplikacija  za poročanje v ETN
  Za dostop in uporabo aplikacije ETN se je treba registrirati z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).

  Navodila za registracijo najdete tukaj.
   

Pomoč uporabnikom aplikacij:

Angleška verzija poročil je objavljena tukaj.

 

METODOLOŠKA POJASNILA IN SLIKE

 

PERIODIČNA POROČILA O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN

LETO 2019

LETO 2018

LETO 2017

LETO 2016

LETO 2015

LETO 2014

LETO 2013

LETO 2012

LETO 2011

LETO 2010

LETO 2009

LETO 2008

LETO 2007

LETO 2005 in 2006

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava