Zbirke prostorskih podatkov

Državna meja

Državna meja

V evidenci državne meje se vodijo in vzdržujejo podatki o mejnih točkah, ki definirajo državno mejo Republike Slovenije.
Podatki služijo za grafični prikaz poteka državne meje, za uskladitev podatkov zemljiškega katastra in registra prostorskih enot z državno mejo.

Evidenca državne meje je temeljna evidenca o mejnih točkah.

Vsebuje: številke točk državne meje, sektor državne meje, način označitve točk državne meje in podatke o oznakah ter koordinate točk v državnem koordinatnem sistemu D48/GK in koordinatnem sistemu sosednje države. Pri evidenci državne meje s Hrvaško pa imajo mejne točke samo številko in koordinate D48/GK ter D96/TM .

Z državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko imamo skupno dokumentacijo, ki jo sestavljajo:

 • opis meje,
 • seznam koordinat,
 • mejni načrt.

S Hrvaško imamo dokumente:

 • opis meje (razsodba arbitražnega sodišča),
 • seznam koordinat (lomne točke grafičnega prikaza),
 • grafični prikaz poteka državne meje.
 • Podatke o državni meji uporabljamo:
  • za grafični prikaz poteka državne meje, 
  • za uskladitev podatkov zemljiškega katastra in registra prostorskih enot z državno mejo.

Z vsako sosednjo državo imamo skupno dokumentacijo, ki jo sestavljajo:

 • opis meje,

Primer mejne dokumentacije z opisom meje

Opis meje je sestavni del mejne dokumentacije. V tem dokumentu (zvezku) je z besedami opisan potek državne meje.

 • seznam koordinat in

Primer mejne dokumentacije s seznamom koordinat

Seznam koordinat je sestavljen iz dveh ali več parov koordinat vseh mejnih znakov in lomnih točk na državni meji. Koordinate so v slovenskem državnem koordinatnem sistemu in v državnem koordinatnem sistemu sosednje države, lahko pa so še v ETRS89 t.j. v enotnem evropskem koordinatnem sistemu.

 • mejni načrt

Primer mejne dokumentacije - izris mejnega načrta
Mejni načrt je prav tako sestavni del mejne dokumentacije. Na mejnem načrtu je vrisana mejna črta, vsak mejni znak s svojo oznako in topografska podlaga je digitalni ortofoto.

 • Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/1991-I in 19/1991-I – popr.)
  S Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, sprejete 25. junija 1991 na seji vseh zborov je v II. členu zapisana določitev državne meje Republike Slovenije. Ta člen se glasi: "Državne meje Republike Slovenije so mednarodno priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v okviru dosedanje SFRJ".
   
 • Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.)
  V 3. členu je določeno, da evidenco državne meje vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. V X. poglavju  Evidenca državne meje so opisani naslednji postopki: način vodenja, sprememba državne meje, označevanje državne meje, postopek ureditve meje parcele ob državni meji in podatek o poteku državne meje v naravi. Iz tega zakona je izpeljan:
  - Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 73/2017).
   
 • Zakon o nadzoru države meje - ZNDM-2-UPB1 (Uradni list RS, št. 35/2010)
  Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja nadzora državne meje, predvsem izvajanje policijskih ukrepov v notranjosti. V 10. členu zakon določa, da Vlada Republike Slovenije na predlog posameznih ministrstev imenuje člane delegacij v meddržavne komisije za označevanje in vzdrževanje državne meje. V pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije pa so strokovno – tehnična opravila v zvezi z označevanjem mejne črte. V 12. členu zakon določa pristojnost Geodetske uprave v zvezi z zagotavljanjem vidnosti na mejni črti (čiščenje vegetacije) v skladu z meddržavno pogodbo. Iz tega zakona sta izpeljana dva podzakonska akta:
  - Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 45/2004, 39/2005 in 60/2007 – ZNDM-2) – razveljavljen, smiselno pa se uporablja do izdaje novega predpisa;
  - Pravilnik o označevanju mejnih prehodov in njihovih območij (Uradni list RS, št. 45/2004 in 60/2007 – ZNDM-2) - razveljavljen, smiselno pa se uporablja do izdaje novega predpisa.
   
 • Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško - ZEDMRH (Uradni list RS, št. 69/2017)
  - Pravilnik o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 73/2017)
 • Mirovni sporazum, Trianon, 1920;
 • Mirovni sporazum, Pariz, 1947;
 • Konvencija med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Madžarske o obnavljanju, zaznamovanju in vzdrževanju mejne črte in mejnih oznak na jugoslovansko-madžarski državni meji (Ur.l. SFRJ-MP, št. 10/1985), Beograd, 20.10.1983; predpis velja v Republiki Sloveniji od 19.2.1995 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, objavljenega v Ur.l. RS-MP, št. 2-8/1995 (Ur.l. RS, št. 10/1995);
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, objavljenega v RS-MP 2-8/1995 (RS 10/1995);
 • Pogodba med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava, 2016 (velja od 2016);
 • Pravilnik o delu mešane komisije za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje, Bajansenye, 10.3.1993;
 • Navodilo za novo izmero in izdelavo nove mejne dokumentacije (2002, 2012);
 • Navodilo za kontrolo, obnavljanje, označevanje in vzdrževanje slovensko – madžarske državne meje (2001, 2012);
 • Zapisniki Mešane komisije.
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ustanovitvi in pristojnostih skupnih organov za ugotovitev ter označitev državne meje, Čateške Toplice, 30. julija 1993;  Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ustanovitvi in pristojnostih skupnih organov za ugotovitev ter označitev državne meje (Ur.l.RS-MP,št.16/1993);
 • Poslovnik Diplomatske komisije, Zagreb, 21. julij 1998;
 • Poslovnik za delo Mešane slovensko – hrvaške komisije za zaznamovanje, vzdrževanje in obnavljanje državne meje, Sremič pri Krškem, 13. september 1995 (Zapisnik 1. rednega zasedanja Mešane slovensko – hrvaške komisije za zaznamovanje, vzdrževanje in obnavljanje državne meje, Sremič pri Krškem, 13. – 14. september 1995);
 • Navodila za delo Mešane strokovne skupine pri primerjavi neusklajenih mej katastrskih občin, Sremič pri Krškem, 13. september 1995 (Zapisnik 1. rednega zasedanja Mešane slovensko – hrvaške komisije za zaznamovanje, vzdrževanje in obnavljanje državne meje, Sremič pri Krškem, 13. – 14. september 1995)
 • Zapisniki Mešane komisije
 • Mirovna pogodba z Italijo, Pariz, 10.2.1947; Ukaz o ratifikaciji Mirovne pogodbe z Italijo (Ur.l. FLRJ-MP, št. 74/1947); v Aktu o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo, objavljenemu v Ur.l. RS-MP, št. 11-60/1992 (Ur.l. RS, št. 40/1992) predpis ni naveden kot veljaven za Republiko Slovenijo;
 • Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Ur.l. RS-MP, št. 11-60/1992, RS 40/1992);
 • Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, Osimo, 10.11.1975; Zakon o ratifikaciji Pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo (Ur.l. SFRJ-MP, št. 1/1977); predpis velja v Republiki Sloveniji od dne 15.8.1992 na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo, objavljenega v Ur.l. RS-MP, št. 11-60/1992 (Ur.l. RS, št. 40/1992);
 • Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o planinskem turističnem prometu na mejnem območju; Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o planinskem turističnem prometu na mejnem območju – BITPTO (Ur.l. RS-MP, št. 5/2007);
 • Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje, Rim, 2007 (velja od  maja 2011);
 • Sporazum med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju, Trst, 2014 (velja od novembra 2016);
 • Zapisniki Mešane komisije.
 • Mirovni sporazum Saint-Germain en Laye, 1919;
 • Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo  o skupni državni meji, Beograd, 8.4.1965; Uredba o ratifikaciji Pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo  o skupni državni meji (Ur.l. SFRJ-MP, št. 11/1966 in 29/1976);
 • Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Zvezno vlado Republike Avstrije o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjevalnih not z dne 16. oktobra 1992; Uredba o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Zvezno vlado Republike Avstrije o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjevalnih not z dne 16. oktobra 1992 (Ur.l. SFRJ-MP, št. 7/1986, Ur.l. RS-MP, št. 13/1995, 5/1998 – BATSPTP, 24/1999 – BATPTP-C in 13/2002 – BATPT-D);  
 • Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljni veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko - avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, sklenjena z izmenjavo not dne 16. oktobra 1992; Ukaz o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljni veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo - BATNVP (Ur.l. RS-MP, št. 4/1993);
 • Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XIV/266 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Urbana; Uredba o ratifikaciji dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XIV/266 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Urbana (Ur.l. RS-MP, št. 8/1995
 • Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXIII/141 zaradi verskih obredov v župnijah Ebriach-Troegern in Jezersko; Uredba o ratifikaciji dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXIII/141 zaradi verskih obredov v župnijah Ebriach-Troegern in Jezersko (Ur.l. RS-MP, št. 8/1995);
 • Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXII/32 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Leonharda; Uredba o ratifikaciji dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXII/32 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Leonharda (Ur.l. RS-MP, št. 8/1995);
 • Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča "Tromeja"; - BATUSO (Ur.l. RS-MP, št. 12/1996);
 • Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) – BATDM; Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) - BATDM (Ur.l. RS-MP, št. 16/1996);
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - OBMEJNA PANORAMSKA POT) – BATTPMA; Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - OBMEJNA PANORAMSKA POT) /BATTPMA/(Ur.l.RS-MP,št.18/2006);
 • Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in  XXII do XXVII, 2010 (velja od 2012);
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje do XVI do  XXI, 2016 (velja od 2016);
 • Poslovnik Stalne slovensko – avstrijske komisije za mejo, Dunaj, 11.3.1994
 • Navodila za delo mešanih tehničnih skupin pri preverjanju, izmeri in označitvi slovensko – avstrijske državne meje (Navodila za preverjanje, izmero in označitev), Ljubljana, 19.5.1995;
 • Navodila za novo izmero in novo dokumentacijo mejnih sektorjev na slovensko – avstrijski državni meji (Navodila za novo izmero in novo dokumentacijo), Ljubelj, 17.10.1996; Opomba: Priloga Ključ znakov za izdelavo mejnega načrta, januar 1998;
 • Zapisniki Mešane komisije
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava