Zbirke prostorskih podatkov

Kataster stavb

Kataster stavb

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb.

Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.

Posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli.

Zloženka Identifikacijske oznake nepremičnin 

Zloženka Hišna številka in številka stanovanja

Kataster stavb vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.V katastru stavb se vodijo naslednji podatki o stavbah in o delih stavb:

 • identifikacijska oznaka,
 • lastnik
 • upravljavec,
 • lega in oblika,
 • površina,
 • dejanska raba,
 • številka stanovanja ali poslovnega prostora,
 • povezava z zemljiškim katastrom,
 • povezava z registrom prostorskih enot,
 • povezava z zemljiško knjigo.

Podatki o stavbah in delih stavb se vodijo v centralni bazi katastra stavb, ki je povezana z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom. Preko intranetne aplikacije imajo do baze dostop vse območne geodetske uprave in pisarne.

Podatke o stavbi in delih stavbe mora posredovati geodetski upravi investitor gradnje najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del oziroma ob začetku uporabe, če je ta pred zaključkom gradbenih del. Podatke o izvedenih spremembah mora posredovati lastnik, imetnik stavbne pravice ali upravnik v 30 dneh po izvedenih spremembah.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb podrobneje določa vsebino in sestavine elaborata za vpis v kataster stavb, podrobneje določa podatke ter način določanja in evidentiranja površine stavbe in dela stavbe.

 • Uporabnost katastra stavb:
  Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb, ki povezuje stvarne pravice na stavbah, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru – umesti stavbo ali del stavbe v prostor oziroma stavbo ali del stavbe poveže z lastnikom.  
 • Vzorec podatka je na voljo tukaj
 • Opis strukture podatkov je na voljo tukaj

Vpis v kataster stavb
Zakon o evidentiranju nepremičnin in Pravilnik o vpisih v kataster stavb opredeljujeta:

Vpis stavbe v kataster stavb se lahko izvede, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti površine in pridobiti druge potrebne podatke.

Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
 • sprememba lege, oblike ali površine,
 • sprememba dejanske rabe,
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
 • vpis novega dela stavbe,
 • izbris stavbe ali dela stavbe.

Zahtevi je potrebno priložiti:

 • elaborat za vpis stavbe v kataster stavb ali
 • elaborat za evidentiranje stavbe oziroma
 • elaborat spremembe podatkov katastra stavb, ki jih izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev ali projektant.

Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in format datotek elaboratov za vpise v kataster stavb

V skladu z 10. členom Pravilnika o vpisih v kataster stavb je objavljeno:
 

Zakonodaja s področja geodetske dejavnostise v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja nahaja na spletni strani Geodetske uprava RS.

Zakonsko podlago za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra stavb dajeta Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/2012, 87/2014 in 66/2016).

Urejanje Digitalnih Elaboratov

UDE - aplikacija (namestitveni program) za urejanje digitalnih elaboratov

Nove verzije urejevalnika digitalnih elaboratov:

 • UDE 2.3.  Izvedeni so nekateri popravki in za KS je pri postopku: ''Vpis registrskih podatkov iz vprašalnika'' dodana neobvezna sestavina ''naslovna stran''.
 • UDE 2.2.  Izvedene so spremembe pri zemljiškem katastru in katastru stavb (novi postopki). Več je objavljeno v dokumentu UDE_v22.pdf in na spletni strani aplikacije.

Pomen kontrol v UDE

 

Oddaja Digitalnih Elaboratov

ODE - aplikacija za oddajo digitalnih elaboratov na geodetsko upravo (potrebno je digitalno
           potrdilo in registracija v varnostni shemi GU)
        - aplikacija med 00:00 in 6:00 uro zjutraj ni dostopna

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava