Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Kataster stavb

Kataster stavb

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb.

Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.

Posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli.

Slika grafičnega prikaza katastra stavb z obrisi, centroidi in številkami stavb

Zloženka Identifikacijske oznake nepremičnin 

Zloženka Hišna številka in številka stanovanja

Kataster stavb vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.V katastru stavb se vodijo naslednji podatki o stavbah in o delih stavb:

 • identifikacijska oznaka,
 • lastnik
 • upravljavec,
 • lega in oblika,
 • površina,
 • dejanska raba,
 • številka stanovanja ali poslovnega prostora,
 • povezava z zemljiškim katastrom,
 • povezava z registrom prostorskih enot,
 • povezava z zemljiško knjigo.

Podatki o stavbah in delih stavb se vodijo v centralni bazi katastra stavb, ki je povezana z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom. Preko intranetne aplikacije imajo do baze dostop vse območne geodetske uprave in pisarne.

Podatke o stavbi in delih stavbe mora posredovati geodetski upravi investitor gradnje najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del oziroma ob začetku uporabe, če je ta pred zaključkom gradbenih del. Podatke o izvedenih spremembah mora posredovati lastnik, imetnik stavbne pravice ali upravnik v 30 dneh po izvedenih spremembah.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb podrobneje določa vsebino in sestavine elaborata za vpis v kataster stavb, podrobneje določa podatke ter način določanja in evidentiranja površine stavbe in dela stavbe.

 • Uporabnost katastra stavb:
  Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb, ki povezuje stvarne pravice na stavbah, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru – umesti stavbo ali del stavbe v prostor oziroma stavbo ali del stavbe poveže z lastnikom.  
 • Vzorec podatka je na voljo tukaj
 • Opis strukture podatkov je na voljo tukaj

Vpis v kataster stavb
Zakon o evidentiranju nepremičnin in Pravilnik o vpisih v kataster stavb opredeljujeta:

Vpis stavbe v kataster stavb se lahko izvede, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti površine in pridobiti druge potrebne podatke.

Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
 • sprememba lege, oblike ali površine,
 • sprememba dejanske rabe,
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
 • vpis novega dela stavbe,
 • izbris stavbe ali dela stavbe.

Zahtevi je potrebno priložiti:

 • elaborat za vpis stavbe v kataster stavb ali
 • elaborat za evidentiranje stavbe oziroma
 • elaborat spremembe podatkov katastra stavb, ki jih izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev ali projektant.

Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in format datotek elaboratov za vpise v kataster stavb

V skladu z 10. členom Pravilnika o vpisih v kataster stavb je objavljeno:

 

Zakonodaja s področja geodetske dejavnostise v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja nahaja na spletni strani Geodetske uprava RS.

Zakonsko podlago za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra stavb dajeta Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/2012, 87/2014 in 66/2016).

Urejanje Digitalnih Elaboratov

UDE - aplikacija (namestitveni program) za urejanje digitalnih elaboratov

Nove verzije urejevalnika digitalnih elaboratov:

 • UDE 2.4. Posodobljen je šifrant katastrskih občin; odpravljene so nekatere napake delovanja; možnost izbire *.JPEG datotek; posodabljanje aplikacije preko SSL povezave iz naslova https://ude.gis.si.
 • UDE 2.3.  Izvedeni so nekateri popravki in za KS je pri postopku: ''Vpis registrskih podatkov iz vprašalnika'' dodana neobvezna sestavina ''naslovna stran''.
 • UDE 2.2.  Izvedene so spremembe pri zemljiškem katastru in katastru stavb (novi postopki). Več je objavljeno v dokumentu UDE_v22.pdf in na spletni strani aplikacije.

Pomen kontrol v UDE

 

Oddaja Digitalnih Elaboratov

ODE - aplikacija za oddajo digitalnih elaboratov na geodetsko upravo (potrebno je digitalno
           potrdilo in registracija v varnostni shemi GU)
        - aplikacija med 00:00 in 6:00 uro zjutraj ni dostopna

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO ČLENU 14 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (angl. GDPR)  GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
 

Lastniki nepremičnin, vpisani v Katastru stavb (KS)

***                                   

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon: (01) 478 48 00, e-naslov: pisarna.gu@gov.si
 

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. DPO):

Romana Hudnik Rovan, telefon: (01) 478 48 15, e-naslov: romana.hudnik-rovan@gov.si
 

 • Nameni obdelave osebnih podatkov: 

Prevzem podatkov o lastnikih nepremičnin – delov stavb iz Zemljiške knjige se izvaja za namene vodenja Katastra stavb kot večnamenske evidence, ki predstavlja temeljno zbirko podatkov o stavbah in delih stavb na območju Republike Slovenije, ter vodenja upravnih postopkov iz pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije.

Osvežitev in dopolnitev podatkov o lastnikih nepremičnin – delov stavb s podatki Centralnega registra prebivalstva se izvaja za namene vodenja Katastra stavb ter upravnih postopkov iz pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije, zaradi zagotavljanja ažurnosti osebnih podatkov lastnikov nepremičnin.
 

 • Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo, enotna matična številka občana (EMŠO), delež lastništva ter podatek o tem, ali je oseba pokojna
 

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

točka (c) člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, in UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 - popr.; angl. »General Data Protection Regulation« - GDPR) v povezavi s 73. in 75. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19)
 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 

1.            obdelovalec (zunanji izvajalec), ki na podlagi pogodbe v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov v imenu Geodetske uprave Republike Slovenija izvaja določene obdelave osebnih podatkov lastnikov nepremičnin iz Katastra stavb pri vzdrževanju aplikacije za vodenje podatkov katastra stavb.

2.            uporabniki, ki imajo zakonsko pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov lastnikov nepremičnin iz Katastra stavb (geodetska podjetja, Finančna uprava Republike Slovenije, občine, sodišča, stečajni upravitelji, odvetniki, centri za socialno delo…)
 

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.
 

 • Rok hrambe osebnih podatkov:

arhivsko gradivo (A), na podlagi Načrta klasifikacijskih znakov Geodetske uprave Republike Slovenije (35330 – Kataster stavb)
 

 • Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Lastniki nepremičnin, vpisani v Katastru stavb, imate na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov glede lastnih osebnih podatkov, ki jih Geodetska uprava Republike Slovenije vodi o vas, pravico dostopa oziroma seznanitve s podatki, z vpogledom ali pridobitvijo kopije (člen 15), ter pravico do popravka netočnih ali neažurnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov (člen 16).

Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja uresničevanje vaših pravic v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, v roku enega meseca po prejemu vaše popolne pisne zahteve. V zahtevi se morate ustrezno identificirati in opredeliti vsebino zahteve. Zahtevo lahko posredujete organu na naslov Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov pisarna.gu@gov.si. V zvezi z uresničevanjem svojih pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO). 
 

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Lastniki nepremičnin, vpisani v Katastru stavb, lahko v primeru, če menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z obdelavo lastnih osebnih podatkov, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: (01) 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).
 

 • Viri osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov:

Zemljiška knjiga (javna evidenca o lastnikih nepremičnin) in Centralni register prebivalstva
 

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava