Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Register nepremičnin

Register nepremičnin

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki odraža dejansko stanje nepremičnin v naravi.

Zloženka Register nepremičnin

Zloženka Identifikacijske oznake nepremičnin
 

!Uradni dopis s podrobnejšimi informacijami o napovedanih spremembah pri vodenju podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin, ki začnejo veljati 01.04.2020.

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah.

Nepremičnina je lahko samostojno zemljišče (parcela), zemljišče s pripadajočimi sestavinami (npr. parcela z enodružinsko hišo), stavba (npr. stavba s stavbno pravico) ali del stavbe (npr. stanovanje). Vsi deli ene nepremičnine (zemljišča in deli stavb) imajo enako lastništvo.

V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. V registru nepremičnin so vpisani tudi podatki o osebah, ki so verjetno lastnik nepremičnine. Predvsem to velja za stanovanja in druge dele stavb, ki lastništva nimajo vpisanega v zemljiško knjigo.

Podatki o stavbah in delih stavb, ki so vpisani samo v registru nepremičnin, lastniku ne zagotavljajo pravne varnosti, saj ne predstavljajo podlage za vpisa lastništva v zemljiški knjigi.

Podatki v registru nepremičnin, ki niso prevzeti iz katastrov ali zemljiške knjige, niso povsem zanesljivi.

 • Vzorec podatka je na voljo tukaj.
 • Opis strukture podatkov je na voljo tukaj.

Obrazci za spremembe podatkov nepremičnin namenjenih opravljanju dejavnosti

Nepremičnine namenjene opravljanju dejavnosti so nepremičnine za proizvodnjo električne energije (model PNE), nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin (model PNM), pristanišča (model PNP) in bencinski servisi (model PNB).

V REN evidentirane podatke nepremičnin namenjenih opravljanju dejavnosti Geodetska uprava pridobiva od pristojnih ministrstev, če jih ti vodijo v primerni obliki in kakovosti, sicer pa z vprašalniki od lastnikov, upravljavcev, uporabnikov oz. najemnikov, to je subjektov, ki na nepremičnini opravljajo poslovno dejavnost. V primeru, da jih ne pridobi pravočasno oz. pridobi nerazumljive, nepopolne ali nepravilne podatke, jih določi na osnovi Metodologije vodenja in vzdrževanja Registra nepremičnin.

V kolikor v REN zavedeni podatki ne odražajo dejanskega stanja, morajo lastniki, upravljavci, uporabniki oz. najemniki nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti Geodetski upravi posredovati prave podatke. V ta namen so pripravljeni vprašalniki:

Če lastnik oz. solastnik nepremičnine (parcele ali dela stavbe) ugotovi, da je v REN zaveden podatek, da njegova nepremičnina pripada neki nepremičnini namenjeni opravljanju dejavnosti, dejansko pa ne pripada, lahko izpolni izjavo »Izjava lastnika PN«, na osnovi katere bo Geodetska uprava v Registru nepremičnin podatke ustrezno popravila.

Podrobnejša navodila za spreminjanje podatkov so objavljena v dokumentuNavodila PN.

 • Aplikacija za vnašanje podatkov v REN za izvajalce:
  Aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem in projektantom, ki lahko preko aplikacije sami vnašajo podatke o nepremičninah za namene izvajanja 81. in 87. člena ZEN .

  VSTOP V APLIKACIJO

  Za uporabo aplikacije priporočamo brskalnik Mozilla Firefox ob upoštevanju navodil, ki se nahajajo tukaj.

  Zahteve za dostop do geodetskih podatkov:
  Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj
  Uporabniška navodila:
     
  - Obvestilo vnašalcem podatkov v aplikacijo

   

! V objavljenih datotekah (.zip) so, za vsako občino posebej, seznami parcel, ki jim je Geodetska uprava Republike Slovenije pripisala podatek o vrsti in/ali deležu namenske rabe zemljišč, kot to določa Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin-ZMVN-1 (Uradni list RS, št.77/2017).

Pripis namenske rabe parcelam - obvestilo, 4.8.2020

 

Datoteke za prenos:


Arhivske datoteke namenske rabe:

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO ČLENU 14 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (angl. GDPR)  GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
 

Lastniki nepremičnin, vpisani v Registru nepremičnin  (REN)

***                                    

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon: (01) 478 48 00, e-naslov: pisarna.gu@gov.si
 

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. DPO):

Romana Hudnik Rovan, telefon: (01) 478 48 15, e-naslov: romana.hudnik-rovan@gov.si
 

 • Nameni obdelave osebnih podatkov: 

Prevzem podatkov o lastnikih nepremičnin - parcel in delov stavb iz Zemljiškega katastra in Katastra stavb se izvaja za namene vodenja Registra nepremičnin kot večnamenske evidence podatkov o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb) na območju Republike Slovenije, v kateri se zagotavljajo podatki, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi, ter vodenja upravnih postopkov iz pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije.

Osveževanje podatkov o lastnikih nepremičnin - parcel in delov stavb s podatki Centralnega registra prebivalstva se izvaja za namene vodenja Registra nepremičnin ter upravnih postopkov iz pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije, zaradi zagotavljanja ažurnosti osebnih podatkov lastnikov nepremičnin.
 

 • Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo, enotna matična številka občana (EMŠO), delež lastništva ter podatek o tem, ali je oseba pokojna
 

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

točka (c) člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, in UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 - popr.; angl. »General Data Protection Regulation« - GDPR) v povezavi z 99. in 100. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19)
 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 

1.            obdelovalec (zunanji izvajalec), ki na podlagi pogodbe v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov v imenu Geodetske uprave Republike Slovenije izvaja določene obdelave osebnih podatkov lastnikov nepremičnin iz Registra nepremičnin pri vzdrževanju aplikacije za vodenje podatkov registra nepremičnin.

2.            uporabniki, ki imajo zakonsko pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov lastnikov nepremičnin iz Registra nepremičnin (geodetska podjetja, Finančna uprava Republike Slovenije, občine, sodišča, stečajni upravitelji, odvetniki, centri za socialno delo…)
 

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.
 

 • Rok hrambe osebnih podatkov:

arhivsko gradivo (A), na podlagi Načrta klasifikacijskih znakov Geodetske uprave Republike Slovenije (35350 – Register nepremičnin)
 

 • Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Lastniki nepremičnin, vpisani v Registru nepremičnin, imate na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov glede lastnih osebnih podatkov, ki jih Geodetska uprava Republike Slovenije vodi o vas, pravico dostopa oziroma seznanitve s podatki, z vpogledom ali pridobitvijo kopije (člen 15), ter pravico do popravka netočnih ali neažurnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov (člen 16).

Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja uresničevanje vaših pravic v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, v roku enega meseca po prejemu vaše popolne pisne zahteve. V zahtevi se morate ustrezno identificirati in opredeliti vsebino zahteve. Zahtevo lahko posredujete organu na naslov Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov pisarna.gu@gov.si. V zvezi z uresničevanjem svojih pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO). 
 

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Lastniki nepremičnin, vpisani v Registru nepremičnin, lahko v primeru, če menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z obdelavo lastnih osebnih podatkov, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: (01) 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).
 

 • Viri osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov:

Zemljiški kataster, Kataster stavb in Centralni register prebivalstva
 

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO ČLENU 13 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (angl. GDPR)  GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
 

Lastniki nepremičnin, ki niste vpisani v Zemljiško knjigo in vložite zahtevo za spremembo podatkov o registrskem lastniku v Registru nepremičnin (REN)

***                    

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon: (01) 478 48 00, e-naslov: pisarna.gu@gov.si
 

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. DPO):

Romana Hudnik Rovan, telefon: (01) 478 48 15, e-naslov: romana.hudnik-rovan@gov.si
 

 • Nameni obdelave osebnih podatkov:

Pridobivanje podatkov o spremembi registrskih (REN) lastnikov na zahtevo novih lastnikov nepremičnin – parcel in delov stavb, ki niste vpisani v Zemljiško knjigo, se izvaja za namene vodenja Registra nepremičnin kot večnamenske zbirke podatkov o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb) na območju Republike Slovenije, v kateri se zagotavljajo podatki, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi, ter vodenja upravnih postopkov iz pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije, zaradi zagotavljanja ažurnosti osebnih podatkov lastnikov nepremičnin.
 

 • Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo, enotna matična številka občana (EMŠO), delež lastništva in podatek o tem, ali je oseba pokojna
 

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

točka (c) člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, in UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 - popr.; angl. »General Data Protection Regulation« - GDPR) v povezavi z 99. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) in četrtim odstavkom 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18)
 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 

1.  obdelovalec (zunanji izvajalec), ki na podlagi pogodbe v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov v imenu Geodetske uprave Republike Slovenije izvaja določene obdelave osebnih podatkov lastnikov nepremičnin iz Registra nepremičnin pri vzdrževanju aplikacije za vodenje podatkov registra nepremičnin

2. uporabniki, ki imajo zakonsko pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov lastnikov nepremičnin iz Registra nepremičnin (geodetska podjetja, Finančna uprava Republike Slovenije, občine, sodišča, stečajni upravitelji, odvetniki, centri za socialno delo…)
 

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.
 

 • Rok hrambe osebnih podatkov:

arhivsko gradivo (A), na podlagi Načrta klasifikacijskih znakov Geodetske uprave Republike Slovenije (35350)
 

 • Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Lastniki nepremičnin, ki niste vpisani v Zemljiško knjigo in vložite zahtevo za spremembo podatkov o registrskem lastniku v Registru nepremičnin, imate na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov glede lastnih osebnih podatkov, ki jih Geodetska uprava Republike Slovenije vodi o vas, pravico dostopa oziroma seznanitve s podatki, z vpogledom ali pridobitvijo kopije (člen 15), ter pravico do popravka netočnih ali neažurnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov (člen 16).

Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja uresničevanje vaših pravic v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, v roku enega meseca po prejemu vaše popolne pisne zahteve. V zahtevi se morate ustrezno identificirati in opredeliti vsebino zahteve. Zahtevo lahko posredujete organu na naslov Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov pisarna.gu@gov.si. V zvezi z uresničevanjem svojih pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO). 
 

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Lastniki nepremičnin, ki niste vpisani v Zemljiško knjigo in vložite zahtevo za spremembo podatkov o registrskem lastniku v Registru nepremičnin, lahko v primeru, če menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z obdelavo lastnih osebnih podatkov, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: (01) 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).
 

 • Ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:

DA, zagotovitev osebnih podatkov je vaša zakonska obveznost.
 

 • Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:

Če novi lastniki nepremičnin niste poskrbeli za vpis lastništva v Zemljiško knjigo in želite vpis v Register nepremičnin, morate pri Geodetski upravi Republike Slovenije vložiti zahtevo za spremembo podatkov o registrskem lastniku v Registru nepremičnin. Zahtevi je potrebno priložiti listino, ki je sposobna za vpis lastništva v Zemljiški knjigi, v primeru spremembe solastniških deležev pa javno ali po zakonu overjeno listino, iz katere izhajajo drugačni solastniški deleži. V zahtevi morate navesti oziroma iz priložene listine morajo biti razvidni vsi zakonsko določeni osebni podatki, ki se o lastniku nepremičnine vodijo v Registru nepremičnin (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo, enotna matična številka občana (EMŠO), delež lastništva in podatek o tem, ali je oseba pokojna). V nasprotnem primeru se vpis spremembe podatkov o registrskem lastniku v Register nepremičnin ne izvede.
 

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava