Zbirke prostorskih podatkov

Register nepremičnin

Register nepremičnin

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki odraža dejansko stanje nepremičnin v naravi.

Zloženka Register nepremičnin

Zloženka Identifikacijske oznake nepremičnin

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah.

Nepremičnina je lahko samostojno zemljišče (parcela), zemljišče s pripadajočimi sestavinami (npr. parcela z enodružinsko hišo), stavba (npr. stavba s stavbno pravico) ali del stavbe (npr. stanovanje). Vsi deli ene nepremičnine (zemljišča in deli stavb) imajo enako lastništvo.

V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. V registru nepremičnin so vpisani tudi podatki o osebah, ki so verjetno lastnik nepremičnine. Predvsem to velja za stanovanja in druge dele stavb, ki lastništva nimajo vpisanega v zemljiško knjigo.

Podatki o stavbah in delih stavb, ki so vpisani samo v registru nepremičnin, lastniku ne zagotavljajo pravne varnosti, saj ne predstavljajo podlage za vpisa lastništva v zemljiški knjigi.

Podatki v registru nepremičnin, ki niso prevzeti iz katastrov ali zemljiške knjige, niso povsem zanesljivi.

Evidentiranje nepremičnin poteka preko postopkov rednega vodenja in vzdrževanja treh nepremičninskih evidenc - katastra stavb, zemljiškega katastra in registra nepremičnin.

Z rednimi vpisi v kataster stavb in zemljiški kataster lastniki istočasno posredujejo tudi podatke za register nepremičnin in si obenem zagotovijo tudi podlago za vpis lastništva v zemljiški knjigi.

Lastniki nepremičnin lahko nove in spremenjene podatke o nepremičninah posredujejo v Register nepremičnin tako, da izpolnijo vprašalnik. Izpolnjen vprašalnik lahko oddate ali pošljete na eno izmed 37-ih geodetskih pisarn.

Vprašalnik z navodili za izpolnjevanje je objavljen na tej spletni strani, lahko pa ga dobite tudi v vseh geodetskih pisarnah.

Podatke o stavbah in delih stavb lahko lastniki nepremičnin vpišejo v Register nepremičnin tako, da izvedejo redni vpis v kataster stavb ali pa izpolnijo vprašalnik registra nepremičnin.

Vprašalnik sestavljajo obrazci s podatki:

 • Stavba (Stavba)
         
   
 • Stavba (Stavba – industrija, skladišče, hladilnica) 
            
   
 • Del stavbe (Stanovanjska raba)
        
   
 • Del stavbe (Gostinska raba)
        
   
 • Del stavbe (Trgovska in druga storitvena raba)
        
   
 • Del stavbe (Promet, izvajanje elektronskih komunikacij, industrija in skladišča)
        
   
 • Del stavbe (Druga raba)
        


Spreminjanje podatkov registra nepremičnin     

Ob analizi podatkov registra nepremičnin smo ugotovili napako, da imajo nekatere stavbe evidentirano leto izgradnje 0 (nič). Tem stavbam smo namesto očitne napake 0 pripisali leto izgradnje 1900. Če ste lastnik take stavbe, kjer je bilo po pomoti evidentirano leto izgradnje 0 in je leto izgradnje vaše stavbe manjše ali večje od 1900, prosimo, da to sporočite na najbližjo geodetsko upravo, kjer bomo napako odpravili. Pri stanovanjih se pri izračunu vrednosti nepremičnin letnice izgradnje manjše od 1920 štejejo kot letnice izgradnje 1920.

Vaša vprašanja pričakujemo na ren.gu(at)gov.si

 • Vzorec podatka je na voljo tukaj.
 • Opis strukture podatkov je na voljo tukaj.

Obrazci za spremembe podatkov nepremičnin namenjenih opravljanju dejavnosti

Nepremičnine namenjene opravljanju dejavnosti so nepremičnine za proizvodnjo električne energije (model PNE), nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin (model PNM), pristanišča (model PNP) in bencinski servisi (model PNB).

V REN evidentirane podatke nepremičnin namenjenih opravljanju dejavnosti Geodetska uprava pridobiva od pristojnih ministrstev, če jih ti vodijo v primerni obliki in kakovosti, sicer pa z vprašalniki od lastnikov, upravljavcev, uporabnikov oz. najemnikov, to je subjektov, ki na nepremičnini opravljajo poslovno dejavnost. V primeru, da jih ne pridobi pravočasno oz. pridobi nerazumljive, nepopolne ali nepravilne podatke, jih določi na osnovi Metodologije vodenja in vzdrževanja Registra nepremičnin.

V kolikor v REN zavedeni podatki ne odražajo dejanskega stanja, morajo lastniki, upravljavci, uporabniki oz. najemniki nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti Geodetski upravi posredovati prave podatke. V ta namen so pripravljeni vprašalniki:

Če lastnik oz. solastnik nepremičnine (parcele ali dela stavbe) ugotovi, da je v REN zaveden podatek, da njegova nepremičnina pripada neki nepremičnini namenjeni opravljanju dejavnosti, dejansko pa ne pripada, lahko izpolni izjavo »Izjava lastnika PN«, na osnovi katere bo Geodetska uprava v Registru nepremičnin podatke ustrezno popravila.

Podrobnejša navodila za spreminjanje podatkov so objavljena v dokumentuNavodila PN.

 • Aplikacija za vnašanje podatkov v REN za izvajalce:
  Aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem in projektantom, ki lahko preko aplikacije sami vnašajo podatke o nepremičninah za namene izvajanja 81. in 87. člena ZEN .

  ! V 8.12.2017 objavljeni novi verziji aplikacije za vnašanje podatkov v REN za izvajalce, sta dodana zavihka "skenogrami stavbe" in "skenogrami sestavine", kjer je možen vpogled in dodajanje priponk (skeniranih dokumentov), predvsem obrazcev REN in drugih dokazil za spremembo podatkov, podpisanih s strani lastnikov.

  VSTOP V APLIKACIJO

  Za uporabo aplikacije priporočamo brskalnik Mozilla Firefox ob upoštevanju navodil, ki se nahajajo tukaj.

  Zahteve za dostop do geodetskih podatkov:
  Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj
  Uporabniška navodila:
     
  - Obvestilo vnašalcem podatkov v aplikacijo
   
 • Aplikacija za uporabnike in širšo javnost - spreminjanje podatkov registra nepremičnin:
  Aplikacija je namenjena lastnikom nepremičnin za pregledovanje in dopolnjevanje podaktov o svojih nepremičninah.

  VSTOP V APLIKACIJO

  Zahteve za dostop do aplikacije:
  Dostop v aplikacijo je možen s kodo iz obvestila o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin. Če kode nimate več, jo lahko dobite na katerikoli geodetski pisarni - ni dodatnih zahtev.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava