Zbirke prostorskih podatkov

Zemljiški kataster

Zemljiški kataster

Zemljiški kataster je uradna evidenca zemljišč, kjer je zemljišče opredeljeno s parcelo. Povezuje stvarne pravice na nepremičninah – zemljiščih, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru – umesti lastnino v prostor, oziroma prostor poveže z lastnikom.

                     

Zloženka Identifikacijske oznake nepremičnin

Osnovna enota za vodenje podatkov v zemljiškem katastru je katastrska občina.

Vsi podatki zemljiškega katastra na območju Republike Slovenije so enotno definirani s šifro katastrske občine in z identifikatorjem podatka znotraj katastrske občine.

Parcela je osnovna enota zemljiškega katastra. Leži znotraj ene katastrske občine. V zemljiškem katastru je evidentirana z mejo parcele in označena s parcelno številko.Parcelna številka je identifikacijska oznaka parcele. V zemljiškem katastru se pojavlja v naslednjih oblikah:

 • 99 zemljiška parcela brez poddelilke
 • 105/1 zemljiška parcela s poddelilko
 • *15 stavbna parcela brez poddelilke
 • *17/1 stavbna parcela s poddelilko

Meja parcele so daljice, ki tvorijo zaključen poligon in razmejujejo zemljišče parcele od sosednjih parcel. V zemljiškem katastru se meja evidentira s koordinatami zemljiškokatastrskih točk.

Zemljiškokatastrska točka je točka, ki definira mejo parcele in ima koordinate v državnem koordinatnem sistemu.

V zemljiškem katastru se vodijo za vsako parcelo naslednji podatki:
parcelna številka, meja, površina, lastnik, upravljavec državnega ali lokalnega premoženja, dejanska raba, zemljišče pod stavbo in boniteta zemljišč.

Grafični prikaz parcel predstavlja zemljiško katastrski prikaz – ZKP.
Prikazuje meje parcel in parcelnih delov ter parcelne številke. Podatki so v državnem koordinatnem sistemu. Natančnost je odvisna od vrste katastra, načina izmere in merila katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo prikaza. Podatki se vodijo in vzdržujejo za celo Slovenijo.

V zemljiškem katastru se vodi tudi podatek o boniteti zemljišč, ki so po dejanski rabi opredeljena kot kmetijska ali gozdna zemljišča.  
Spremembo podatkov o boniteti zemljišča geodetska uprava izvede na zahtevo lastnika zemljišča. Obvezna priloga zahtevka je elaborat spremembe bonitete zemljišča, ki ga izdela geodetsko podjetje. Določena strokovna dela, ki so podlaga za izdelavo elaborata spremembe bonitete izvaja oseba, ki je kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak z ustrezno izobrazbo in s pooblastilom za bonitiranje.

Seznam strokovnjakov s pooblastilom

Geodetska uprava vodi tudi grafični prikaz območij enake bonitete (GPOEB), ki zajema parcele ali dele parcel, ki imajo enako proizvodno sposobnost glede na lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov. 
V okviru »Programa projektov eProstor« je bil konec 2018 zaključen projekt »Ureditev podatkov o območjih enakih bonitet«. Na podlagi podatkov o tleh, klimi, reliefu (naklonu) in dodatnih terenskih meritev so bili urejeni podatki grafičnega prikaza območij enakih bonitet. S tem je izboljšan in dopolnjen grafični prikaz, ki predstavlja eno od bistvenih strokovnih podlag za določitev in preverjanje bonitete v postopkih določanja bonitete zemljišč in osnovo za določitev bonitete novim parcelam, nastalim v postopku parcelacije ali komasacije. 

Poročilo

Januarja 2019 je bil sloj transformiran v nov državni koordinatni sistem (D96/TM) in se od 21.01.2019 uporablja za določitev bonitete novih parcel, nastalih v postopku parcelacije ali komasacije.
 

Pravilniki in tehnična navodila, ki urejajo to področje, so objavljena na spletni strani Geodetske uprave.

 

 • Uporabnost zemljiškega katastra:
  Geodetski operativi služijo podatki pri geodetskih postopkih, posameznim resorjem občinske in državne uprave pa kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture,itd.
 • Vzorec podatka je na voljo tukaj.
 • Opis strukture podatkov je na voljo tukaj.

Izdelava elaborata geodetskih storitev

Tehnične specifikacije 

 

Urejanje Digitalnih Elaboratov

UDE - aplikacija (namestitveni program) za urejanje digitalnih elaboratov

Nove verzije urejevalnika digitalnih elaboratov:

 • UDE 2.3.  Izvedeni so nekateri popravki in za KS je pri postopku: ''Vpis registrskih podatkov iz vprašalnika'' dodana neobvezna sestavina ''naslovna stran''.
 • UDE 2.2.  Izvedene so spremembe pri zemljiškem katastru in katastru stavb (novi postopki). Več je objavljeno v dokumentu UDE_v22.pdf in na spletni strani aplikacije.

Pomen kontrol v UDE

 

Oddaja Digitalnih Elaboratov

ODE - aplikacija za oddajo digitalnih elaboratov na geodetsko upravo (potrebno je digitalno
           potrdilo in registracija v varnostni shemi GU)
        - aplikacija med 00:00 in 6:00 uro zjutraj ni dostopna

 

Geodetska uprava po 30.6.2012 v zemljiškem katastru ni več spreminjala podatkov o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskem razredu na zahtevo lastnika ali upravljavca javnega dobra. V skladu z določili 4. člena Zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ZUKD-1A in ZUKD-1B so se v zemljiškem katastru do 31. decembra 2013 še izkazovali  podatki o vrsti rabe, katastrskih kulturah in razredih,  kot so  bili evidentirani na dan 30. junija 2012. V skladu s 160. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (ULRS 47/06),  so se podatki katastrske klasifikacija po uradni dolžnosti izbrisali iz evidence zemljiškega katastra.


Katastrska klasifikacija zemljišč je po Pravilniku za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni List SRS št. 28/79) uvrščanje zemljišč v katastrsko kulturo in katastrski razred na podlagi primerjave s kriteriji vzorčnih parcel, ter izpeljavo podatkov v zemljiškemu katastru. Osnovni namen katastrske klasifikacije zemljišč je bil zagotavljanje podatkov za namene obdavčitve zemljišč na podlagi izračunanih lestvic katastrskega dohodka, zaradi večnamenske uporabe podatkov  pa so bili vključeni še v številnih drugih zakonskih in podzakonskih predpisih.
 

Zgodovina lestvic katastrskega dohodka

 

Kontaktna oseba za vsa vprašanja v zvezi z vsebino:

Janez Košir, Geodetska uprava Republike Slovenije
e-pošta: janez.kosir@gov.si

Dejanska raba zemljišč je določena s fizičnimi elementi zemeljskega površja, ki so posledica naravnih dejavnikov ali človekove dejavnosti (uporabe) in jih je možno določiti z metodami fotogrametrije, daljinskega zaznavanja, terenske interpretacije ali s pomočjo podatkov iz drugih digitalnih evidenc o fizičnih lastnosti prostora.

V datoteki Seznam katastrskih občin je seznam katastrskih občin s šifro in imenom, ki jih določa Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list, 100/06).

V tabeli je navedena tudi Območna geodetska uprava oz. Geodetska pisarna, ki ji katastrska občina lokacijsko pripada.

V skladu z Navodilom o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta se je digitalni katastrski načrt z objavo sklepa v Uradnem listu začel uporabljati kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.

V tabeli so navedeni datumi in številke Uradnih listov, kjer so bili ti sklepi objavljeni.

Opisuje kakovost posameznega digitalnega katastrskega načrta.

Pod oceno kakovosti razumemo predvsem položajno natančnost digitalnega katastrskega načrta glede na državni koordinatni sistem.

KATASTRSKI DOHODEK za leto 2017

Dne 12.07.2016 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (Uradni list RS, št. 63/2016), ki je začel veljati 08.10.2016

Na podlagi ZUKD-2 je Vlada 13.10.2016 izdala Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017-2019 (Uradni list RS, št. 64/2016), ki določa lestvice katastrskega dohodka, pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definicija 

Katastrski dohodek je pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti kmetijstva in  gozdarstva, ki bi ga bilo mogoče doseči s povprečno ravnijo pridelave kmetijskih in gozdarskih pridelkov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Republiki Sloveniji glede na njihovo proizvodno sposobnost.

Izračun katastrskega dohodka 

Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč se izračuna kot razlika med tržno vrednostjo možne pridelave (v nadaljnjem besedilu: tržni prihodek) in stroški

Tržni prihodek se določa za posamezno vrsto dejanske rabe zemljišč in se določi kot povprečna vrednost proizvodnje v proizvajalčevih cenah iz ekonomskega računa po podatkih za zadnjih pet let pred letom ugotavljanja katastrskega dohodka in sicer za posamezne vrste pridelave, ki pripadajo posamezni vrsti zemljišč.

Posamezne vrste dejanske rabe zemljišč za katere se ugotavlja vrednost proizvodnje po proizvajalčevih cenah iz ekonomskega računa so:

 • kmetijska zemljišča brez evidentirane podrobnejše dejanske rabe
 • hmeljišče
 • vinograd
 • intenzivni sadovnjak in ostali trajni nasadi
 • oljčnik
 • gozdno zemljišče.

Pri tem se tržni prihodek za vinograd še dodatno korigira glede na celoten obseg pridelka grozdja v Republiki Sloveniji tako, da se proizvajalčeva cena iz ekonomskega računa poveča za 3,3-krat, tržni prihodek za oljčnik pa je dodatno korigiran tako, da je proizvajalčeva cena iz ekonomskega računa, povečana za dvakrat.

Stroški vključujejo vmesno potrošnjo in potrošnjo stalnega kapitala in za kmetijska zemljišča znašajo 90 % tržnega prihodka, za gozdna zemljišča pa znašajo stroški 80 % tržnega prihodka.

Katastrski dohodek se izračuna na hektar površine posamezne vrste dejanske rabe zemljišča tako, da se katastrski dohodek, ki je ugotovljen kot razlika med tržnim prihodkom in stroški, deli s skupnim številom hektarjev posamezne vrste rabe zemljišč, evidentiranim v zemljiškem katastru na dan 15. marca leta, v katerem se katastrski dohodek ugotavlja. Tako izračunani katastrski dohodek na hektar posamezne vrste dejanske rabe zemljišča se korigira glede na boniteto oziroma rastiščni koeficient zemljišča – za kmetijska zemljišča se katastrski dohodek korigira glede na boniteto, za gozdna zemljišča pa se polovica katastrskega dohodka korigira glede na boniteto in polovica glede na rastiščni koeficient zemljišča.

Podatki uporabljeni za izračun katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč: vrednost katastrskega dohodka (tržni prihodek, zmanjšan za vrednost stroškov),  površine kmetijskih zemljišč, evidentiranih v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2016, korekcijski  faktorji katastrskega dohodka glede na boniteto zemljišča, so objavljeni v prilogi 1 predloga uredbe.

Podatki uporabljeni za izračun katastrskega dohodka gozdnih zemljišč: vrednost katastrskega dohodka (tržni prihodek, zmanjšan za vrednost stroškov),  površine gozdnih zemljišč, evidentiranih v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2016, korekcijski  faktorji katastrskega dohodka glede na boniteto zemljišča in glede na rastiščni koeficient, so objavljeni v prilogi 2 predloga uredbe.

Na osnovi objavljenih podatkov je določena lestvica katastrskega dohodka za kmetijska  zemljišča za obdobje 2017 -2019 (priloga 1 predloga uredbe) in lestvica katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2017 -2019 (priloga 2 predloga uredbe).

Katastrski dohodek se lahko zmanjša, če parcela leži znotraj območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, ki vplivajo na pridelavo.  Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka zaradi omejitev v pridelavi  so različni in določeni glede na območje posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi in glede na dejansko rabo zemljišč. Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka do določeni v prilogi 3 predloga uredbe.

Podatki o parcelah, ki se uporabijo za izračun vrednosti katastrskega dohodka na posamezno parcelo (površina, vrsta dejanske rabe zemljišč, boniteta zemljišča in rastiščni koeficient), se vodijo v zemljiškem katastru oziroma registru nepremičnin in so javno dostopni v Javnem vpogledu v podatke o nepremičninah.

Izračun pavšalne ocene dohodka na čebelji panj

Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za obdobje 2017-2019 znaša 17,00 eurov na čebelji panj in je določena v prilog 4 predloga uredbe.

Pripis katastrskega dohodka na parcelo

Katastrski dohodek za kmetijska zemljišča se posamezni parceli pripiše tako, da se vrednost katastrskega dohodka v EUR na hektar iz lestvice katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2017 – 2019 (priloga 1 predloga uredbe), ki ustreza pripisani kmetijski dejanski rabi zemljišč in boniteti zemljišča posamezne parcele, pomnoži s površino posamezne dejanske rabe parcele v hektarjih.

Katastrski dohodek za gozdna kmetijska zemljišča se posamezni parceli pripiše tako, da se vrednost katastrskega dohodka v EUR na hektar iz lestvice katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient (priloga 2 predloga uredbe), ki ustreza pripisani vrednosti rastiščnega koeficienta posamezne parcele, pomnoži s površino gozdne dejanske rabe parcele v hektarjih in se sešteje z vrednostjo katastrskega dohodka v EUR na hektar iz lestvice katastrskega dohodka glede na boniteto (priloga 2 predloga uredbe), ki ustreza pripisani vrednosti bonitete posamezne parcele, pomnožene s površino gozdne dejanske rabe parcele v hektarjih.

V primeru, da je na parceli evidentirano območje posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, se sorazmerno z deležem parcele, ki ga zajema območje posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, za vsako posamezno vrsto dejanske rabe zemljišč z upoštevanjem odstotkov zmanjšanja iz tabele v prilogi 3 predloga uredbe, izračuna vrednost zmanjšanja katastrskega dohodka, ki se odšteje od vrednosti katastrskega dohodka izračunanega z uporabo lestvic iz priloge 1 oziroma priloge 2.

Če se na parceli prekrivata območji dveh posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, se za delež  tega območja parcele, pri izračunu zmanjšanja katastrskega dohodka, upošteva najvišji odstotek zmanjšanja.

V skladu s prehodno določbo tretjega odstavka 16. člena ZUKD-2, se za leto 2017 pripiše katastrski dohodek na posamezno parcelo oziroma pavšalna ocena dohodka na čebelji pan, izračunana v skladu z določili zakona in predloga uredbe, v višini 40% izračunane vrednosti.

KATASTRSKI DOHODEK 2018

Na osnovi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (Uradni list RS, št. 63/2016) in na podlagi Uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017-2019 (Uradni list RS, št. 64/2016),  je Geodetska uprava Republike Slovenije parcelam, ki so po dejanski rabi kmetijsko ali gozdno zemljišče, pripisala katastrski dohodek za leto 2018.

Vsebinski opis – glej zavihek Katastrski dohodek 2017

V skladu s prehodno določbo tretjega odstavka 16. člena ZUKD-2, se za leto 2018 pripiše katastrski dohodek na posamezno parcelo oziroma pavšalna ocena dohodka na čebelji pan, izračunana v skladu z določili zakona in predloga uredbe, v višini 55% izračunane vrednosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava