Zbirke prostorskih podatkov

Zbirka vrednotenja nepremičnin

Zbirka vrednotenja nepremičnin

Zbirka vrednotenja nepremičnin je javna zbirka podatkov o modelih vrednotenja nepremičnin in indeksih vrednosti. Model vrednotenja opredeljuje vpliv lastnosti nepremičnin na vrednost nepremičnin, indeksi vrednosti pa časovno prilagajajo posplošene tržne vrednosti.

Hitre povezave:

Vpogled v zbirko vrednotenja nepremičnin
Grafični prikaz vrednostnih con in vse informacije o modelih množičnega vrednotenja nepremičnin.

Kako do prave vrednosti moje nepremičnine?
Posnetek predavanja mag. Marijane Vugrin, o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin in podatkih, ki se vodijo v registru nepremičnin geodetske uprave (REN).

Izračun vrednosti za posamezno nepremičnino se izvede na podlagi modelov vrednotenja nepremičnin in podatkov o nepremičninah, evidentiranih v registru nepremičnin.

V zbirki vrednotenja nepremičnin se vodijo in vzdržujejo podatki o modelih vrednotenja nepremičnin in indeksih vrednosti.

Modeli vrednotenja nepremičnin se oblikujejo z metodami množičnega vrednotenja nepremičnin glede na ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin v času generalnega vrednotenja nepremičnin. Modeli vrednotenja nepremičnin se preverijo najmanj vsaka štiri leta, vmesne spremembe na trgu nepremičnin pa so upoštevane prek indeksov vrednosti.

Zakonodaja s področja zbirke vrednotenja nepremičnin je dostopna tukaj.

Vrednostne cone
Vrednostne cone so območja, kjer imajo podobne nepremičnine približno enako vrednost, zaradi enakih značilnosti lokalnega trga. Določene so za vsak model vrednotenja nepremičnin posebej. Vsaki vrednostni coni je določena vrednostna raven. Vrednostne cone s pripadajočimi vrednostnimi ravnmi določajo vpliv lokacije nepremičnine na vrednost.
Lokacijo nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin, določa centroid. To je točka, ki leži znotraj obrisa stavbe oziroma znotraj meje parcele in je določena s koordinatami. Glede na centroid stavbe ali parcele se določa v kateri vrednostni coni se nahaja posamezno zemljišče ali del stavbe v stavbi. Meje vrednostnih con so oblikovane tako, da je možna nedvoumna določitev pripadnosti centroida posamezni vrednostni coni in jih je treba tako tudi upoštevati.
Vsaka vrednostna cona ima ime, ki je sestavljeno iz trimestne kratice modela in šestmestne identifikacijske številke.

Vrednostna raven
Vrednostna raven izraža vrednost referenčne nepremičnine v posamezni vrednostni coni. Vrednosti referenčnih nepremičnin v sosednjih vrednostnih ravneh se razlikujejo od 10 do 25 %, kar predstavlja ambicijo množičnega vrednotenja nepremičnin. V posameznem modelu vrednotenja nepremičnin je tako določenih do 20 vrednostnih ravni.

Referenčna nepremičnina
Referenčna nepremičnina je nepremičnina, ki se kot osnovna uporablja pri oblikovanju modelov vrednotenja nepremičnin. Referenčna nepremičnina se določi za vsak model vrednotenja posebej. Referenčna nepremičnina je definirana z določitvijo njenih lastnosti.

Vrednostne tabele
Vrednostne tabele določajo vpliv starosti in površine na vrednost za določeno vrednostno raven in določen model vrednotenja.

Točkovniki
Točkovniki določajo vpliv ostalih lastnosti nepremičnin na vrednost nepremičnine. Če je v posameznem modelu več točkovnikov, ustreznega izberemo na podlagi podatka (šifre) o dejanski rabi dela stavbe. V točkovniku je za vsako izmed lastnosti določeno število točk. S pomočjo seštevka vseh točk, določimo razred in faktor vpliva.

Primeri izračuna
V primeru izračuna je po korakih prikazan izračun in uporaba vseh elementov modelov vrednotenja na praktičnem primeru izbrane nepremičnine.

Opisi modelov vrednotenja
Opis modela vrednotenja natančneje opredeli zasnovo in vse elemente modela vrednotenja.

Indeksi vrednosti
Indeksi vrednosti nepremičnin se določajo za nepremičnine po vrednostnih conah na podlagi podatkov evidence trga nepremičnin in podatkov za generalno vrednotenje. Indekse vrednosti nepremičnin objavi vlada, ko se indeks vrednosti za nepremičnine spremeni za več kot 10 % od zadnje spremembe modela oziroma zadnje objave indeksa vrednosti.

Modele vrednotenja nepremičnin je določila Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin. Vsi podatki o modelih vrednotenja nepremičnin so objavljeni v Zbirki vrednotenja nepremičnin.

Na pregleden način jih lahko pregledujete s pomočjo javno dostopne spletne aplikacije Pregledovalnik zbirke vrednotenja nepremičnin

Grafični sloji vrednostnih con so kot brezplačen podatek na voljo preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP).

 Metapodatkovni opis Zbirke vrednotenja nepremičnin

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava