Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:

 • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
 • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
 • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
 • vodna infrastruktura,
 • infrastruktura za opazovanje naravnih pojavov in naravnih virov,
 • drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije) in
 • omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja.

Osnovni namen zbirnega katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežnimi priključnimi točkami javnega komunikacijskega omrežja za območje celotne države, kar nam omogoča bolj smotrno urejanje prostora in varnejše izvajanje posegov v prostor.


OBVESTILA ZA VSE IZDELOVALCE ELABORATOV GJI:

 • 9.8.2021: Objavljen je nov Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah (verzija: Format_ sifrant_OPT_3.3.2.). Spremembe v formatu so sledeče:

  -  ukinitve gospodinjstev (sprememba na atributih GOSP in SIF_VRSTA_SUBJEKTA);

  -  dodano pravilo za atribut TIP_SPR = S (kadar ima TIP_SPR vrednost S, se podatkov o šifri katastrske občine in številki stavbe ne sme spreminjati).
  Novi Format_sifrant_OPT_ 3.3.2. najdete pod zavihkom »Elaborati-OPT«.

 • 1.12.2020: Primeri evidentiranja elektronskih komunikacijskih omrežij v ZK GJI ter pogosta vprašanja s pojasnili

 • 26.10.2020: Objavljen je novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.05) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.070). Spremembe v formatu so sledeče:
  - pri elektronskih komunikacijah se za cev dodaja nova šifra 6125 - cev_v_cevi. Šifra se uporabi zgolj v primeru, ko se evidentira cev_v_cevi. Kadar je šifra v uporabi, se referenca na nadrejeno cev podaja skozi ID_UPR_TR oz. ID_TR (glede na to ali je cev že vpisana v ZK GJI ali ne).
  - pri ATR1 – šifra lege trase pri el. komunikacijah se dodaja podrobnejša razlaga lege trase
  Novi Format šifrant_6.05 in Dodatna pojasnila_1.070 najdete pod zavihkom »Elaborati-GJI«.
   
 • 13.5.2020: Na osnovi Zakona o evidentiranju nepremičnin-ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) velja od 1.4.2020 nova klasifikacija dejanske rabe delov stavb. Objavljen je novi Izmenjevalni formati za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah – OPT (verzija: 3.3.1), kjer so pod točko 3.1.1. za dele stavb v stanovanjski ali poslovni rabi navedene nove šifre dejanske rabe.
  Novi Format šifrant 3.3.1. najdete pod zavihkom »Elaborati-OPT«.
   
 • 19.6.2019: Dodatna pojasnila za izdelavo elaborata objektov GJI za elektronske komunikacije

Gradbeni inženirski objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI) tvorijo omrežja, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena oziroma tvorijo omrežja, ki so v javno korist.

Geodetska uprava RS zagotavlja pogoje za delovanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Zbirne podatke o vrsti in tipu objekta, o njegovi lokaciji v prostoru in upravljavcu vodi geodetska uprava v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih katastrih gospodarske javne infrastrukture.

Upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotavljati posredovanje podatkov v zbirni kataster na Geodetsko upravo Republike Slovenije.

Namen zbirnega katastra GJI je na enem mestu zagotavljati najažurnejše podatke o vseh vrstah infrastrukture, ki so enostavno dostopni vsem uporabnikom. Ti podatki zagotavljajo podporo procesom urejanja prostora ter gospodarjenja z infrastrukturo. 

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora podrobneje določa vodenje in vzdrževanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, podeljevanje identifikacijskih oznak objektom gospodarske javne infrastrukture ter posredovanje zbirnih podatkov v zbirni kataster.

V zbirnem katastru GJI so na enoten način vodeni podatki o objektih GJI na območju Slovenije. Vodijo se podatki o vrsti in tipu objekta, geolokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta gospodarske javne infrastrukture.

Dostop do podatkov iz zbirnega katastra GJI je zagotovljen vsem uporabnikom.

 • Uporabnost zbirnega katastra javne infrastrukture
  Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture za območje celotne države, kar nam bo v bodoče omogočalo smotrnejše urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostoru in gospodarnejše ravnanje z infrastrukturnimi objekti.
 • Podatki zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture so kot brezplačni podatki na voljo preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP).

SLOJ KRIŽIŠČ NA DRŽAVNIH CESTAH

Sloj križišč na državnih cestah predstavlja vse točke križišč na državnih cestah, na katere je potrebno pripeti vse ceste (občinske ceste ter gozdne ceste). Koordinate so zaokrožene na 2 decimalki natančno.

Sloj križišč na državnih cestah v D96/TM
 

SLOJ KRIŽIŠČ NA OBČINSKIH CESTAH

Sloj križišč na občinskih cestah predstavlja vse točke križišč posamezne občine, na katere je potrebno pripeti vse ceste (gozdne ceste ter vse nove občinske ceste). Koordinate so zaokrožene na 2 decimalki natančno. Šele ob uskladitvi in podpisu neusklajenih križišč oz. cest med posamezno občino in Zavodom za gozdove, bodo podpisana križišča dotične občine dodana v SLOJ KRIŽIŠČ.

Sloj križišč je trenutno razdeljen v dve skupini, in sicer:

 1. USKLAJENA KRIŽIŠČA (podpisana),  ki predstavlja vsa podpisana in usklajena križišča (iz elaborata za usklajevanja neskladij med občinskimi in gozdnimi cestami) med občino in Zavodom za gozdove ter vsa podpisana križišča med dvema sosednjima občinama.
 2. OSTALA USKLAJENA KRIŽIŠČA,  ki predstavlja vsa ostala že usklajena križišča v določeni občini.

Sloj križišč na občinskih cestah v D96/TM

Seznam občin, katerih križišča so že usklajena in dodana v SLOJ KRIŽIŠČ.
 

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-3/ ureja vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in evidentiranje podatkov o objektih  gospodarske javne infrastrukture.

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora podrobneje določa vodenje in vzdrževanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, podeljevanje identifikacijskih oznak objektom gospodarske javne infrastrukture ter posredovanje zbirnih podatkov v zbirni kataster.

Celoten seznam zakonodaje na področju evidentiranja gospodarske javne infrastrukture:

Upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotoviti, da se zbirni podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture posredujejo v zbirni kataster na Geodetsko upravo RS.

Zgibanke o  Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture

I. konferenca - 20.11.2007

II. konferenca -13.10.2009

III. konferenca - 25.04.2013

Upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotavljati posredovanje zbirnih podatkov o gospodarski javni infrastrukturi na Geodetsko upravo Republike Slovenije.

Podatki morajo biti posredovani skupaj s priloženimi dokumenti v elaboratu sprememb.

Osnovne zahteve in primeri izdelave elaboratov so navedeni v spodaj navedenih dokumentih.

Obrazci

 Izmenjevalni format:

 Primeri izdelanih elaboratov za GJI

Kontakt:

e-naslov: gji@gov.si

V skladu z 239. členom Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 so lastniki javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture dolžni sporočiti podatke o zmogljivosti omrežne priključne točke po drugem odstavku 14. člena tega zakona neposredno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za vpis v evidenco iz prvega odstavka 14. člena tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve.

Podatki morajo biti posredovani na Geodetsko upravo RS skladno s Pravilnikom o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih.

Osnovne zahteve in primeri izdelave elaboratov so navedeni v spodaj navedenih dokumentih.

Obrazci:
Zahtevek za vpis OPT - 1 (doc)
Zahtevek za vpis spremembe atributa MAT_ST_OPT - 4 (doc)  

Izmenjevalni format:
Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah 3.3.2. (pdf) (veljavnost od 09.08.2021)
Primeri evidentiranja omrežnih priključnih točk (pdf)
 
Primeri izdelanih elaboratov za OPT:
Primer osnovne datoteke: 12345672013121601_OSN.xml
Primer izdelave datoteke za OPT: Primer_izdelave_datoteke_za_OPT_3.3.xml (09.08.2021)

Kontakt:

e-naslov: gji@gov.si

Aplikacija GJI Prevzem podatkov za upravljavce GJI in izvajalce GJS

Ilustrativna slika

Aplikacija GJI je namenjena upravljavcem GJI, izvajalcem GJS ter izdelovalcem elaboratov sprememb in omogoča:

 • izdelavo osnovne datoteke,
  Izdelovalec lahko s pomočjo aplikacije izdela osnovno datoteko.
 • prevzem uveljavljenih elaboratov,
  Upravljavec GJI, izvajalec GJS ali izdelovalec GJI prevzame po prejetem "obvestilu o vpisu podatkov GJI v ZK GJI" preko aplikacije uveljavljenih elaboratov z enolično določenimi indetifikatorji, ki jih določi Geodetska uprava RS.
 • prevzem zadnjega stanja podatkov enega upravljavca GJI ali izvajalca GJS iz zbirnega katastra
  Upravljavec GJI ali izvajalec GJS pridobi preko aplikacije vse svoje objekte GJI, ki so vpisani v ZK GJI.
   

Zahteve za dostop do geodetskih podatkov:

 • Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj.

Uporabniška navodila

 • 05.05.2020: Objavljen je novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.04) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.060). Spremembe v formatu bodo sledeče:
    - pri zemeljskem plinu (2200) se doda pri ATR1 »vrsta plina« nova vrednost 3=drugi nevnetljiv plin in pri ATR »tip segmenta plinovoda« nova vrednost 3=drugo.
  Novi Format šifrant_6.04 in Dodatna pojasnila_1.060 najdete pod zavihkom »Elaborati-GJI«.
   
 • 09.12.2019: Objavljen je nov izmenjevalni format za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja s primeri evidentiranja omrežnih priključnih točk. Dodana so pojasnila in razlage, vsebinskih sprememb za izdelovalce elaboratov ni.
  Novi Format šifrant in datoteko s primeri evidentiranja OPT najdete pod zavihkom »Elaborati-OPT«.
   
 • 23.07.2019: Dne 1.9.2019 bo začel veljati novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.03) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.050). Spremembe v formatu bodo sledeče:
  - pri planinskih poteh se prestavita atribut ATR2=zahtevnost planinske poti v ATR3 in atribut ATR3=varovala na odseku planinske poti v ATR4,
  - dodana je nova šifra vrste objekta »5100: Objekti za opazovanje naravnih pojavov in naravnih virov« ter njej pripadajoči atributi in šifranti.

  Z Uredbo o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema so bili določeni naslednji parametri višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema:
  * višinski datum: Koper, epoha: 10. 10. 2010,
  * sistem višin: normalne višine,
  * ime: Slovenski višinski sistem 2010 (oznaka SVS2010),

  zato sledi v formatu še naslednja sprememba:
  - nadgrajuje se polje NAT_Z z informacijo o uporabi višinskega datuma (razširjen šifrant: prva vrednost predstavlja določitev višinske natančnosti, druga vrednost predstavlja uporabljeni višinski datum). Več informacij o višinskem datumu lahko najde tukaj.

  Vsi elaborat, ki bodo vloženi na GURS po 1.9.2019 bodo morali pri atributu NAT_Z vsebovati poleg višinske natančnosti še vrednost, ki določa višinski datum.

  Šifrant višinske natančnosti, ki ga morajo pri svojem delu uporabljati izdelovalci elaboratov GJI


  GURS bo tako 1.9.2019 vsem objektom, ki bodo vpisani oz. oddani (z elaboratom za vpis) na GURS do 30.8.2019 v ZK GJI pod atribut NAT_Z pripisala k že obstoječi vrednosti za natančnosti novo vrednost, ki bo določala višinski datum TRST (SVS2000). Tako spremenjeni podatki z višinskim datumom bodo od 1.9.2019 na voljo tudi na aplikaciji E-GP.

  Posledično se bo s 1.9.2019 spremenil tudi obrazec OBR.ZKGJI_2  "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije", kjer bo v obrazcu dodana še vrstica o višinskem datumu.

  Novi Format šifrant_6.03 in Dodatna pojasnila_1.050 in dopolnjeni obrazec OBR.ZKGJI_2 najdete pod zavihkom »Elaborati-GJI«.
 • 12.11.2018 - V mesecu decembru bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla transformacijo koordinat v novi državni koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM) za vse zbirke prostorskih podatkov iz svoje pristojnosti. Med njimi je tudi Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Elaborati sprememb z vsemi pripadajočimi podatki se sedaj izdelujejo samo v starem koordinatnem sistemu (D48/GK).  Elaborate sprememb s koordinatami v starem koordinatnem sistemu (D48/GK) bo mogoče oddati samo še do 30.11.2018.

  Od 3.12.2018 dalje bo Geodetska uprava Republike Slovenije sprejemala elaborate sprememb za objekte gospodarske javne infrastrukture in vpis omrežnih priključnih točk v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture izdelane samo v novem koordinatnem sistemu (D96/TM).

  V zvezi s tem objavljamo novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format_sifrant_6.02) in Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja v Sloveniji (verzija: Format_sifrant_OPT_3.2), ki bosta začlal veljati od 3.12.2018. Spremembe v formatu se nanašajo na novi koordinatni sistem in so sledeče:

  -    pri elaboratih GJI se v shape formatu se vpeljuje nova datoteka s končnico *prj.
  -    pri elaboratih OPT stopata v veljavo koordinati e in n.

  Posledično se bo spremenil tudi obrazec OBR.ZKGJI_2  "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije", kjer je v obrazcu dodana še vrstica o koordinatnem sistemu elaborata.

  Nov koordinatni sistem D96/TM bo uporabljen tudi v Format_šifrant_OPT_3.2.

 • Dne 18.9.2018 je začel veljati nov Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.01) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.041). Spremembe v formatu se nanašajo na ceste in elektronske komunikacije in so sledeče:
  • pod šifro vrste ceste 1101 so vključene tudi planinske poti
  • pri elektronskih komunikacijah se ukine kabelska kanalizacija pod šifro vrste 6102
    
 • 17.9.2018 Obrazci - novost: pri vseh obrazcih za vpis elaborata objektov GJI v ZKGJI je dodano polje za vpis elektronskega naslova (vlagatelj, pooblastitelj,...)
  Z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID (Uradni list RS, št. 61/17) se je naziv "odgovorni geodet" preimenoval v "pooblaščeni inženir s področja geodezije". S tem se je obrazec "Izjava odgovornega geodeta" preimenoval v "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije".
   
 • 28.5.2018 - Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C , Uradni list RS, št. 40/2017) in Pravilniku o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 19/2018) bo z dnem 1.7.2018 začel veljati novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.04). Spremembe v formatu se nanašajo na elektronske komunikacije in so sledeče:
  • ukinja se šifra vrste 6111 - komunikacijski vod
  • nadomešča ga novi objekt 6121 - trasa
  • dodani so novi objekti, njihova struktura in primeri, ki predstavljajo sestavni del trase za:
   • šifra vrste 6122 - cev,
   • šifra vrste 6123 - kabel,
   • šifra vrste 6124 - vod.
     
 • Od 1.2.2018 dalje se pri pregledu elaborata za vpis objektov GJI v ZK GJI preveri pravilnost OBVEZNIH atributov:
  • pri vodovodu ATR5 = Identifikacijska številka vodovodnega sistema
  • pri kanalizaciji ATR5 = Identifikacijska številka kanalizacijskega sistema

   Aplikacijo smo nadgradili tako, da se identifikacijska številka  preveri preko povezave na Informacijskem sistemu javnih služb  varstva okolja (IJSVO) na Ministrstvu za okolje in prostor.

    
 • Dne 1.5.2017 je začel veljati novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_5) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.031). Spremembe v formatu so sledeče:
  • ukinitev posredovanja elaboratov sprememb z območjem, 
  • ob vpisu en elaborat sprememb lahko vsebuje samo eno infrastrukturo,  
  • ob vpisu en elaborat sprememb lahko vsebuje samo enega upravljavca (MAT_ST), oz. eno kombinacijo upravljavcev (MAT_ST),  
  • za nove objekte so višine obvezne,  
  • spremenjeni so atributi (nekateri vrednosti so ukinjene): VIR ,  NAT_YX  in NAT_Z, 
  • spremenjeno pravilo določanja enoličnega identifikatorja ID_UPR, 
  • pri  cestni infrastrukturi se pri objektih cestne infrastrukture =1102 razširi ATR2 iz 6 na 8 vrst objektov in doda novi atribut ATR3 = začetna stacionaža objekta (samo za objekte na državnih cestah).

    
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava