Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Pregledovalnik gesel

Pregledovalnik gesel INSPIRE obsega seznam gesel s spletnega mesta INSPIRE (Feature Concept Dictionary in Glossary na dan 18.11.2010) s prevodi v slovenščino.

Zaporedna št. Vrsta Geslo v angleščini Geslo v slovenščini Definicija v angleščini Definicija v slovenščini Izvorni vir Vir za prevod Datum veljavnosti Opomba
40 splošni termin Inspire geo-portal geoportal INSPIRE Means an Internet site, or equivalent, providing access to the services referred to in Article 11(1). Internet ali enakovredna različica, ki omogoča dostop do storitev iz člena 11(1). INSPIRE GLOSSARY Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011 (1) Directive 2007/2/EC of the European parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
42 splošni termin interoperability medopravilnost Possibility for spatial data sets to be combined, and for services to interact, without repetitive manual intervention, in such a way that the result is coherent and the added value of the data sets and services is enhanced [INSPIRE Directive]. Možnost povezovanja zbirk prostorskih podatkov in vzajemnega delovanja storitev brez ponavljajočih se ročnih posegov na način, ki da skladen rezultat in okrepi dodano vrednost zbirk podatkov in storitev. INSPIRE GLOSSARY Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
49 splošni termin metadata metapodatki Information describing spatial data sets and spatial data services and making it possible to discover, inventory and use them [INSPIRE Directive]. Informacije, ki opisujejo zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter omogočajo njihovo iskanje, popis in uporabo. INSPIRE GLOSSARY Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
57 splošni termin public authority javni organ "Means: (a) any government or other public administration, including public advisory bodies, at national, regional or local level; (b) any natural or legal person performing public administrative functions under national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment; and (c) any natural or legal person having public responsibilities or functions, or providing public services relating to the environment under the control of a body or person falling within (a) or (b). Member States may provide that when bodies or institutions are acting in a judicial or legislative capacity, they are not to be regarded as a public authority for the purposes of this Directive." "(a) vlada ali druga javna uprava na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vključno z javnimi svetovalnimi organi; (b) fizična ali pravna oseba, ki izvaja naloge javne uprave v skladu z nacionalno zakonodajo, vključno s posebnimi dolžnostmi, dejavnostmi ali storitvami v zvezi z okoljem; in (c) fizična ali pravna oseba, ki izvaja javne naloge ali funkcije ali zagotavlja javne storitve v zvezi z okoljem, pod nadzorom organa ali osebe iz odstavkov (a) ali (b). Države članice lahko določijo, da v primeru, kadar organi ali institucije opravljajo sodno ali zakonodajno funkcijo, leti za namene te direktive ne štejejo za javne organe." INSPIRE GLOSSARY Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
64 splošni termin spatial data prostorski podatki Means any data with a direct or indirect reference to a specific location or geographic area [INSPIRE Directive]. Podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali geografsko območje. INSPIRE GLOSSARY Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
65 splošni termin spatial data services storitve v zvezi s prostorskimi podatki Means the operations which may be performed, by invoking a computer application, on the spatial data contained in spatial data sets or on the related metadata. Dejavnosti, ki se lahko z uporabo računalnika opravljajo v zvezi s prostorskimi podatki iz zbirk prostorskih podatkov ali v zvezi s povezanimi metapodatki. INSPIRE GLOSSARY Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
75 splošni termin third party tretja oseba Means any natural or legal person other than a public authority. Vsako fizična ali pravna oseba, ki ni javni organ. INSPIRE GLOSSARY Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
13 tema geology geologija Geology characterised according to composition and structure. Includes bedrock, aquifers and geomorphology. Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
15 tema Buildings stavbe Geographical location of buildings. Prostorska lega stavb. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
19 tema utility and governmental services komunalne in javne storitve Includes utility facilities such as sewage, waste management, energy supply and water supply, administrative and social governmental services such as public administrations, civil protection sites, schools and hospitals. Vključuje komunalne naprave kot so kanalizacija, ravnanje z odpadki, oskrba z energijo in preskrba z vodo, upravne in socialne vladne službe kot so javne uprave, sedeži civilne zaščite, šole in bolnišnice. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
21 tema Production and industrial facilities proizvodni in industrijski objekti in naprave Industrial production sites, including installations covered by Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (1) and water abstraction facilities, mining, storage sites. Območja za industrijsko proizvodnjo, vključno z obrati, ki jih zajema Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (1) ter objekti in napravami za odvzem vode, rudniki, skladišči. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011 (1) OJ L 257, 10.10.1996, p. 26. Directive as last amended by Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council (OJ L 33, 4.2.2006, p. 1).
22 tema Agricultural and aquaculture facilities objekti in naprave za kmetijstvo in ribogojstvo Farming equipment and production facilities (including irrigation systems, greenhouses and stables). Kmetijska oprema ter proizvodni objekti in naprave (vključno z namakalnimi sistemi, rastlinjaki in hlevi). INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
24 tema Area management/restriction/regulation zones and reporting units območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Areas managed, regulated or used for reporting at international, European, national, regional and local levels. Includes dumping sites, restricted areas around drinking water sources, nitrate-vulnerable zones, regulated fairways at sea or large inland waters, areas for the dumping of waste, noise restriction zones, prospecting and mining permit areas, river basin districts, relevant reporting units and coastal zone management areas. Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
27 tema meteorological geographical features meteorološke značilnosti "Weather conditions and their measurements; precipitation, temperature, evapotranspiration, wind speed and direction." "Vremenske razmere in njihova merjenja; padavine, temperatura, izhlapevanje, hitrost in smer vetra." INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
29 tema sea regions morske regije Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristics. Fizikalne razmere morij in slanih vodnih teles, razdeljenih v regije in podregije s skupnimi značilnostmi. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
30 tema bio-geographical regions biogeografske regije Areas of relatively homogeneous ecological conditions with common characteristics. Območja z relativno homogenimi ekološkimi razmerami s skupnimi značilnostmi. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
31 tema habitats and biotopes habitati in biotopi Geographical areas characterised by specific ecological conditions, processes, structure, and (life support) functions that physically support the organisms that live there. Includes terrestrial and aquatic areas distinguished by geographical, abiotic and biotic features, whether entirely natural or semi-natural. Geografska območja, za katera so značilne posebne ekološke razmere, procesi, struktura in funkcije, ki fizično omogočajo organizmom, da tam živijo. Vključujejo kopenska in vodna območja, ki se razlikujejo po geografskih, abiotskih in biotskih značilnostih. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
160 tema addresses naslovi Location of properties based on address identifiers, usually by road name, house number, postal code. Lokacija nepremičnin, ki temelji na identifikatorjih naslova, običajno z imenom ulice, hišno številko, poštno številko. INSPIRE FCD Direktiva INSPIRE 01. 03. 2011
149 splošni termin character string niz znakov Means the value domain of metadata elements expressed as a set of characters treated as a unit. Zaloga vrednosti metapodatkovnih elementov, ki je dana kot niz znakov, obravnavanih kot enota. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
150 splošni termin free text poljubno besedilo Means the value domain of metadata elements expressed in one or more natural languages. Zaloga vrednosti metapodatkovnih elementov, izraženo v enem ali več naravnih jezikih. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
151 splošni termin lineage poreklo Means the history of a data set, and the life cycle from collection and acquisition through compilation and derivation to its current form, in accordance with EN ISO 19101. Zgodovina zbirke podatkov in njen življenjski cikel od zbiranja in pridobivanja prek sestavljanja in izpeljevanja do njene sedanje oblike v skladu s standardom EN ISO 19101. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
152 splošni termin metadata element metapodatkovni element Means a discrete unit of metadata, in accordance with EN ISO 19115. Ločena enota metapodatkov v skladu s standardom EN ISO 19115. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
153 splošni termin namespace imenski prostor Means a collection of names, identified by a uniform resource identifier (URI) reference, which are used in extensible markup language (XML) documents as element names and attribute names. Zbirka imen, ki jih opredeljuje sklic URI (Uniform Resource Identifier) in se uporabljajo v dokumentih XML (Extensible Markup Language) kot imena elementov in imena atributov. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
154 splošni termin quality kakovost Means the totality of characteristics of a product that bear on its ability to satisfy stated and implied needs, in accordance with EN ISO 19101. Celota značilnosti in lastnosti izdelka, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali vsebovane zahteve v skladu s standardom EN ISO 19101. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
155 splošni termin resource vir Means an information resource that has a direct or indirect reference to a specific location or geographic area. Informacijski vir, ki se neposredno ali posredno nanaša na posamezno lokacijo ali geografsko območje. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
156 splošni termin spatial data set series skupina zbirk prostorskih podatkov Means a collection of spatial data sets sharing the same product specification. Zbirka zbirk prostorskih podatkov, ki imajo enako specifikacijo izdelka. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
158 splošni termin metadata element - resource abstract povzetek vira This is a brief narrative summary of the content of the resource. To je kratek opisni povzetek vsebine vira. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
159 splošni termin metadata element - resource type vrsta vira This is the type of resource being described by the metadata. To je vrsta vira, ki ga opisujejo metapodatki. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
160 splošni termin metadata element - resource locator internetni naslov vira The resource locator defines the link(s) to the resource and/or the link to additional information about the resource. Internetni naslov vira opredeljuje povezavo ali povezave do vira in/ali povezavo do dodatnih podatkov o viru. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
161 splošni termin metadata element - unique resource identifier enolična označba vira A value uniquely identifying the resource. Vrednost, ki enolično določa vir. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
162 splošni termin metadata element - coupled resource povezani vir If the resource is a spatial data service, this metadata element identifies, where relevant, the target spatial data set(s) of the service through their unique resource identifiers (URI). Če je vir storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ta metapodatkovni element določa, kadar je to ustrezno, ciljno zbirko ali zbirke prostorskih podatkov ali storitve z njihovim sklicem URI (Unique Resource Identifier). INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
163 splošni termin metadata element - resource language jezik vira The language(s) used within the resource. Jezik ali jeziki, ki se uporabljajo v viru. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
164 splošni termin metadata element - topic category kategorija teme The topic category is a high-level classification scheme to assist in the grouping and topic-based search of available spatial data resources. Kategorija teme je sistem razvrščanja visoke ravni, ki pripomore k razvrščanju in iskanju virov prostorskih podatkov po temi. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
168 splošni termin metadata element - temporal reference časovno sklicevanje This metadata element addresses the requirement to have information on the temporal dimension of the data as referred to in Article 8(2)(d) of Directive 2007/2/EC. At least one of the metadata elements referred to in points 5.1 to 5.4 shall be provided. Ta metapodatkovni element obravnava zahtevo za vsebovanje informacij o časovni dimenziji podatkov, kot je določeno v členu 8(2)(d) Direktive 2007/2/ES. Navede se vsaj eden od metapodatkovnih elementov, navedenih v točkah od 5.1 do 5.4. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
173 splošni termin metadata element - limitations on public access omejitev javnega dostopa When Member States limit public access to spatial data sets and spatial data services under Article 13 of Directive 2007/2/EC, this metadata element shall provide information on the limitations and the reasons for them. Kadar države članice omejijo javni dostop do zbirk prostorskih podatkov ali storitev v zvezi s prostorskimi podatki v skladu s členom 13 Direktive 2007/2/ES, ta metapodatkovni element zagotavlja podatke o omejitvah in razlogih zanje. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
175 splošni termin metadata element - metadata point of contact metapodatkovna točka za stike This is the description of the organisation responsible for the creation and maintenance of the metadata. To je opis organizacije, ki je odgovorna za vzpostavljanje in vzdrževanje metapodatkov. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
176 splošni termin metadata element - metadata date metapodatkovni datum The date which specifies when the metadata record was created or updated. Datum, ki opredeljuje, kdaj je bil metapodatkovni zapis ustvarjen ali posodobljen. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
177 splošni termin metadata element - metadata language metapodatkovni jezik This is the language in which the metadata elements are expressed. To je jezik, v katerem so metapodatkovni elementi izraženi. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
178 splošni termin discovery service (discovery) storitev iskanja (discovery) Services making it possible to search for spatial data sets and services on the basis of the content of the corresponding metadata and to display the content of the metadata. Storitve, ki omogočajo iskanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki na podlagi vsebine ustreznih metapodatkov ter prikazovanje vsebine metapodatkov. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
179 splošni termin view service (view) storitev pregledovanja (view) Service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata. Storitev, ki omogoča vsaj prikazovanje, krmarjenje, povečanje in pomanjšanje, panoramski pregled ali prekritje vidnih zbirk prostorskih podatkov ter prikazovanje napotkov in ustreznih vsebin metapodatkov. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
180 splošni termin download service (download) storitev prenosa (download) Service that enables copies of spatial data sets, or parts of such sets, to be downloaded and, where practicable, accessed directly. Storitev, ki omogoča prenos izvodov zbirk ali delov zbirk prostorskih podatkov, ter kadar je izvedljivo, neposredni dostop do podatkov. INSPIRE GLOSSARY Uredba o metepodatkih 01. 03. 2011
24 splošni termin external object identifier zunanji identifikator objekta Unique object identifier which is published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object [DS-D2.5]. Enolični identifikator objekta, ki ga objavi pristojni organ in ki zunanjim aplikacijam omogoča sklicevanje na prostorski objekt. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
36 splošni termin identifier identifikator Linguistically independent sequence of characters capable of uniquely and permanently identifying that with which it is associated [ISO 19135]. V skladu s standardom EN ISO 19135 jezikovno neodvisno zaporedje znakov, ki lahko enolično in trajno določa tisto, na kar se nanaša. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
54 splošni termin object referencing objektno referenciranje Consistent method of referencing spatial data to location using existing spatial objects [DS-D2.5]. Zagotavljanje prostorskega obsega objekta s sklicevanjem na obstoječi prostorski objekt ali zbirko prostorskih objektov. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
60 splošni termin register register set of files containing identifiers assigned to items with descriptions of the associated items [ISO 19135]. V skladu s standardom EN ISO 19135 nabor datotek, ki vsebujejo identifikatorje, dodeljene postavkam z opisi povezanih postavk. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
68 splošni termin spatial object type tip prostorskega objekta Classification of spatial objects [DS-D2.5]. Razvrstitev prostorskih objektov. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
93 splošni termin linear element linijski element 1-dimensional object that serves as the axis along which linear referencing is performed. Enorazsežni objekt, ki se uporablja kot os za linearno referenciranje. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
96 splošni termin river basin povodje The area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta. Območje kopnega, s katerega se ves površinski odtok vode skozi potoke, reke in tudi jezera izliva v morje skozi eno samo rečno ustje, estuarij ali delto. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
106 splošni termin groundwater podzemna voda Means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil. Vsa voda pod zemeljskim površjem v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
112 splošni termin heavily modified water body močno preoblikovano vodno telo A body of surface water which as a result of physical alterations by human activity is substantially changed in character, as designated by the Member State in accordance with the provisions of WFD Annex II. Telo površinske vode, ki ga je določila država članica v skladu z določbami iz Priloge II k vodni direktivi in katerega značilnosti so znatno spremenjene zaradi fizičnih sprememb, ki jih je povzročilo človekovo delovanje. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
129 splošni termin aquifer vodonosnik Means a subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater. Kamninski sloj ali sloje ali druge geološke plasti pod zemeljsko površino, ki so dovolj porozne ali prepustne, da omogočajo pomemben tok podzemne vode ali odvzem pomembnih količin podzemne vode. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
142 splošni termin datum datum A datum is a parameter or set of parameters that define the position of the origin, the scale, and the orientation of a coordinate system (in accordance with EN ISO 19111). Parameter ali nabor parametrov, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo položaj izhodišča, merilo in orientacijo koordinatnega sistema. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 "Datum tu ne pomeni časovne oznake;termin izhaja iz angleške besede datum, ki je edninska oblika besede data (podatki)."
185 splošni termin addressable object naslovljiv objekt A spatial object to which it is meaningful to associate addresses. Prostorski objekt, ki mu je smiselno dodeliti naslov. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
199 splošni termin deep water route globokomorska pot A route in a designated area within defined limits which has been accurately surveyed for clearance of sea bottom and submerged obstacles to a minimum indicated depth of water. Pot na točno določenem območju znotraj opredeljenih meja, kjer je bilo morsko dno natančno izmerjeno in ki zagotavlja, da potopljene prepreke ne presežejo najmanjše dovoljene globine. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
201 splošni termin navaid equipment oprema za pomoč pri navigaciji A physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes. Fizična oprema za pomoč pri navigaciji, ki je na zemeljskem površju, npr. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizator in Tactical Air Navigation Beacon (TACAN), ki omogočajo varno vodenje zračnega prometa po obstoječih zračnih poteh. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
202 splošni termin railway yard ranžirna postaja An area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line. Območje, ki ga sekajo številni vzporedni, medsebojno povezani železniški tiri (navadno več kot dva) in ki se uporablja za zaustavljanje vlakov zaradi natovarjanja ali raztovarjanja tovora brez oviranja prometa na glavni železniški progi. INSPIRE GLOSSARY Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
179 tip prostorskega objekta Access Restriction omejitev dostopa A restriction on the acces to a transport element. Omejitev dostopa do elementa prometa. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
185 tip prostorskega objekta Restriction For Vehicles omejitev za vozila Restriction on vehicles on a transport element. Omejitev za vozila na elementu prometa. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
270 tip prostorskega objekta Thoroughfare Name ime prometnice An address component which represents the name of a passage or way through from one location to another. Komponenta naslova, ki ponazarja ime prehoda ali poti od ene lokacije do druge. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
271 tip prostorskega objekta NUTS region regija NUTS Territorial unit for statistics defined in the framework of the Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003. Statistična teritorialna enota, določena v okviru Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
276 tip prostorskega objekta Cadastral Zoning delitev na katastrske enote Intermediary areas used in order to divide national territory into cadastral parcels. Vmesna območja, ki se uporabljajo za razdelitev državnega ozemlja na katastrske parcele. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
283 tip prostorskega objekta Transport Node prometno vozlišče A point spatial object which is used for connectivity. Točkovni prostorski objekt, ki se uporablja za povezljivost. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
290 tip prostorskega objekta Road Surface Category kategorija cestne površine Specification of the state of the surface of the associated Road Element. Indicates whether a road is paved or unpaved. Navedba stanja površine pripadajočega cestnega elementa. Navaja, ali je cesta asfaltirana ali ne. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
291 tip prostorskega objekta Road Width širina ceste The width of the road, measured as an average value. Širina ceste, merjena kot srednja vrednost. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
293 tip prostorskega objekta Vehicle Traffic Area vozišče Surface that represents the part of a road which is used for the normal traffic of vehicles. Površina, ki ponazarja del ceste, ki se uporablja za običajen promet vozil. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
300 tip prostorskega objekta Railway Use uporaba železnice The current use of the railway. Trenutna uporaba železnice. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
301 tip prostorskega objekta Railway Yard Area območje ranžirne postaje An area spatial object which is used to represent the topographical limits of a railway yard. Ploskovni prostorski objekt, ki se uporablja za ponazoritev topografskih meja ranžirne postaje. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
327 tip prostorskega objekta Road Name ime ceste Name of a road, as assigned by the responsible authority. Ime ceste, ki ji ga je dodelil pristojni organ. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
331 tip prostorskega objekta Railway Area območje železnice Surface occupied by a railway track, including ballast. Površina, ki jo zaseda železniški tir, vključno z balastom. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
334 tip prostorskega objekta Railway Type tip železnice The type of railway transport the line is designed for. Tip železniškega prevoza, za katerega je bila proga načrtovana. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
341 tip prostorskega objekta Fairway Area območje plovne poti The main travelled part of a waterway. Del plovne poti, po kateri se največ pluje. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
342 tip prostorskega objekta Ferry Use uporaba trajekta The type of transport carried out by a ferry crossing. Tip prevoza, ki se izvaja na trajektni povezavi. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
345 tip prostorskega objekta Restriction for Water Vehicles omejitev za plovila Restriction on vehicles on a water transport element. Omejitev za plovila na elementu vodnega prometa. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
361 tip prostorskega objekta Element Length dolžina elementa The physical length of the element. Fizična dolžina elementa. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
362 tip prostorskega objekta Element Width širina elementa The physical width of the element. Fizična širina elementa. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
364 tip prostorskega objekta Instrument Approach Procedure instrumentni prilet A series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be completed and thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or en route obstacle clearance criteria apply. Niz vnaprej določenih manevrov glede na letalske instrumente z določeno zaščito pred ovirami iz točke začetnega prileta, ali po potrebi od začetka točno določene poti prihoda do točke, iz katere je mogoče opraviti pristanek, in nato, če pristanek ni bil opravljen, do položaja, kjer veljajo merila za čakanje ali merila za višino ovir na poti prileta. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
375 tip prostorskega objekta Nominal Track Gauge nazivna tirna širina The nominal distance between the two outer rails (gauge) of a railway track. Nazivna razdalja med dvema zunanjima tirnicama železniškega tira. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
376 tip prostorskega objekta Railway Station Code oznaka železniške postaje The unique code assigned to a railway station. Enolična oznaka, dodeljena železniški postaji. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
394 tip prostorskega objekta Drainage Basin prispevno območje Area having a common outlet for its surface runoff. Območje s skupnim izlivom površinskih voda. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
398 tip prostorskega objekta Ford brod A shallow part of a watercourse used as a road crossing. Plitvi del vodotoka, ki se lahko prečka s prometnimi sredstvi. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
399 tip prostorskega objekta Hydro Node hidrografsko vozlišče A node within the hydrographic network. Vozlišče v hidrografski mreži. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
400 tip prostorskega objekta Hydro Object hidrografski objekt An identity base for hydrographic (including man-made) objects in the real world. Osnova identitete hidrografskih objektov (vključno z umetnimi) v stvarnem svetu. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
406 tip prostorskega objekta Ocean Region oceansko območje One of the three large regions of the world-wide ocean, each with associated sub- and marginal areas and subject to an independent flow-regime. Eno od treh velikih območij svetovnega oceana s pripadajočimi podobmočji in obrobnimi območji ter lastnimi hidrološkimi značilnostmi. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
408 tip prostorskega objekta Rapids brzice Portions of a stream with accelerated current where it descends rapidly but without a break in the slope of the bed sufficient to form a waterfall. Del vodotoka s pospešenim pretokom, vendar brez preloma na dnu struge, ki bi omogočil nastanek slapa. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
409 tip prostorskega objekta River Basin povodje The area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta. Območje kopnega, s katerega se ves površinski odtok vode skozi potoke, reke in tudi jezera izliva v morje skozi eno samo rečno ustje, estuarij ali delto. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011
417 tip prostorskega objekta Wetland mokrišče A poorly drained or periodically flooded area where the soil is saturated with water, and vegetation is supported. Slabo odtočno ali občasno poplavljeno območje, kjer je zemljišče nasičeno z vodo in kjer uspevajo rastline. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
418 tip prostorskega objekta WFD Coastal Water obalno morje po vodni direktivi Surface water on the landward side of a line, every point of which is at a distance of one nautical mile on the seaward side from the nearest point of the baseline from which the breadth of territorial waters is measured, extending where appropriate up to the outer limit of transitional waters. "Površinska voda na kopenski strani črte, ki je v vsaki svoji točki oddaljena eno navtično miljo na morsko stran od najbližje točke temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja; kadar je primerno, se razteza do zunanje meje somornic. " INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
419 tip prostorskega objekta WFD Ground Water Body telo podzemne vode po vodni direktivi A distinct volume of groundwater within an aquifer or aquifers. Razločen volumen podzemne vode v vodonosniku ali vodonosnikih. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
420 tip prostorskega objekta WFD Lake jezero po vodni direktivi A body of standing inland surface water. Telo stoječe celinske površinske vode. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
421 tip prostorskega objekta WFD River reka po vodni direktivi A body of inland water flowing for the most part on the surface of the land but which may flow underground for part of its course. Telo celinske vode, ki večji del teče po površini, del njenega toka pa lahko teče tudi pod zemljo. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
422 tip prostorskega objekta WFD River or Lake reka ali jezero po vodni direktivi Abstract class containing common attributes for WFD River or Lake. Abstraktni razred, ki vsebuje skupne atribute za reko ali jezero po vodni direktivi. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
423 tip prostorskega objekta WFD Surface Water Body telo površinske vode po vodni direktivi A discrete and significant element of surface water. Ločen in pomemben sestavni del površinske vode. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
424 tip prostorskega objekta WFD Transitional Water somornica po vodni direktivi Bodies of surface water in the vicinity of river mouths which are partly saline in character as a result of their proximity to coastal waters but which are substantially influenced by freshwater flows. Telesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so zaradi bližine obalnih voda delno slana, vendar nanje znatno vplivajo tokovi sladke vode. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
425 tip prostorskega objekta WFD Water Body vodno telo po vodni direktivi Abstract class representing a WFD body of surface water or body of groundwater. Abstraktni razred, ki ponazarja telo površinske vode ali telo podzemne vode po vodni direktivi. INSPIRE FCD Uredba o medopravilnosti 01. 03. 2011 debata z vodarji
33 splošni termin geographical grid system geografska koordinatna mreža Harmonised multi-resolution grid with a common point of origin and standardised location and size of grid cells [INSPIRE Directive]. Usklajena večločljivostna mreža s skupno točko izvora in standardizirano lokacijo ter velikostjo mrežnih celic. INSPIRE GLOSSARY "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
37 splošni termin infrastructure for spatial information infrastruktura za prostorske informacije "Means metadata, spatial data sets and spatial data services; network services and technologies; agreements on sharing, access and use; and coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures, established, operated or made available in accordance with this Directive." "Metapodatki, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki; omrežne storitve in tehnologije; dogovore o souporabi, dostopu in uporabi; mehanizme, procese in postopke za usklajevanje in spremljanje, ki se vzpostavijo, delujejo ali so na voljo v skladu s to direktivo." INSPIRE GLOSSARY "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
67 splošni termin spatial object prostorski objekt Means an abstract representation of a real-world phenomenon related to a specific location or geographical area [INSPIRE Directive]. Abstraktna predstavitev pojava iz resničnega sveta, povezana s posamezno lokacijo ali geografskim območjem. INSPIRE GLOSSARY "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
1 tema Coordinate reference systems referenčni koordinatni sistemi Systems for uniquely referencing spatial information in space as a set of coordinates (x, y, z) and/or latitude and longitude and height, based on a geodetic horizontal and vertical datum. Sistemi za izključno navajanje prostorskih informacij v prostoru v obliki niza koordinat (x, y, z) in/ali širine in dolžine ter višine, ki temeljijo na horizontalnem in vertikalnem geodetskem podatku. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
10 tema elevation digitalni model višin Digital elevation models for land, ice and ocean surface. Includes terrestrial elevation, bathymetry and shoreline. Digitalni model višin za kopensko, zaledenelo in oceansko površino. Vključuje nadmorske višine, batimetrijo in obalne mreže. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
11 tema Land cover pokrovnost tal Physical and biological cover of the earth's surface including artificial surfaces, agricultural areas, forests, (semi-)natural areas, wetlands, water bodies.required. Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
12 tema Orthoimagery ortofoto Geo-referenced image data of the Earth's surface, from either satellite or airborne sensors. Geolocirani slikovni podatki zemeljske površine iz satelita ali senzorjev v zraku. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
14 tema Statistical units statistični okoliš Units for dissemination or use of statistical information. Enote za širjenje ali uporabo statističnih podatkov. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
16 tema Soil tla Soils and subsoil characterised according to depth, texture, structure and content of particles and organic material, stoniness, erosion, where appropriate mean slope and anticipated water storage capacity. Tla in sloji prsti pod površjem, določeni po debelini, teksturi, zgradbi in vsebnosti delcev in organskih snovi, kamnitosti, eroziji, po potrebi povprečni nagib in predvidene zmogljivosti vodnih zalog. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
17 tema land use namenska raba tal Territory characterised according to its current and future planned functional dimension or socio-economic purpose (e.g. residential, industrial, commercial, agricultural, forestry, recreational). Ozemlje, opredeljeno glede na svojo sedanjo in v prihodnje načrtovano funkcionalno razsežnost ali socialnoekonomski namen (npr. stanovanjski, industrijski, trgovinski, kmetijski, gozdni, rekreacijski). INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
18 tema Human health and safety zdravje in varnost prebivalstva Geographical distribution of dominance of pathologies (allergies, cancers, respiratory diseases, etc.), information indicating the effect on health (biomarkers, decline of fertility, epidemics) or well-being of humans (fatigue, stress, etc.) linked directly (air pollution, chemicals, depletion of the ozone layer, noise, etc.) or indirectly (food, genetically modified organisms, etc.) to the quality of the environment. Geografska razporeditev pogostih patoloških pojavov (alergije, rakasta obolenja, obolenja dihalnih poti itd.), podatki o učinkih na zdravje (biološki označevalci, zmanjšana rodnost, epidemije) ali počutje ljudi (utrujenost, stres itd.), povezanih neposredno (onesnaženost zraka, kemikalije, tanjšanje ozonskega plašča, hrup itd.) ali posredno (hrana, genetsko spremenjeni organizmi itd.) s kakovostjo okolja. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
20 tema environmental monitoring facilities naprave in objekti za monitoring okolja Location and operation of environmental monitoring facilities includes observation and measurement of emissions, of the state of environmental media and of other ecosystem parameters (biodiversity, ecological conditions of vegetation, etc.) by or on behalf of public authorities. Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
23 tema Population distribution — demography porazdelitev prebivalstva - demografski podatki Geographical distribution of people, including population characteristics and activity levels, aggregated by grid, region, administrative unit or other analytical unit. Geografska porazdelitev ljudi, vključno z značilnostmi populacije in ravnmi aktivnosti, razvrščenih po koordinatah, regiji, upravni enoti ali drugi analitični enoti. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
25 tema Natural risk zones območja nevarnosti naravnih nesreč Vulnerable areas characterised according to natural hazards (all atmospheric, hydrologic, seismic, volcanic and wildfire phenomena that, because of their location, severity, and frequency, have the potential to seriously affect society), e.g. floods, landslides and subsidence, avalanches, forest fires, earthquakes, volcanic eruptions. Ranljiva območja, opredeljena glede na naravna tveganja (vsi atmosferski, hidrološki, seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, zemeljski plazovi in pogrezanje tal, snežni plazovi, gozdni požari, potresi, vulkanski izbruhi. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
26 tema Atmospheric conditions ozračje Physical conditions in the atmosphere. Includes spatial data based on measurements, on models or on a combination thereof and includes measurement locations. Fizikalne razmere v atmosferi. Vključujejo prostorske podatke, ki temeljijo na merjenjih, vzorcih ali na kombinaciji leteh, in merilne lokacije. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
28 tema Oceanographic geographical features oceanogeografske značilnosti Physical conditions of oceans (currents, salinity, wave heights, etc.). Fizikalne razmere oceanov (tokovi, slanost, višina valov itd.). INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
32 tema Species distribution porazdelitev vrst Geographical distribution of occurrence of animal and plant species aggregated by grid, region, administrative unit or other analytical unit. Geografska porazdelitev pojavljanja živalskih in rastlinskih vrst, razvrščenih po koordinatah, regiji, upravni enoti ali drugi analitični enoti. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
33 tema energy resources energetski viri Energy resources including hydrocarbons, hydropower, bio-energy, solar, wind, etc., where relevant including depth/height information on the extent of the resource. Energetski viri, vključno z ogljikovodiki, vodno energijo, bioenergijo, soncem, vetrom itd., kjer je to ustrezno vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
34 tema mineral resources mineralni viri Mineral resources including metal ores, industrial minerals, etc., where relevant including depth/height information on the extent of the resource. Mineralni viri, vključno s kovinskimi rudami, industrijskimi mineralnimi surovinami itd. kjer je ustrezno, vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
156 tema Administrative units upravne enote Units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by administrative boundaries. Upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, ki razdeljujejo območja, na katerih države članice imajo in/ali izvajajo jurisdikcijo, ločene z upravnimi mejami. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
158 tema Protected sites zavarovana območja Area designated or managed within a framework of international, Community and Member States' legislation to achieve specific conservation objectives. Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
159 tema Geographical Names zemljepisna imena Names of areas, regions, localities, cities, suburbs, towns or settlements, or any geographical or topographical feature of public or historical interest. Imena območij, regij, krajev, velemest, predmestij, mest ali zaselkov ali kateri koli geografski ali topografski pojav javnega ali zgodovinskega pomena. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
161 tema cadastral parcels katastrske parcele Areas defined by cadastral registers or equivalent. Področja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
162 tema Transport networks prometna omrežja Road, rail, air and water transport networks and related infrastructure. Includes links between different networks. Also includes the trans-European transport network as defined in Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community Guidelines for the development of the trans-European transport network (1) and future revisions of that Decision. Cestna, železniška, zračna in vodna prometna omrežja ter z njimi povezana infrastruktura. Vključuje povezave med različnimi omrežji. Vključuje tudi vseevropsko prometno omrežje, kakor je določeno v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (1), in prihodnje preglede te odločbe. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011 (1) OJ L 228, 9.9.1996, p. 1. Decision as last amended by Council Regulation (EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1).
163 tema hydrography hidrografija Hydrographic elements, including marine areas and all other water bodies and items related to them, including river basins and sub-basins. Where appropriate, according to the definitions set out in Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, and in the form of networks. Hidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji. Po potrebi v skladu z opredelitvami v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2) in v obliki omrežij. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
262 tip prostorskega objekta Habitat (Habitats and Biotopes) Geographical areas characterised by specific ecological conditions, processes, structure and (life support) functions that physically support the organisms that live there. INSPIRE FCD "Direktiva INSPIRE; GI" 01. 03. 2011
280 tip prostorskega objekta Bio-geographic Regions (Bio-geographic Regions) An area of relatively homogeneous ecological conditions with common characteristics. INSPIRE FCD "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
157 splošni termin metadata element - resource title naslov vira This a characteristic, and often unique, name by which the resource is known. To je značilno in velikokrat enolično ime, pod katerim je vir poznan. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
165 splošni termin metadata element - spatial data service type vrsta storitve v zvezi s prostorskimi podatki This is a classification to assist in the search of available spatial data services. A specific service shall be categorised in only one category. To je razvrstitev, ki pomaga pri iskanju storitev v zvezi z dostopnimi prostorskimi podatki. Posebna storitev se razvrsti v samo eno kategorijo. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
167 splošni termin metadata element - geographic bounding box geografski prostorski obseg This is the extent of the resource in the geographic space, given as a bounding box. To je obseg vira v geografskem prostoru, podan kot mejni pravokotnik. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011 Prostorski obseg je nadpomenka za geografski obseg - slednji naj bi bil vezan zgolj na Zemljo.
169 splošni termin metadata element - lineage poreklo This is a statement on process history and/or overall quality of the spatial data set. Where appropriate it may include a statement whether the data set has been validated or quality assured, whether it is the official version (if multiple versions exist), and whether it has legal validity. To so podatki o zgodovini postopka in/ali splošni kakovosti zbirke prostorskih podatkov. Kadar je to primerno, lahko vsebuje tudi podatke o tem, ali je bila zbirka podatkov preverjena in ali je bila zagotovljena kakovost, ali je to uradna različica (če jih obstaja več) in ali ima pravno veljavo. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
170 splošni termin metadata element - spatial resolution prostorska ločljivost Spatial resolution refers to the level of detail of the data set. It shall be expressed as a set of zero to many resolution distances (typically for gridded data and imagery-derived products) or equivalent scales (typically for maps or map-derived products). Prostorska ločljivost se nanaša na stopnjo podrobnosti v zbirki podatkov. Izrazi se kot razdalja, ki jo velikost mrežne celice v zbirki podatkov predstavlja v naravi (običajno pri podatkih v mreži in izdelkih, ki temeljijo na podobah) ali v merilu, ki določa razmerje med enako razdaljo v zbirki in v resničnem svetu (običajno za karte ali izdelke, ki temeljijo na kartah). INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
172 splošni termin metadata element - conditions for access and use pogoji, ki veljajo za dostop in uporabo This metadata element defines the conditions for access and use of spatial data sets and services, and where applicable, corresponding fees as required by Article 5(2)(b) and Article 11(2)(f) of Directive 2007/2/EC. Ta metapodatkovni element določa pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki in njihovo uporabo, ter kadar je to ustrezno, ustrezne pristojbine, kot je zahtevano v členu 5(2)(b) in členu 11(2)(f) Direktive 2007/2/EC. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
174 splošni termin metadata element - responsible organisation organizacije, pristojne za vzpostavitev, upravljanje, vzdrževanje in razširjanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki For the purposes of Article 5(2)(d) and Article 11(2)(g) of Directive 2007/2/EC, the following two metadata elements shall be provided: 9.1. Responsible party 9.2. Responsible party role. "Za namene člena 5(2)(d) in člena 11(2)(g) Direktive 2007/2/ES se zagotovita naslednja dva metapodatkovna elementa: 9.1 Odgovorna organizacija; 9.2 Vloga odgovorne organizacije." INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
181 splošni termin transformation service (transformation) storitev preoblikovanja (transformation) Service that enables spatial data sets to be transformed with a view to achieving interoperability. Storitev, ki omogoča spreminjanje zbirk prostorskih podatkov z namenom doseganja medopravilnosti. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
182 splošni termin invoke spatial data service (invoke) storitev priklica storitve v zvezi s prostorskimi podatki (invoke) Service that allows defining both the data inputs and data outputs expected by the spatial service and a workflow or service chain combining multiple services. It also allows defining the external web service interface of the workflow or service chain. Storitev, ki omogoča opredeljevanje vhodnih in izhodnih podatkov, ki jih pričakuje storitev v zvezi s prostorom, in potek dela ali verige storitve z združevanjem več storitev. Omogoča tudi opredeljevanje zunanjega spletnega vmesnika storitve poteka dela ali verige storitev. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o metepodatkih; GI" 01. 03. 2011
45 splošni termin life-cycle information <spatial object> informacije o življenjskem ciklu Set of properties of a spatial object that describe the temporal characteristics of a version of a spatial object or the changes between versions. Nabor lastnosti prostorskega objekta, ki opisujejo časovne značilnosti različice prostorskega objekta ali spremembe med različicami. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
94 splošni termin linear referencing linearno referenciranje Specification of a location relative to a one-dimensional object as a measurement along (and optionally offset from) that element. Navedba podatkov o lokaciji glede na enorazsežni objekt kot meritve vzdolž (lahko tudi odmaknjeno od) tega elementa. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
97 splošni termin sub-basin porečje Means an area of land from which all surface run-off flows through a series of streams, rivers and, possibly, lakes to a particular point in a water course. Območje kopnega, s katerega ves površinski odtok teče skozi vrsto potokov, rek in lahko tudi jezer v določeno točko vodotoka (običajno v jezero ali sotočje rek). INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
111 splošni termin artificial water body umetno vodno telo A body of surface water created by human activity. Telo površinske vode, ki ga je ustvaril človek. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
140 splošni termin coordinate reference system koordinatni referenčni sistem A coordinate system which is related to the real world by a datum, in accordance with EN ISO 19111. This definition includes coordinate systems based on geodetic or Cartesian coordinates and coordinate systems based on map projections. Koordinatni sistem, ki je v skladu s standardom EN ISO 19111 s stvarnim svetom povezan prek datuma. Ta opredelitev vključuje koordinatne sisteme, ki temeljijo na geodetskih ali kartezijskih koordinatah, in koordinatne sisteme, ki temeljijo na kartografskih projekcijah. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
141 splošni termin coordinate system koordinatni sistem A set of mathematical rules for specifying how coordinates are to be assigned to points, in accordance with EN ISO 19111. Nabor matematičnih pravil, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo, kako se koordinate pripisujejo točkam. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
146 splošni termin grid point mrežna točka Point located at the intersection of two or more curves in a grid. Točka, ki je na presečišču dveh ali več krivulj v mreži. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
192 splošni termin grid mreža Network composed of two or more sets of curves in which the members of each set intersect the members of the other sets in an algorithmic way. Omrežje, sestavljeno iz dveh ali več nizov krivulj, kjer se pripadniki vsakega niza algoritmično sekajo s pripadniki drugega niza. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
193 splošni termin map projection kartografska projekcija A change of coordinates, based on a one-to-one relationship, from a geodetic coordinate system to a plane, based on the same datum, in accordance with EN ISO 19111. V skladu s standardom EN ISO 19111 bijektivna preslikava (ena-proti-ena) koordinat z geodetskega koordinatnega sistema na ravnino na podlagi istega datuma. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
194 splošni termin compound coordinate reference system sestavljeni koordinatni referenčni sistem A coordinate reference system using two other independent coordinate reference systems, one for the horizontal component and one for the vertical component, to describe a position, in accordance with EN ISO 19111. Koordinatni referenčni sistem, ki za opis položaja v skladu s standardom EN ISO 19111 uporablja dva različna neodvisna koordinatna referenčna sistema, enega za horizontalno in enega za vertikalno komponento. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
195 splošni termin geodetic coordinate system geodetski koordinatni sistem A coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111. Koordinatni sistem, v katerem se položaj v skladu s standardom EN ISO 19111 določa z geodetsko širino, geodetsko dolžino in (v primeru trirazsežnega koordinatnega sistema) elipsoidno višino. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
196 splošni termin grid cell mrežna celica A cell delineated by grid curves. Celica, ki jo razmejujejo mrežne krivulje. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
197 splošni termin aerodrome reference point referenčna točka aerodroma The designated geographical location of an aerodrome, located near the initial or planned geometric centre of the aerodrome and normally remaining where originally established. Določeni geografski položaj letališča, ki je blizu začetnega ali načrtovanega geometrijskega središča aerodroma in navadno ostaja tam, kjer je bila izvirno določena. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
198 splošni termin airport/heliport letališče/heliport A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft/helicopters. Točno določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov/helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 helikopter je tudi zrakoplov, zato uporabljen termin letalo
200 splošni termin inter-modal connection intermodalna povezava A connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another. Povezava med dvema elementoma v različnih prometnih omrežjih, ki uporabljajo različne načine prevoza in tako omogočajo prestopanje prevažanega medija (ljudi, blago itd.) z enega na drug način prevoza. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
203 splošni termin significant point pomembna točka A specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes. Določena geografska lokacija, ki se uporablja za opredelitev poti službe zračnega prometa (Air Traffic Service, ATS), pot leta zrakoplova ali druge navigacijske namene/namene ATS. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
105 tip prostorskega objekta Watercourse vodotok A natural or man-made flowing watercourse or stream. Naravni ali umetni tok vode. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
129 tip prostorskega objekta Lock splavnica An enclosure with a pair or series of gates used for raising or lowering vessels as they pass from one water level to another. Ograjen prostor z dvema ali več zapornicami, ki se uporablja za dvigovanje ali spuščanje plovil, ko ta prečkajo splavnice z različnimi višinami gladin. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
132 tip prostorskega objekta Sluice zapornica An open, inclined conduit fitted with a gate for regulating water flow. Razbremenilni ali namakalni kanal, opremljen z vratci za reguliranje pretoka vode. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
142 tip prostorskega objekta Pipe cev A tube for the conveyance of solids, liquids or gases. Cev za prenos trdnih snovi, tekočin ali plinov. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
170 tip prostorskega objekta Network omrežje Collection of network elements. Omrežje je zbirka elementov omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
181 tip prostorskega objekta Condition Of Facility stanje objekta State of a transport network element with regards to its completion and use. Stanje elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
183 tip prostorskega objekta Maintenance Authority vzdrževalni organ The authority responsible for maintenance of the transport element. Organ, pristojen za vzdrževanje elementa prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
184 tip prostorskega objekta Owner Authority lastniški organ The authority owning the transport element. Organ, ki je lastnik elementa prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
189 tip prostorskega objekta Transport Property lastnost prometa A reference to a property that falls upon the network. This property can apply to the whole of the network element it is associated with or - for linear spatial objects - be described using linear referencing. "Referenca na lastnost, ki se nanaša na omrežje. Lastnost lahko velja za celoten element omrežja, na katerega se nanaša; pri linijskih prostorskih objektih je lahko opisana z linearnim referenciranjem." INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
192 tip prostorskega objekta Number Of Lanes število pasov The number of lanes of a road element. Število pasov cestnega elementa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
200 tip prostorskega objekta Speed Limit omejitev hitrosti Limit for the speed of a vehicle on a road. Omejitev hitrosti za vozila na cesti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
211 tip prostorskega objekta Railway Station Node vozlišče železniške postaje A railway node which represents the location of a railway station along the railway network. Železniško vozlišče, ki ponazarja lokacijo železniške postaje vzdolž železniškega omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
251 tip prostorskega objekta Named Place kraj z imenom Any real world entity referred to by one or several proper nouns. Katera koli entiteta iz stvarnega sveta, ki ima eno ali več lastnih imen. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
252 tip prostorskega objekta Administrative unit upravna enota Unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance. Upravna enota za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
255 tip prostorskega objekta Administrative boundary upravna meja A line of demarcation between administratively controlled areas (administrative units). Razmejitvena črta med upravnimi enotami. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
264 tip prostorskega objekta Species Distribution (Species Distribution) The geographical distribution of occurrence of animal or plant species aggregated by grid, region, administrative unit or other analytical unit. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
265 tip prostorskega objekta Address naslov An identification of the fixed location of property by means of a structured composition of geographic names and identifiers. Oznaka nespremenljive lokacije nepremičnine z uporabo strukturirane zloženke iz zemljepisnih imen in identifikatorjev. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
266 tip prostorskega objekta Address Area Name ime naslovnega območja An address component which represents the name of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit. Komponenta naslova, ki ponazarja ime geografskega območja ali kraja, ki zaradi dodeljevanja naslova združuje več naslovljivih objektov in ni upravna enota. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
267 tip prostorskega objekta Address Component komponenta naslova Identifier or geographic name of a specific geographic area, location, or other spatial object which defines the scope of an address. Identifikator ali zemljepisno ime določenega geografskega območja, lokacije ali drugega prostorskega objekta, ki določa obseg naslova. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
268 tip prostorskega objekta Administrative Unit Name ime upravne enote An address component which represents the name of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance. Komponenta naslova, ki ponazarja ime upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
269 tip prostorskega objekta Postal Descriptor poštni deskriptor An address component which represents the identification of a subdivision of addresses and postal delivery points in a country, region or city for postal purposes. Komponenta naslova, ki za poštne namene ponazarja identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk v državi, regiji ali mestu. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
272 tip prostorskega objekta Condominium kondominij An administrative area established independently to any national administrative division of territory and administered by two or more countries. Upravno območje, ki je ustanovljeno neodvisno od nacionalne administrativne razdelitve ozemlja in s katerim upravljata dve ali več držav. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
273 tip prostorskega objekta Basic Property Unit osnovna zemljiška nepremičninska enota The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels. Osnovna enota lastnine, ki je evidentirana v zemljiških knjigah, katastrih nepremičnin ali enakovrednih registrih. Opredeljena je z enoličnimi lastninskimi pravicami in homogenimi stvarnimi pravicami na nepremičninah in je sestavljena iz ene ali več sosednjih ali geografsko ločenih parcel. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
274 tip prostorskega objekta Cadastral Boundary katastrska meja Part of the outline of a cadastral parcel. One cadastral boundary may be shared by two neighbouring cadastral parcels. Del obrisa katastrske parcele. Eno katastrsko parcelo si lahko delita dve sosednji katastrski parceli. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
275 tip prostorskega objekta Cadastral Parcel katastrska parcela Areas defined by cadastral registers or equivalent. Območja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
279 tip prostorskega objekta Protected Site zavarovano območje An area designated or managed within a framework of international, Union and Member States' legislation to achieve specific conservation objectives. Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
285 tip prostorskega objekta Road cesta A collection of road link sequences and/or individual road links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties. Zbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
286 tip prostorskega objekta Road Area cestni svet Surface which extends to the limits of a road, including vehicular areas and other parts of it. Površina, ki se razteza do meje ceste, vključno s prometnimi površinami in drugimi deli ceste. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
289 tip prostorskega objekta Road Service Area cestno počivališče Surface annexed to a road and devoted to offer particular services for it. Površina, priključena na cesto in namenjena ponujanju različnih cestnih storitev. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
298 tip prostorskega objekta Railway Node železniško vozlišče A point spatial object which represents a significant point along the railway network or defines an intersection of railway tracks used to describe its connectivity. Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja pomembno točko vzdolž železniškega omrežja ali presečišče železniških tirov, ki se uporablja za opisovanje njegove povezljivosti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
299 tip prostorskega objekta Railway Station Area območje železniške postaje An area spatial object which is used to represent the topographical limits of the facilities of a railway station (buildings, railway yards, installations and equipment) devoted to carry out railway station operations. Ploskovni prostorski objekt, ki ponazarja topografske meje objektov na železniških postajah (zgradbe, ranžirne postaje, napeljavo in opremo), namenjene opravljanju dejavnosti železniških postaj. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
302 tip prostorskega objekta Railway Yard Node vozlišče ranžirne postaje A railway node which occurs within a railway yard area. Železniško vozlišče, ki je na območju ranžirne postaje. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
304 tip prostorskega objekta Port Area pristaniško območje An area spatial object which is used to represent the physical limits of all the facilities which constitute the terrestrial zone of a sea or inland port. Ploskovni prostorski objekt, ki ponazarja fizične meje vseh objektov, ki so del kopenske cone morskega ali celinskega pristanišča. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
305 tip prostorskega objekta Port Node pristaniško vozlišče A point spatial object which is used to represent a sea or inland port in a simplified way, aproximately located at the bank of the waterbody where the port is placed. Točkovni prostorski objekt, ki poenostavljeno ponazarja morsko ali celinsko pristanišče, ki se nahaja blizu obrežja vodnega telesa, kjer je pristanišče. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
310 tip prostorskega objekta Aerodrome Area območje aerodroma A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft and/or helicopters. Določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov in/ali helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 helikopter je tudi zrakoplov, zato uporabljen termin letalo
311 tip prostorskega objekta Aerodrome Node vozlišče aerodroma Node located at the aerodrome reference point of an airport/heliport, which is used to represent it in a simplified way. Vozlišče na referenčni točki aerodroma na letališču/heliportu, ki se uporablja za njegovo poenostavljeno ponazarjanje. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
312 tip prostorskega objekta Air Node zračno vozlišče A node which occurs in a air network. Vozlišče, ki se pojavi v zračnem omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
313 tip prostorskega objekta Air Route zračna pot A specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the provision of air traffic services, from the end of the take-off and initial climb phase to the commencement of the approach and landing phase. Določena pot od konca vzleta in začetnega vzpenjanja do začetka prileta in pristajanja, namenjena usmerjanju prometa, ki je potrebno zaradi zagotavljanja službe zračnega prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
314 tip prostorskega objekta Airspace Area območje zračnega prostora A defined volume in the air, described as horizontal projection with vertical limits. Določen obseg zračnega prostora, ki je opisan kot horizontalna projekcija z vertikalnimi mejami. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
315 tip prostorskega objekta Designated Point določena točka A geographical location not marked by the site of a radio navigation aid, used in defining an ATS route, the flight path of an aircraft or for other navigation or ATS purposes. Geografska lokacija, ki ni označena s krajem radio-navigacijskega sredstva in se uporablja za določanje poti ATS, poti leta zrakoplova ali za druge navigacijske namene ali namene ATS. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
316 tip prostorskega objekta Runway Area območje vzletno-pristajalne steze A defined rectangular area on a land aerodrome/heliport prepared for the landing and take-off of aircraft. Točno določeno pravokotno območje na kopenskem aerodromu/heliportu, pripravljeno za pristajanje in vzletanje zrakoplovov. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
317 tip prostorskega objekta Standard Instrument Departure standardni instrumentalni odhod A designated instrument flight rule (IFR) departure route linking the aerodrome or a specific runway of the aerodrome with a specified significant point, normally on a designated ATS route, at which the en-route phase of a flight commences. Točno določena pot odhoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki povezuje aerodrom ali posamezno vzletno-pristajalno stezo aerodroma z določeno pomembno točko, ki se navadno nahaja na točno določeni ATS poti, kjer se začne INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
318 tip prostorskega objekta Marker Post označevalni stebriček Reference marker placed along a route in a transport network, mostly at regular intervals, indicating the distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where the marker is located. Označevalec oddaljenosti, postavljen vzdolž poti v prometnem omrežju, večinoma v rednih presledkih, ki označuje razdaljo od začetka poti ali druge referenčne točke do točke, kjer je označevalec. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
321 tip prostorskega objekta Transport Network prometno omrežje Collection of network elements that belong to a single mode of transport. Zbirka elementov omrežja, ki pripada enemu načinu prevoza. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
322 tip prostorskega objekta Transport Object prometni objekt An identity base for transport network objects in the real world. Osnova identitete objektov prometnega omrežja v stvarnem svetu. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
323 tip prostorskega objekta Transport Point prometna točka A point spatial object - which is not a node - that represents the position of an element of a transport network. Točkovni prostorski objekt (ni vozlišče), ki ponazarja položaj elementa prometnega omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
324 tip prostorskega objekta Vertical Position navpični položaj Vertical level relative to other transport network elements. Vertikalna raven glede na druge elemente prometnega omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
325 tip prostorskega objekta E-road evropska pot A collection of road link sequences and or individual road links that represents a route that is part of the international E-road network, characterized by its European route number. Zbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, označena s številko evropske poti, ki ponazarja pot, ki je del mednarodnega omrežja evropskih poti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
328 tip prostorskega objekta Road Service Type tip cestnega počivališča Description of the type of road service area and the available facilities. Opis tipa cestnega počivališča in razpoložljivih storitev. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
329 tip prostorskega objekta Design Speed računska hitrost The specification of the maximum speed to which a railway line is designed for. Navedba največje hitrosti, za katero je bila železniška proga načrtovana. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
330 tip prostorskega objekta Number of Tracks število tirov The number of tracks for a railway stretch. Število tirov za železniškem odseku. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
332 tip prostorskega objekta Railway Electrification elektrifikacija železnice Indication whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it. Navedba, ali ima železnica električnim sistem za napajanje vozil, ki se po njej premikajo. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
337 tip prostorskega objekta Beacon navigacijska oznaka A prominent specially constructed object forming a conspicuous mark as a fixed aid to navigation, or for use in hydrographic survey. Izpostavljen, posebej zgrajen objekt, ki je dobro vidno znamenje na fiksni lokaciji, kot pomoč pri navigaciji ali hidrografskih meritvah. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
338 tip prostorskega objekta Buoy boja A floating object moored to the bottom in a particular (charted) place, as an aid to navigation or for other specific purposes. Plavajoči objekt, pritrjen na dno na posebnem mestu (označenem na karti), kot pomoč pri navigaciji ali drugih posebnih vrstah uporabe. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
339 tip prostorskega objekta CEMT Class razred CEMT Classification of an inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport). Razvrstitev notranje plovne poti po sistemu CEMT (Evropska konferenca ministrov za promet). INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
340 tip prostorskega objekta Condition of Water Facility stanje vodnega objekta State of a water transport network element with regards to its completion and use. Stanje elementa omrežja vodnega prometa v smislu njegove dokončanosti in uporabe. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
343 tip prostorskega objekta Inland Waterway notranja plovna pot Waterway which is defined at inland continental waters. Plovna pot, ki je opredeljena v notranjih celinskih vodah. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 "neustrezna definicija orig - ""inland"" in ""continental"" sta v tej uporabi pomensko enaka - nepotrebno podvajanje "
344 tip prostorskega objekta Marine Waterway pomorska plovna pot Waterway which is defined at sea waters. Plovna pot, ki je opredeljena v morskih vodah. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
346 tip prostorskega objekta Traffic Separation Scheme shema ločene plovbe A scheme which aims at reducing the risk of collision in congested and/or converging areas by separating traffic moving in opposite, or nearly opposite directions. Shema, ki naj bi zmanjšala nevarnost trčenja na prezasičenih in/ali stekajočih se območjih, tako da ločuje promet, ki se premika protismerno ali skoraj protismerno. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
347 tip prostorskega objekta Traffic Separation Scheme Area območje sheme ločene plovbe An area spatial object forming part of a traffic seperation scheme. Ploskovni prostorski objekt, ki je sestavni del sheme ločene plovbe. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
348 tip prostorskega objekta Traffic Separation Scheme Crossing povezava sheme ločene plovbe A defined area where traffic lanes cross. Točno določeno območje, kjer se plovne poti križajo. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
349 tip prostorskega objekta Traffic Separation Scheme Lane pot sheme ločene plovbe An area within defined limits in which one-way traffic flow is established. Območje s točno določenimi mejami, kjer poteka enosmerni promet. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
350 tip prostorskega objekta Traffic Separation Scheme Roundabout krožišče sheme ločene plovbe A traffic separation scheme in which traffic moves in a counter-clockwise direction around a specified point or zone. Shema ločene plovbe, v kateri se promet premika v nasprotni smeri urinega kazalca okoli določene točke ali cone. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
351 tip prostorskega objekta Traffic Separation Scheme Separator separator sheme ločene plovbe "A zone separating the lanes in which ships are proceeding in opposite or nearly opposite directions; or separating traffic lanes designated for particular classes of ships proceeding in the same direction." Cona, ki ločuje poti, po katerih ladje plujejo protismerno ali skoraj protismerno, ali ki ločuje plovne poti, namenjene posebnim razredom ladij, ki plujejo v isti smeri. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
354 tip prostorskega objekta Aerodrome Category kategorija aerodroma Aerodrome category concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it. Kategorija aerodroma glede na področje uporabe in pomembnost služb zračnega prometa, ki se ponujajo od aerodroma in do njega. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
355 tip prostorskega objekta Aerodrome Type tip aerodroma A code specifying the type of aerodrome. Oznaka za tip aerodroma. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
359 tip prostorskega objekta Apron Area območje ploščadi A defined area, on a land aerodrome/heliport, intended to accommodate aircraft/helicopters for purposes of loading and unloading passengers, mail or cargo, and for fuelling, parking or maintenance. Točno določeno območje kopenskega aerodroma/heliporta, namenjeno vkrcavanju ali izkrcavanju potnikov, nakladanju ali razkladanju pošte ali tovora, polnjenju z gorivom, parkiranju ali vzdrževanju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
360 tip prostorskega objekta Condition of Air Facility stanje zračnega objekta State of an air transport network element with regards to its completion and use. Stanje zračnega elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
363 tip prostorskega objekta Field Elevation nadmorska višina letališča The aerodrome elevation as the vertical distance between the highest point of the landing area of an aerodrome and mean sea level. Nadmorska višina aerodroma kot vertikalna razdalja med najvišjo točko pristajalnega območja aerodroma in srednjo višino morske gladine. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
365 tip prostorskega objekta Lower Altitude Limit spodnja meja nadmorske višine Altitude that defines the lower limit of an air transport network object. Nadmorska višina, ki določa spodnjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
366 tip prostorskega objekta Navaid pomoč pri navigaciji One or more Navaid Equipments providing navigation services. Eden ali več sistemov za pomoč pri navigaciji, ki zagotavljajo storitve navigacijske službe. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
368 tip prostorskega objekta Runway Centreline Point točka središčnice vzletno-pristajalne steze An operationally significant position on the center line of a runway direction. Operativno pomemben položaj na središčnici v smeri vzletno-pristajalne steze. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 zaželjeno mnenje
369 tip prostorskega objekta Standard Instrument Arrival standardni instrumentalni prihod A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant point, normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach procedure can be commenced. Točno določena pot prihoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki pomembno točko, navadno pot ATS, povezuje s točko, od katere se lahko začne objavljeni postopek instrumentalnega prileta. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
370 tip prostorskega objekta Surface Composition sestava površine The composition of an aerodrome/heliport related surface. Sestava površine na aerodromu/heliportu. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
371 tip prostorskega objekta Taxiway Area območje vozne steze A defined path at an aerodrome/heliport established for the taxiing of aircraft/helicopters and intended to provide a link between one part of the aerodrome and another. Točno določena pot na kopenskem aerodromu/heliportu, namenjena vožnji zrakoplovov/helikopterjev po letaliških manevrskih površinah in povezovanju enega dela aerodroma z drugim. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 helikopter je tudi zrakoplov, zato uporabljen termin letalo
372 tip prostorskega objekta Touch Down Lift Off območje pristanka in vzleta A load bearing area on which a helicopter may touch down or lift-off. Utrjeno območje, na katerem helikopter lahko pristane ali vzleti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
373 tip prostorskega objekta Upper Altitude Limit zgornja meja nadmorske višine Altitude that defines the upper limit of an air transport network object. Nadmorska višina, ki določa zgornjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
374 tip prostorskega objekta Use Restriction omejitve uporabe The restrictions to the use of an air network object. Omejitve uporabe objekta zračnega omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
378 tip prostorskega objekta Network Area območje omrežja A 2-dimensional element in a network. Dvorazsežni element v omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
379 tip prostorskega objekta Grade Separated Crossing izvennivojsko križanje Indicator which of two or more intersecting elements is/are above and which is/are below, to be used if elevation coordinates are not present or cannot be trusted. Indikator, ki ponazarja, kateri od dveh ali več elementov, ki se sekajo, leži spodaj ali zgoraj, in se uporablja, če višinskih koordinat ni ali te niso zanesljive. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
381 tip prostorskega objekta Network Connection povezava omrežja Represents a logical connection between two or more network elements in different networks. Ponazarja logično povezavo med dvema ali več elementi omrežja v različnih omrežjih. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
382 tip prostorskega objekta Network Element element omrežja Abstract base type representing an element in a network. Every element in a network provides some function that is of interest in the network. Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja element v omrežju. Vsak element v omrežju zagotavlja določeno funkcijo, ki je v interesu omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
383 tip prostorskega objekta Network Property lastnosto omrežja Abstract base type representing phenomena located at or along a network element. This base type provides general properties to associate the network-related phenomena (network properties) with the network elements. Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja pojave ob elementu omrežja ali vzdolž njega. Ta osnovni tip zagotavlja splošne lastnosti za povezovanje pojavov v zvezi v omrežjem (lastnosti omrežja) z elementi omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
384 tip prostorskega objekta Node vozlišče Represents a significant position in the network that always occurs at the beginning or the end of a link. Ponazarja pomemben položaj v mreži, ki je vedno na začetku ali koncu odseka. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
385 tip prostorskega objekta Cross Reference navzkrižna referenca Represents a cross reference between two elements in the same network. Referenca med dve elementoma v istem omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 neustrezna definicija orig - termin se uporabi v definiciji samega sebe
386 tip prostorskega objekta Generalised Link generalizirani odsek Abstract base type representing a linear network element that may be used as a target in linear referencing. Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja linijski element omrežja, ki se lahko pri linearnem referenciranju uporabi kot cilj. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
392 tip prostorskega objekta Crossing prehod A man-made object allowing the passage of water above or below an obstacle. Umetni objekt, ki omogoča pretok vode nad oviro ali pod njo. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
393 tip prostorskega objekta Dam or weir jez A permanent barrier across a watercourse used to impound water or to control its flow. Stalna ovira, postavljena čez vodotok, ki se uporablja za zajezitev vode ali nadzor njenega pretoka. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
395 tip prostorskega objekta Embankment nasip A man-made raised long mound of earth or other material. Umetni podolgovati objekt iz zemljine ali drugega materiala. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 "debata z vodarji"
396 tip prostorskega objekta Falls slap A vertically descending part of a watercourse where it falls from a height. Z višine padajoči del vodotoka. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
397 tip prostorskega objekta Fluvial point točka vodnega toka A hydro point of interest that affects the flow of a watercourse. Hidrografska pomembna točka, ki vpliva na tok vode. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
401 tip prostorskega objekta Hydro Point of Interest hidrografska pomembna točka A natural place where water appears, disappears or changes its flow. Lokacija v naravi, kjer se voda pojavi, izgine ali spremeni svoj tok. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
402 tip prostorskega objekta Hydro-Power Plant hidroelektrarna A facility for the generation of power from moving water. Objekt, ki proizvaja električno energijo iz premikajoče se vode. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
403 tip prostorskega objekta Inundated Land poplavljeno območje A tract periodically covered by flood water, excluding tidal waters. Območje, ki je občasno prekrito z vodo, vendar ne zaradi plimovanja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
404 tip prostorskega objekta Land-Water boundary meja kopnega The line where a land mass is in contact with a body of water. Črta, kjer se kopno stika z vodnim telesom. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
405 tip prostorskega objekta Man-made object umetni objekt "An artificial object which lies inside a body of water and has one of the following types of function: - Retains the water; - Regulates the quantity of water; - Alters the course of the water; - Allows watercourses to cross each other." "Grajeni objekt, ki leži v vodnem telesu in ima eno od naslednjih funkcij: - zadržuje vodo; - uravnava količino vode; - spreminja smer toka vode; - omogoča križanje vodotokov." INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
407 tip prostorskega objekta PumpingStation črpalna postaja A facility to move solids, liquids or gases by means of pressure or suction. Naprava za prenos trdnih snovi, tekočin ali plinov s pritiskom ali sesanjem. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
410 tip prostorskega objekta Shore obala The narrow strip of land in immediate contact with any body of water including the area between high and low water lines. Ozek pas zemeljskega površja v neposrednem stiku z vodo, vključno z območjem med zgornjo in spodnjo višino vode. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
411 tip prostorskega objekta Shoreline construction obalna konstrukcija An artificial structure attached to land bordering a body of water and fixed in position. Grajena struktura, ki ne spreminja položaja na meji z vodnim telesom. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
412 tip prostorskega objekta Standing water stoječa voda A body of water that is entirely surrounded by land. Vodno telo, ki ga obkroža kopno. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 debata z vodarji
413 tip prostorskega objekta Surface water površinska voda Any known inland waterway body. Vsako znano celinsko vodno telo. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 "debata z vodarji, neustrezna definicija orig - ""waterway"" pomeni plovna pot, objekt, ki ga termin opredeljuje pa predstavlja celotno vodno površino "
414 tip prostorskega objekta Watercourse Link odsek vodotoka A segment of a watercourse within a hydrographic network. Segment vodotoka v hidrografski mreži. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011 neustrezna definicija orig - termin se uporabi v definiciji samega sebe
416 tip prostorskega objekta Watercourse Separated Crossing izvennivojsko križanje vodotoka An element in the hydrographic network used to indicate non-interacting crossing of watercourse links separated by level. Element v hidrografski mreži, ki ponazarja nestično križanje odsekov vodotoka na različnih ravneh. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
281 tip prostorskega objekta Transport Area območje prometa Surface that represents the spatial extent of an element of a transport network. Površina, ki ponazarja prostorski obseg elementa prometnega omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
282 tip prostorskega objekta Transport Link prometni odsek A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a transport network between two points in the network. Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost prometnega omrežja med dvema točkama v omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
287 tip prostorskega objekta Road Link cestni odsek A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a road network between two points in the network. Road links can represent paths, bicycle roads, single carriageways, multiple carriageway roads and even fictitious trajectories across traffic squares. Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost cestnega omrežja med dvema točkama v omrežju. Cestni odseki so lahko steze, kolesarske poti, ceste z enojnim voziščem, ceste z več vozišči in celo navidezne prečnice čez trge, prek katerih poteka promet. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
294 tip prostorskega objekta Cableway Link žičnični odsek Linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a cable network between two points in a cableway transport network. Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost žičničnega omrežja med dvema točkama v omrežju žičničnega prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI" 01. 03. 2011
296 tip prostorskega objekta Railway Line železniška proga A collection of railway link sequences and or individual railway links that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties. Zbirka zaporedij železniških odsekov in/ali posameznih železniških odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
297 tip prostorskega objekta Railway Link železniški odsek A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a railway network between two points in the network. Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost železniške mreže med dvema točkama v mreži. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
303 tip prostorskega objekta Ferry Crossing trajektna povezava A special waterway aimed at supporting the transport of passengers, vehicles or other cargo/freight across a water body, and which is normally used as a connection linking two or more nodes of a land based transport network. Posebna plovna pot, ki naj bi olajšala prevoz potnikov, vozil ali drugega tovora prek vodnega telesa in ki se navadno uporablja za povezovanje dveh ali več vozlišč kopenskega prometnega omrežja. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
306 tip prostorskega objekta Water Node vodno vozlišče A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network. Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
307 tip prostorskega objekta Waterway plovna pot A collection of water link sequences and/or individual waterway and/or watercourse links (as necessary) that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties, which perform a navigable route within a water body (oceans, seas, rivers, lakes, channels or canals). Zbirka zaporedij vodnih odsekov in/ali posameznih odsekov plovnih poti in/ali odsekov vodotokov (po potrebi), za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti, ki tvorijo plovne poti na vodnih telesih (oceani, morja, reke, jezera, kanali ali prekopi). INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
308 tip prostorskega objekta Waterway Link odsek plovne poti A linear spatial object that describes the geometry or connectivity of the water transport network between two consecutive waterway or watercourse nodes. It represents a linear section across a body of water which is used for shipping. Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost omrežja vodnega prometa med dvema zaporednima vozliščema plovne poti ali vodotoka. Ponazarja linijski odsek na vodnem telesu, ki se uporablja za ladijski prevoz. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
309 tip prostorskega objekta Waterway Node vozlišče plovne poti A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network. Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
319 tip prostorskega objekta Transport Link Sequence zaporedje prometnih odsekov A linear spatial object, composed of an ordered collection of transport links, which represents a continuous path in the transport network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the transport link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the transport network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties. Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke prometnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju prometnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element prometnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
320 tip prostorskega objekta Transport Link Set nabor prometnih odsekov A collection of transport link sequences and/or individual transport links that has a specific function or siginificance in a transport network. Zbirka zaporedij prometnih odsekov in/ali posameznih prometnih odsekov, ki ima v prometnem omrežju posebno funkcijo ali pomen. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
326 tip prostorskega objekta Road Link Sequence zaporedje cestnih odsekov A linear spatial object, composed of an ordered collection of road links, which represents a continuous path in a road network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the road link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the road network, characterized by one or more thematic identifiers and/or properties. Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke cestnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v cestnem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju cestnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element cestnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
333 tip prostorskega objekta Railway Link Sequence zaporedje železniških odsekov A linear spatial object, composed of an ordered collection of railway links, which represents a continuous path in a railway network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the railway link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the railway network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties. Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke železniških odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v železniškem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju železniških odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element železniškega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
336 tip prostorskega objekta Cableway Link Set nabor žičničnih odsekov A collection of cableway link sequences and or individual cableway links that has a specific function or significance in a cable transport network. Zbirka zaporedij žičničnih odsekov in/ali posameznih žičničnih odsekov, ki ima v omrežju žičničnega prometa posebno funkcijo ali pomen. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
352 tip prostorskega objekta Water Link Sequence zaporedje vodnih odsekov A linear spatial object, composed of an ordered collection of waterway and/or watercourse links (as necessary), which represents a continuous path in the water network without any branches. Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke odsekov plovnih poti ali vodotokov (če je to potrebno), ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v vodnem omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
353 tip prostorskega objekta Water Traffic Flow Direction smer pretoka vodnega prometa Indicates the direction of the flow of water transport traffic in relation to the direction of the water transport link vector. Kaže smer pretoka vodnega prometa glede na smer vektorja odseka vodnega prometa. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
356 tip prostorskega objekta Air Link zračni odsek A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of the air network between two points in the network. Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost zračnega omrežja med dvema točkama v omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
357 tip prostorskega objekta Air Link Sequence zaporedje zračnih odsekov A linear spatial object, composed of an ordered collection of air links, which represents a continuous path in the air network without any branches. Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke zračnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v zračnem omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
367 tip prostorskega objekta Procedure Link postopkovni odsek A series of predetermined manoeuvres with specified protection from obstacles. Niz vnaprej določenih manevrov z določeno zaščito pred ovirami. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
380 tip prostorskega objekta Link odsek Curvilinear network element that connects two positions and represents a homogeneous path in the network. The connected positions may be represented as nodes. Ukrivljeni element omrežja, ki povezuje dva položaja in ponazarja homogeno pot v omrežju. Povezani odseki so lahko ponazorjeni kot vozlišča. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011 "odsek-segment: v GIS terminologiji FGG je uveljavljen ""segment"", ""odsek"" je preveč splošen
387 tip prostorskega objekta Link Sequence zaporedje odsekov A network element which represents a continuous path in the network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the link sequence is identifiable with one single parameter such as length. Element omrežja, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju odsekov pa se lahko določi z enim samim parametrom, npr. z dolžino. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
388 tip prostorskega objekta Link Set nabor odsekov A collection of link sequences and/or individual links that has a specific function or significance in a network. Zbirka zaporedij odsekov in/ali posameznih odsekov, ki ima posebno funkcijo ali pomen v omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
415 tip prostorskega objekta Watercourse Link Sequence zaporedje odsekov vodotoka A sequence of watercourse links representing a non-branching path through a hydrographic network. Zaporedje odsekov vodotoka, ki ponazarja nerazvejano pot skozi hidrografsko mrežo. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011 neustrezna definicija orig - termin se uporabi v definiciji samega sebe
100 splošni termin foreshore That part of the shore or beach which lies between the low water mark and the coastline/shoreline. The same condition may exist in non-contiguous off-shore areas. Del obale ali plaže med najnižjo in zgornjo višino vode med običajnim valovanjem morja. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; GI; MP, 2001 " 01. 03. 2011 debata z vodarji
190 tip prostorskega objekta Form Of Way oblika ceste A classification based on the physical properties of the Road Link [TWG TN, based on EuroRoadS]. Razvrstitev na podlagi fizičnih lastnosti cestnega odseka. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011 neustrezna definicija orig - po specifikacijah ima ta atribut zalogo vrednosti, ki temelji tako na fizikalnih kot administrativnih lastnostih ceste (AC, kolovoz, …)
284 tip prostorskega objekta Functional Road Class kategorija ceste A classification based on the importance of the role that the road performs in the road network. Razvrstitev na podlagi pomembnosti vloge, ki jo ima cesta v cestnem omrežju. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
292 tip prostorskega objekta Traffic Flow Direction smer toka prometa Indicates the direction of the flow of traffic in relation to the direction of the transport link vector. Kaže smer pretoka prometa glede na smer vektorja prometne povezave. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; GI; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
191 splošni termin geodetic datum geodetski datum A datum describing the relationship of a coordinate system to the Earth, in accordance with EN ISO 19111. Datum, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 opisuje razmerje med koordinatnim sistemom in Zemljo. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; Šumrada, 2005" 01. 03. 2011
288 tip prostorskega objekta Road Node cestno vozlišče A point spatial object that is used to either represent connectivity between two road links or to represent a significant spatial object such as a services station or roundabout. Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema cestnima odsekoma ali pomemben prostorski objekt, npr. bencinsko črpalko ali krožišče. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
295 tip prostorskega objekta Cableway Node žičnično vozlišče A point spatial object that is used to represent connectivity between two consecutive cableway links. Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema zaporednima žičničnima odsekoma. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
335 tip prostorskega objekta Cableway Link Sequence zaporedje žičničnih odsekov An ordered collection of cableway links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties. Urejena zbirka žičničnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
358 tip prostorskega objekta Air Route Link odsek zračne poti A portion of a route to be flown usually without an intermediate stop, as defined by two consecutive significant points. Del poti, kot ga določata dve zaporedni pomembni točki, ki se navadno preleti brez vmesnega postanka. INSPIRE FCD "Uredba o medopravilnosti; Kvamme et al., 1997" 01. 03. 2011
138 splošni termin protected site zavarovano območje A Protected Site is an area designated or managed within a framework of international, Community and Member States' legislation to achieve specific conservation objectives. Protected Sites and Protected Areas are synonymous. Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja. INSPIRE GLOSSARY "Uredba o medopravilnosti; Ervin, 2009" 01. 03. 2011
1 splošni termin actor An actor specifies a role played by a user or any other system that interacts with the system under consideration (UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16). INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
2 splošni termin application data Data in support of user requirements. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
3 splošni termin application schema Conceptual schema for data required by one or more applications [ISO 19101]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
4 splošni termin class Description of a set of objects that share the same properties, constraints, and semantics [UML 2.1.2 - modified]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
5 splošni termin codelist Value domain including a code for each permissible value [ISO 19136]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
6 splošni termin conceptual model Model that defines concepts of a universe of discourse [ISO 19101]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
7 splošni termin conceptual schema Formal description of a conceptual model [ISO 19101]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
8 splošni termin conceptual schema language Formal language based on a conceptual formalism for the purpose of representing conceptual schemas [ISO 19101]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
9 splošni termin coverage Spatial object that acts as a function to return values from its range for any direct position within its spatial, temporal or spatiotemporal domain [ISO 19123 - modified]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
10 splošni termin data harmonisation Providing access to spatial data through network services in a representation that allows for combining it with other harmonised data in a coherent way by using a common set of data product specifications. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
11 splošni termin data interoperability component Individual aspect that will be addressed to support the interoperability of spatial data sets [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
12 splošni termin data interoperability process Process of developing harmonised data product specifications and implementing the necessary arrangements to transform spatial data into interoperable spatial data [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
13 splošni termin data product Data set or data set series that conforms to a data product specification [ISO 19131]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
14 splošni termin data product specification Detailed description of a dataset or dataset series together with additional information that will enable it to be created, supplied to and used by another party [ISO/FDIS 19131 Geographic Information – Data Product Specification]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
15 splošni termin data set Identifiable collection of data [ISO 19115]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
16 splošni termin data set series Collection of data sets sharing the same product specification [ISO 19115]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
17 splošni termin data specification (Used as a synonym to data product specification.) INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
21 splošni termin enumeration Data type whose values are enumeration literals [UML 2.1.2 - modified]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
22 splošni termin ESDI European spatial data infrastructure as built based on the INSPIRE Directive [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
27 splošni termin feature concept Concept that may be specified in detail as one or more spatial object types [ISO/DIS 19126 – modified]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
28 splošni termin feature concept dictionary Dictionary containing definitions and descriptions of feature concepts and feature-related concepts [ISO/CD 19126 Geographic Information – Feature concept dictionary and registers]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
29 splošni termin feature-related concepts Abstract specification of the semantics of a property of a spatial object type [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 zaželjeno mnenje
30 splošni termin gazetteer Directory of instances of a class or classes of features containing some information regarding position [EN ISO 19112:2005, Geographic information — Spatial referencing by geographic identifiers]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
31 splošni termin general feature model Meta-model for spatial object types and their property types specified by ISO 19109. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
32 splošni termin geographic identifier Spatial reference in the form of a label or code that identifies a location [EN ISO 19112:2005, Geographic information — Spatial referencing by geographic identifiers]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
34 splošni termin harmonised data product specifications Set of data product specifications that support the provision of access to interoperable spatial data through spatial data services in a representation that allows for combining it with other interoperable spatial data in a coherent way [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 zaželjeno mnenje
35 splošni termin homologous spatial objects Set of spatial objects that correspond to the same real-world phenomenon, but are described by different information according to the different levels of details or point of views [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
38 splošni termin INSPIRE application schema Application schema specified in an INSPIRE data specification [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
39 splošni termin INSPIRE data specification Harmonised data product specification for a theme adopted as an Implementing Rule [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
41 splošni termin internal object identifier Unique object identifier which is used internally and is not intended to be used to identify or reference the spatial object by external applications [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
43 splošni termin interoperable spatial data Spatial data conformant to the harmonised data product specifications [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
44 splošni termin level of detail Quantity of information that portrays the real world. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 "Ker se termin nanaša na prostorske podatke, ""nivo"" najbolje odraža pomen termina. Npr. ""nivo"" podrobnosti podatkov ustreza merilu 1 : 50 000, ""raven"" storitve je zelo visoka, ""stopnja"" generalizacije ustreza merilu 1 : 5000"
46 splošni termin life-cycle rules <spatial object> Rules that specify the types of changes to a spatial object that result in either the creation of a new version or in the deletion / retirement of the spatial object. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
47 splošni termin linear reference system Reference system that identifies a location by reference to a segment of a linear spatial object and distance along that segment from a given point [ISO 19116 - modified]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
48 splošni termin linguistic text Text consisting of or related to language. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
50 splošni termin multicultural Multiplicity in systems of values held by different groups: ethnic, regional, or professional [Hofstede G. 1980. Culture’s Consequences, Sage: London – modified]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
51 splošni termin multilingual In or using several languages [Oxford Dictionary]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
52 splošni termin multiple representation Representation of the relationship between homologous spatial objects [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
53 splošni termin object In this document used synonymous with spatial object. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
55 splošni termin ontology Representation of a set of concepts within a domain and the relationships between those concepts [Wikipedia]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
56 splošni termin profile Set of one or more base standards or subsets of base standards, and, where applicable, the identification of chosen clauses, classes, options and parameters of those base standards, that are necessary for accomplishing a particular function [ISO 19106]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
58 splošni termin reference data Spatial objects that are used to provide location information in object referencing [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
59 splošni termin reference model Architectural framework for a specific context, e.g. an application or an information infrastructure [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
61 splošni termin registry Information system on which a register is maintained [ISO 19135]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 zaželjeno mnenje
62 splošni termin resolution Resolution expresses the size of the smallest object in a spatial data set that can be described. It refers to the amount of detail that can be discerned. It is also known as granularity. Resolution is also limited because geo-spatial databases are intentionally generalised. Resolution affects the degree to which a database is suitable for a specific application. [INSPIRE Position paper Reference Data and Metadata Position paper v4.2]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
63 splošni termin scale The relation between the dimensions of features on a map and the geographic objects they represent on the earth, commonly expressed as a fraction or a ratio. A map scale of 1/100,000 or 1:100,000 means that one unit of measure on the map equals 100,000 of the same unit on the Earth. [INSPIRE Position paper Reference Data and Metadata Position paper v4.2]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
66 splošni termin spatial data set Identifiable collection of spatial data [INSPIRE Directive]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
69 splošni termin spatial reference system System for identifying position in the real world, which does not necessarily use coordinates [EN ISO 19112:2005, Geographic information — Spatial referencing by geographic identifiers - modified]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
70 splošni termin spatial schema Conceptual schema of spatial geometries and topologies to be used in an application schema [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
71 splošni termin temporal reference system Reference system against which time is measured [ISO 19108]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
72 splošni termin temporal schema Conceptual schema of temporal geometries and topologies to be used in an application schema [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
73 splošni termin thematic identifier Descriptive unique object identifier applied to spatial objects in a defined information theme [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
74 splošni termin theme Grouping of spatial data according to Annex I, II and III of the INSPIRE Directive [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
76 splošni termin transformation An act, process, or instance of change in structure, appearance, or character [Webster]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
77 splošni termin unique object identifier Identifier associated with a spatial object [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
78 splošni termin unit Defined quantity in which dimensioned parameters are expressed [ISO 19111]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
79 splošni termin universe of discourse View of the real or hypothetical world that includes everything of interest [ISO 19101]. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 zaželjeno mnenje
80 splošni termin use case A use case defines a goal-oriented set of interactions between actors and the system under consideration. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 zaželjeno mnenje
81 splošni termin version <spatial object> Particular variation of a spatial object. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
87 splošni termin postal address Set of information which, for a postal item, allows the unambiguous determination of an actual or potential delivery point, usually combined with the specification of an addressee and/or mailee. (Universal Postal Union 2006). INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
92 splošni termin dynamic segmentation A way of modelling linear networks where segmentation of the linear elements is independent of the attribution. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
95 splošni termin static segmentation A way of modelling geographic information in general and linear networks in particular where the segmentation of the elements is dependent on the set of attributes defined for the linear element. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
98 splošni termin glacier A large mass of snow and ice moving slowly down a slope or valley from above the snowline. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
99 splošni termin snowfield A large area permanently covered by snow or ice over land or water. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
101 splošni termin riverbank The limit line between the water area of a river and the area of land. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
102 splošni termin fictitious An indication that the geometry of the feature is not well defined. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 "neustrezna definicija orig - potek ""fiktivne"" linije ni geometrijsko slabo določen, ampak predstavlja povezavo v mreži, ki ne odraža objekta v prostoru ampak povezavo za potrebe zveznosti mreže"
103 splošni termin cross section (watercourse) A series of profiles of the watercourse bed geometry taken along the length of the watercourse. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
104 splošni termin discharge rate Rate of water flow in the segment. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
105 splošni termin flow direction Direction of water flow in the segment relative to digitisation of segment geometry. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
107 splošni termin large river Rivers that have a catchment area > 50,000 km2 or main tributaries that have a catchment area > 5,000 km2. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
108 splošni termin large lake Lakes that have a surface area > 500 km2. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
109 splošni termin main river Rivers that have a catchment area > 500 km2. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
110 splošni termin main lake Lakes that have a surface area > 10 km2. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
113 splošni termin dike/levee An embankment built to restrict the flow of water. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata vodarji, podvajanje z 184
115 splošni termin sluice gate A gate used to regulate the flow of water. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
116 splošni termin culvert A sewer or drain crossing under a road, track, or embankment, without affecting the construction of the crossed feature. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
117 splošni termin aqueduct A pipe or artificial channel designed to transport water from a remote source, usually by gravity. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
118 splošni termin bridge A man-made structure spanning and providing passage over a body of water, depression, or other obstacles. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
119 splošni termin cistern A man-made container used for collection or storage of rain water. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
120 splošni termin tank A container used for the storage of liquids or gases. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
121 splošni termin well A hole drilled or dug into the earth or sea bed for the extraction of liquids or gases. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
122 splošni termin natural watercourse Natural rivers and streams naturally preserved and that have been canalised either for navigation or for preventing flood disaster. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
123 splošni termin man made watercourse A watercourse entirely created by man for drainage or transportation purpose, this includes canals and ditches. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
124 splošni termin heavily modified An object that may once have been natural, but has been extensively modified. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
125 splošni termin bifurcation A fork or division of a watercourse. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
126 splošni termin vanishing point Point where a watercourse disappears underground. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
127 splošni termin confluence Point where different watercourse branches merge into one. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
128 splošni termin river basin district The area of land and sea, made up of one or more neighbouring river basins together with their associated groundwaters and coastal waters, which is identified under Article 3 (1) as the main unit for management of river basins. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata vodarji (1) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy (Water Framework Directive)
131 splošni termin spring A flow of water rising or welling naturally from the earth. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011 debata z vodarji
137 splošni termin Natura 2000 Natura 2000 is a European Union-wide network of nature protection areas established under the 1992 Habitats Directive. The aim of the network is to assure the long-term survival of Europe's most valuable and threatened species and habitats. It is comprised of Special Areas of Conservation (SAC) designated by Member States under the Habitats Directive, and also incorporates Special Protection Areas (SPAs) designated under the 1979 Birds Directive. The establishment of this network of protected areas also fulfils a Community obligation under the UN Convention on Biological Diversity. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
147 splošni termin EuroRoadS An EC funded project (2003-2006) with the aim of producing a specification framework to support interoperable road information. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
148 splošni termin Eurocontrol Eurocontrol is the European Organisation for the Safety of Air Navigation. The civil and military intergovernmental organisation now counts 38 Member States from across Europe. It is based in Belgium with specialised offices in six other European countries. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
166 splošni termin metadata element - keyword If the resource is a spatial data service, at least one keyword from Part D.4 shall be provided. If a resource is a spatial data set or spatial data set series, at least one keyword shall be provided from the general environmental multilingual thesaurus (GEMET) describing the relevant spatial data theme as defined in Annex I, II or III to Directive 2007/2/EC. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
171 splošni termin metadata element - conformity The requirements referred to in Article 5(2)(a) and Article 11(2)(d) of Directive 2007/2/EC relating to the conformity, and the degree of conformity, with implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC shall be addressed by the following metadata elements: 7.1 Specification, 7.2 Degree. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
183 splošni termin other service (service) "The service is included in the classification of the spatial data service types, described in the metadata element ""Spatial data service type""." INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
184 splošni termin spatial data services - classification n/a INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
186 splošni termin property Plot of land and/or fixed objects attached to it. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
187 splošni termin cadastral gap Area which is not supposed to be covered by cadastral parcels, due to national regulation. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
188 splošni termin topological gap Area which is covered by cadastral parcels in the real world but not in the spatial data set. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
189 splošni termin cadastral overlap Area which may be covered by several cadastral parcels, due to national regulation. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
190 splošni termin topological overlap Area which is covered by only one cadastral parcel in the real world but by several parcels in the spatial data set. INSPIRE GLOSSARY GI 01. 03. 2011
2 tema Geographical grid systems Harmonised multi-resolution grid with a common point of origin and standardised location and size of grid cells. INSPIRE FCD GI 01. 03. 2011
164 tip prostorskega objekta Gazetteer Directory of instances of location types in a spatial reference system. INSPIRE FCD GI 01. 03. 2011
165 tip prostorskega objekta Location Instance Identifiable place in the real world. INSPIRE FCD GI 01. 03. 2011 zaželjeno mnenje
263 tip prostorskega objekta Species Aggregation Unit (Species Distribution) The aggregation unit over which the species is distributed. INSPIRE FCD GI 01. 03. 2011
278 tip prostorskega objekta Responsible Agency (Protected Sites) The agency, organisation or body responsible for selecting, describing and designating the protected site. INSPIRE FCD GI 01. 03. 2011
377 tip prostorskega objekta Location Type Classification scheme for location instances. INSPIRE FCD GI 01. 03. 2011 zaželjeno mnenje
19 splošni termin endonym Name of a spatial object in one of the languages occurring in that area where the object is situated [UNGEGN Glossary of Terminology - modified]. INSPIRE GLOSSARY "GI; Kladnik, 2009" 01. 03. 2011
23 splošni termin exonym Name used in a specific language for a spatial object situated outside the area where that language is spoken, and differing in its form from the name used in an official or well-established language of that area where the spatial object is located [UNGEGN Glossary of Terminology - modified]. INSPIRE GLOSSARY "GI; Kladnik, 2009" 01. 03. 2011
114 splošni termin wharf A structure built along or at an angle to the shore of navigable waters so that ships may lie alongside to receive and discharge cargo and passenger. INSPIRE GLOSSARY "GI; MP, 2001" 01. 03. 2011
130 splošni termin dam A barrier constructed to hold back water and raise its level to form a reservoir or to prevent flooding. INSPIRE GLOSSARY "GI; MP, 2001" 01. 03. 2011
139 splošni termin protected area Protected Sites and Protected Areas are synonymous. INSPIRE GLOSSARY "GI; Ervin, 2009" 01. 03. 2011
20 splošni termin entity Real-world phenomenon [DS-D2.5]. INSPIRE GLOSSARY Šumrada, 2005 01. 03. 2011
25 splošni termin feature Abstraction of real world phenomena [ISO 19101:2005, Geographic information — Reference model]. INSPIRE GLOSSARY Šumrada, 2005 01. 03. 2011
26 splošni termin feature catalogue Catalogue(s) containing definitions and descriptions of the spatial object types, their attributes and associated components occurring in one or more spatial data sets, together with any operations that may be applied [ISO 19110:2006, Geographic information — Methodology for feature cataloguing – modified]. INSPIRE GLOSSARY Šumrada, 2005 01. 03. 2011
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE