Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Evidenca državne meje

V evidenci državne meje se vodijo in vzdržujejo podatki o mejnih točkah, ki definirajo državno mejo Republike Slovenije.
Podatki služijo za grafični prikaz poteka državne meje, za uskladitev podatkov zemljiškega katastra in registra prostorskih enot z državno mejo.

Evidenca državne meje je temeljna evidenca o mejnih točkah.

Vsebuje: številke točk državne meje, sektor državne meje, način označitve točk državne meje in podatke o oznakah ter koordinate točk v državnem koordinatnem sistemu D48/GK in koordinatnem sistemu sosednje države. Pri evidenci državne meje s Hrvaško pa imajo mejne točke samo številko in koordinate D48/GK ter D96/TM .

Z državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko imamo skupno dokumentacijo, ki jo sestavljajo:

 • opis meje,
 • seznam koordinat,
 • mejni načrt.

S Hrvaško imamo dokumente:

 • opis meje (razsodba arbitražnega sodišča),
 • seznam koordinat (lomne točke grafičnega prikaza),
 • grafični prikaz poteka državne meje.
 • Podatke o državni meji uporabljamo:
  • za grafični prikaz poteka državne meje, 
  • za uskladitev podatkov zemljiškega katastra in registra prostorskih enot z državno mejo.

Z vsako sosednjo državo imamo skupno dokumentacijo, ki jo sestavljajo:

 • opis meje,

Opis meje je sestavni del mejne dokumentacije. V tem dokumentu (zvezku) je z besedami opisan potek državne meje.

 • seznam koordinat in

Seznam koordinat je sestavljen iz dveh ali več parov koordinat vseh mejnih znakov in lomnih točk na državni meji. Koordinate so v slovenskem državnem koordinatnem sistemu in v državnem koordinatnem sistemu sosednje države, lahko pa so še v ETRS89 t.j. v enotnem evropskem koordinatnem sistemu.

 • mejni načrt

Mejni načrt je prav tako sestavni del mejne dokumentacije. Na mejnem načrtu je vrisana mejna črta, vsak mejni znak s svojo oznako in topografska podlaga je digitalni ortofoto.

 • Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/1991-I in 19/1991-I – popr.)
  S Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, sprejete 25. junija 1991 na seji vseh zborov je v II. členu zapisana določitev državne meje Republike Slovenije. Ta člen se glasi: "Državne meje Republike Slovenije so mednarodno priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v okviru dosedanje SFRJ".
   
 • Zakon o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/2021)
  V 4. členu je določeno, da evidenco državne meje vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. V 3. delu  Evidenca državne meje so opisani naslednji postopki: način vodenja, označevanje državne meje in potek državne meje v naravi. Iz tega zakona je izpeljan:
  - Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 118/2021).
   
 • Zakon o nadzoru države meje - ZNDM-2-UPB1 (Uradni list RS, št. 35/2010)
  Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja nadzora državne meje, predvsem izvajanje policijskih ukrepov v notranjosti. V 10. členu zakon določa, da Vlada Republike Slovenije na predlog posameznih ministrstev imenuje člane delegacij v meddržavne komisije za označevanje in vzdrževanje državne meje. V pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije pa so strokovno – tehnična opravila v zvezi z označevanjem mejne črte. V 12. členu zakon določa pristojnost Geodetske uprave v zvezi z zagotavljanjem vidnosti na mejni črti (čiščenje vegetacije) v skladu z meddržavno pogodbo. Iz tega zakona sta izpeljana dva podzakonska akta:
  - Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 45/2004, 39/2005 in 60/2007 – ZNDM-2) – razveljavljen, smiselno pa se uporablja do izdaje novega predpisa;
  - Pravilnik o označevanju mejnih prehodov in njihovih območij (Uradni list RS, št. 45/2004 in 60/2007 – ZNDM-2) - razveljavljen, smiselno pa se uporablja do izdaje novega predpisa.
   
 • Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško - ZEDMRH (Uradni list RS, št. 69/2017)
  - Pravilnik o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 73/2017)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.