Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Evidenca državne meje

V evidenci državne meje se vodijo in vzdržujejo podatki o mejnih točkah, ki definirajo državno mejo Republike Slovenije.
Podatki služijo za grafični prikaz poteka državne meje, za uskladitev podatkov zemljiškega katastra in registra prostorskih enot z državno mejo.

Evidenca državne meje je temeljna evidenca o mejnih točkah.

Vsebuje: številke točk državne meje, sektor državne meje, način označitve točk državne meje in podatke o oznakah ter koordinate točk v državnem koordinatnem sistemu D48/GK in koordinatnem sistemu sosednje države. Pri evidenci državne meje s Hrvaško pa imajo mejne točke samo številko in koordinate D48/GK ter D96/TM .

Z državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko imamo skupno dokumentacijo, ki jo sestavljajo:

 • opis meje,
 • seznam koordinat,
 • mejni načrt.

S Hrvaško imamo dokumente:

 • opis meje (razsodba arbitražnega sodišča),
 • seznam koordinat (lomne točke grafičnega prikaza),
 • grafični prikaz poteka državne meje.
 • Podatke o državni meji uporabljamo:
  • za grafični prikaz poteka državne meje, 
  • za uskladitev podatkov zemljiškega katastra in registra prostorskih enot z državno mejo.

Z vsako sosednjo državo imamo skupno dokumentacijo, ki jo sestavljajo:

 • opis meje,

Opis meje je sestavni del mejne dokumentacije. V tem dokumentu (zvezku) je z besedami opisan potek državne meje.

 • seznam koordinat in

Seznam koordinat je sestavljen iz dveh ali več parov koordinat vseh mejnih znakov in lomnih točk na državni meji. Koordinate so v slovenskem državnem koordinatnem sistemu in v državnem koordinatnem sistemu sosednje države, lahko pa so še v ETRS89 t.j. v enotnem evropskem koordinatnem sistemu.

 • mejni načrt

Mejni načrt je prav tako sestavni del mejne dokumentacije. Na mejnem načrtu je vrisana mejna črta, vsak mejni znak s svojo oznako in topografska podlaga je digitalni ortofoto.

 • Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/1991-I in 19/1991-I – popr.)
  S Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, sprejete 25. junija 1991 na seji vseh zborov je v II. členu zapisana določitev državne meje Republike Slovenije. Ta člen se glasi: "Državne meje Republike Slovenije so mednarodno priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v okviru dosedanje SFRJ".
   
 • Zakon o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/2021)
  V 4. členu je določeno, da evidenco državne meje vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. V 3. delu  Evidenca državne meje so opisani naslednji postopki: način vodenja, označevanje državne meje in potek državne meje v naravi. Iz tega zakona je izpeljan:
  - Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 118/2021).
   
 • Zakon o nadzoru države meje - ZNDM-2-UPB1 (Uradni list RS, št. 35/2010)
  Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja nadzora državne meje, predvsem izvajanje policijskih ukrepov v notranjosti. V 10. členu zakon določa, da Vlada Republike Slovenije na predlog posameznih ministrstev imenuje člane delegacij v meddržavne komisije za označevanje in vzdrževanje državne meje. V pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije pa so strokovno – tehnična opravila v zvezi z označevanjem mejne črte. V 12. členu zakon določa pristojnost Geodetske uprave v zvezi z zagotavljanjem vidnosti na mejni črti (čiščenje vegetacije) v skladu z meddržavno pogodbo. Iz tega zakona sta izpeljana dva podzakonska akta:
  - Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 45/2004, 39/2005 in 60/2007 – ZNDM-2) – razveljavljen, smiselno pa se uporablja do izdaje novega predpisa;
  - Pravilnik o označevanju mejnih prehodov in njihovih območij (Uradni list RS, št. 45/2004 in 60/2007 – ZNDM-2) - razveljavljen, smiselno pa se uporablja do izdaje novega predpisa.
   
 • Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško - ZEDMRH (Uradni list RS, št. 69/2017)
  - Pravilnik o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 73/2017)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE