Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Transformacija v novi koordinatni sistem

Razlaga

Državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje je bil opredeljen z Zakonom o državnem geodetskem referenčnem sistemu - ZDGRS (Uradni list RS, št. 25/2014). Parametri horizontalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema pa so bili določeni z Uredbo o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije (Uradni list RS, št. 57/14).

Zakon je tudi opredelil obveznosti transformacije podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava in transformacijo podatkov drugih zbirk prostorskih podatkov. Za posamezne zbirke (ortofoto) naj bi se začel postopek transformacije že tri mesece po uveljavitvi zakona, za nepremičninske evidence pa je bil določen skrajni datum in sicer 23. november 2017. Upravljavci drugih zbirk prostorskih podatkov, pa naj bi zagotovili izdajo podatkov s koordinatami v novem koordinatnem sistemu do konca leta 2018.

Transformacija podatkov zbirk, katerih skrbnik je Geodetska uprava, se je zaradi kompleksnosti postopka nekoliko zamaknila in tako so vsi ti podatki dobili koordinate v novem koordinatnem sistemu v začetku leta 2019.

Za prehod na nov horizontalni koordinatni je Geodetska uprava morala izvesti naslednje aktivnosti:

 • določiti lastnosti (parametre) novega koordinatnega sistema,
 • določiti koordinate izbranim temeljnim geodetskim točkam v novem koordinatnem sistemu,
 • vzpostaviti model transformacije med starim in novim koordinatnim sistemom,
 • preveriti model transformacije na testnih območjih po vsej državi,
 • pripraviti plan za izvedbo transformacij zbirk podatkov, ki jih vodi,
 • pripraviti aplikacije za transformacijo podatkov drugih prostorskih evidenc in
 • izvesti transformacijo podatkov evidenc, ki jih vodi.

Za boljše razumevanje je Geodetska uprava v okviru programa projektov eProstor pripravila brošuro o transformaciji v novi koordinatni sistem

Transformacijski modeli

V splošnem velja, da lahko glede na zahtevano točnost transformacije med D48/GK in D96/TM uporabimo različne transformacijske modele, torej enačbe in parametre transformacije.
 

Za potrebe prehoda položajno najnatančnejših podatkovnih zbirk je Geodetska uprava zagotovila vsedržavni model trikotniške transformacije.

Trikotniška transformacija je odsekoma afina ravninska transformacija, ki je neprekinjena (zvezna) in povratna (reverzibilna) na celotnem območju države in širše okolice, kar omogoča tudi transformacijo vseh državnih sistemskih kart, ki pokrivajo območja sosednjih držav, kot tudi uporabo na morju.

Značilnosti te transformacije so:

 • temelji na pravilni trikotniški mreži in virtualnih veznih točkah,
 • izvaja se v obe smeri (iz starega v novi koordinatni sistem in obratno) in pri tem zagotovljena je povratnost (reverzibilnost) transformacije,
 • deformacije dolžin so manjše od 6 cm/km,
 • deformacije površin so manjše od 0,9 m2/ha in
 • točnost transformacije je višja od 10 cm za pretežni del ozemlja države.

Transformacija po vsedržavnem modelu trikotniške transformacije se izvaja zaporedoma (transformira se točka za točko)in vključuje:

 • iskanje območja transformacije (trikotnika), v katerem se nahaja točka, ki jo želimo transformirati in
 • transformacijo točke z ravninsko afino transformacijo s parametri za dani trikotnik.

Za implementacijo vsedržavnega modela v lastne programske rešitve, so bili izdelani opis načina vzpostavitve in algoritma trikotniške transformacije kot tudi sami parametri vsedržavnega transformacijskega modela.

Geodetska uprava je zagotovila tudi brezplačni program 3tra za transformacijo prostorskih podatkov v nekaterih bolj razširjenih formatih (shp, dxf, csv, txt, xyz ...). Program 3tra skupaj z uporabniškim priročnikom. Na voljo je tudi okrnjena različica programa 3tra, in sicer kot enostavna konzolna aplikacija k3tra, ki jo lahko zaženete iz ukazne lupine. Priloženi so napotki za uporabo, primer vhodne datoteke in dva batch-programčka (za transformacijo vseh txt-datotek v izbrani mapi). Konzolna aplikacija k3tra.

Za transformacijo koordinat z vsedržavnim modelom trikotniške transformacije je bila skupaj z uporabniškimi navodili in opisom izdelana spletna aplikacija SiTrik.

Za podatke, kjer ni potrebna največja točnost transformacije (manj zahtevne uporabnike) so na voljo tudi transformacijski parametri Helmertove 7-parametrične prostorske podobnostne transformacije, t. i. model Burša-Wolf, oziroma 4-parametrične ravninske podobnostne transformacije, in sicer tako za vso državo kot tudi za izbrane regije (delitve na 3, 7 in 24 regij). Ti transformacijski modeli so vključeni tudi v Zbirko geodetskih parametrov, ki je bolj poznana pod terminom European Petrol Survey Group Dataset - EPSG (v angleščini). Ta vsebuje metapodatkovne opise referenčnih koordinatnih sistemov in datumskih transformacij med temi sistemi za ves svet. Takšna transformacija, ki je sicer izvedljiva z običajnimi GIS-orodji, ne odpravlja vplivov lokalnih popačenosti D48/GK in je (ob hkratni vsedržavni transformaciji) omejena na metrsko točnost. Enostavni državni in regionalni transformacijski parametri in njihovi metapodatkovni opisi.

Za transformacijo koordinat tudi z izračunom lastnih transformacijskih parametrov, optimalnih za dano delovišče (namenjen predvsem vzdrževanju zemljiškega katastra) je na voljo program SiTra.

Poenostavljeno spletno različico programa SiTra, pa predstavlja brezplačni program SiTraNet.

Za podatke, kjer ni potrebna največja točnost transformacije, je bil izjemoma uporabljen tudi vsedržavni model 8-parametrične ravninske projektivne transformacije. Razlog so specifične zahteve po ohranitvi ravnosti okvirov pri razdelitvi na liste.

Transformacija podatkov Geodetske uprave

Transformacija podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb se je izvedla v okviru projektov eProstor v letu 2019. Vsi podatki katastra nepremičnin so sedaj na voljo v novem koordinatnem sistemu D96/TM, transformacija v stari koordinatni sistem D48 pa je možna preko aplikacij za izvedbo transformacije.

Transformacija je zagotovila, da:

 • so bili podatki zemljiškega katastra in katastra stavb v aplikaciji E-GP (E-Geodetski podatki) v prehodnem obdobju na razpolago v obeh koordinatnih sistemih;
 • se v javno dostopnih spletnih storitvah s področja zemljiškega katastra zagotavljajo podatki samo v koordinatnem sistemu D96/TM (sprememba za uporabnike);
 • so obstoječe spletne storitve s področja zemljiškega katastra za registrirane uporabnike v prehodnem obdobju nemoteno delovale tudi v koordinatnem sistemu D48/GK;
 • so nove spletne storitve s področja zemljiškega katastra dostopne v koordinatnem sistemu D96/TM; imena spletnih storitev so enaka kot za koordinatni sistem D48/GK, le da so v novih »workspace-ih«.

Za podatke zbirk, katerih skrbnik je Geodetska uprava, velja, da:

 • so podatki na razpolago v novem koordinatnem sistemu v aplikacijiah E-GP in JGP. Njihova transformacija je možna preko aplikacij za izvedbo transformacije;
 • se podatki vodijo v novem ali starem koordinatnem sistemu ali v obeh, kar je podano v metapodatkih;
 • se v javno dostopnih spletnih storitvah s področja katastra nepremičnin zagotavljajo podatki samo v koordinatnem sistemu D96/TM (sprememba za uporabnike);
 • so nove spletne storitve s področja katastra nepremičnin dostopne v koordinatnem sistemu D96/TM; imena spletnih storitev so enaka kot za koordinatni sistem D48/GK, le da so v novih »workspace-ih«;
 • so podatki RPE na voljo v D96/TM samo kot javno dostopne spletne storitve.

Geodetska uprava je v zadnjih letih že izvedla transformacijo nekaterih zbirk podatkov v D96/TM. Pri tem je upoštevala položajno natančnost posamezne zbirke podatkov in temu ustrezno zahtevano natančnost transformacije. Ker je obenem izvajala tudi izboljšavo modelov transformacije, je bilo pri različnih zbirkah prostorskih podatkov uporabljeno več različic in modelov transformacije.

Uporabljeni so bili:

 • VMT1 ... vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 1.0 (2007),
 • VMT2 ... vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 2.0 (2009),
 • VMT3 ... vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 3.0 (2009),
 • VMT4 ... vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 4.0 (2016), oziroma
 • VPPT ... vsedržavni parametri podobnostne ali projektivne transformacijeza zbirke podatkov, kot je razvidno iz spodnje preglednice.

Preglednica: Transformacija prostorskih podatkovnih zbirk Geodetske uprave Republike Slovenije
 

Ime zbirkeOznaka     Položajna natančnost zbirke*Zahtevana natančnost transformacijeUporabljeni modelOpombe
Centralna baza geodetskih točk          CBGT1 cmSe ne transformira
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture   ZKGJI12 cm5 cmVMT4Izvedeno
Zemljiški kataster   ZK12 cm5 cmVMT4Izvedeno
Register prostorskih enot      RPE12 cm5 cmVMT4Izvedeno
Evidenca državne meje   EDM20 cm5 cmVMT4Izvedeno
Kataster stavb             KS50 cm5 cmVMT4Izvedeno
Zbirka topografskih podatkov        DTM50 cm5 cmVMT3Izvedeno
Digitalni ortofoto          DOF75 cm**5 cmVMT4***Izvedeno
Temeljni topografski
načrti          
TTN 5
TTN 10
2,3 m1 m
1 m
VMT4 
Državne topografske
karte   
DTK 25
DTK 50
12 m
20 m
1 mVMT1
VPPT**** 
Izvedeno
Državne pregledne karte   DPK 250
DPK 500
DPK 750
DPK 1000
140 m


1 m
1 m
1 m
1 m
VPPTIzvedeno
Register zemljepisnih imen               REZI1 mVMT3Izvedeno
Digitalni model višin      DMV 5
DMV 12,5
DMV 25
DMV 100
5 cmVMT2Izvedeno

Opombe:
* Položajna natančnost zbirke v tabeli je določena kot natančnost najnatančnejšega podatkovnega sloja v zbirki; večina zbirk je heterogene kakovosti, vendar jih glede natančnosti obravnavamo glede na njihove najkakovostnejše vsebine.
** Gre za radialni RMSE (root mean square error).
*** V letu 2007 je bila izvedena transformacija geolokacijskih (*.tfw oz. *.sdw) datotek za celotno zbirko ortofotov z VMT1, v letu 2009 je bila izvedena transformacija samo novoizdelanih ortofotov z VMT2, odtlej pa se je za transformacijo novoizdelanih ortofotov do vključno leta 2016 za transformacijo uporabljala VMT3; leta 2017 so bile ponovno določene geolokacijske datoteke celotne zbirke ortofotov, in sicer z VMT4.
**** Transformacije vektorske zbirke DTK 50 je bila zaradi ohranitve ravnosti okvirov pri razdelitvi na liste transformirana z vsedržavnimi parametri 8-parametrične projektivne transformacije.  

Transformacijski parametri

1. TRANSFORMACIJSKI PARMETRI PO OBMOČJIH

Transformacijski parametri za transformacijo med koordinatnima sistemoma D48-D96 in D96-D48:

 • Državni parametri:

           državno območje TRF SHP;
           državno območje JPG;
           državno območje TRF DXF;
           državni parametri D48-D96 z višinami;
           državni parametri D96-D48 z višinami;
           državni parametri D96-D48 redukcija višin;
           državni metapodatki z višinami;
           državni metapodatki redukcija višin

 • Regionalni parametri:

   a) razdelitev Slovenije na 3 transformacijska območja:
           3 regije območja TRF SHP;
           3 regije območja JPG;
           3 regije območja TRF DXF;
           3 regije PARAMETRI D48-D96 z višinami;
           3 regije PARAMETRI D96-D48 z višinami;
           3 regije PARAMETRI D96-D48 redukcija višin;
           3 regije mepodatki z višinami;
           3 regije mepodatki redukcija višin
 
  b) razdelitev Slovenije na 7 transformacijskih območij:
           7 regij območja TRF SHP;
           7 regij območja JPG;
           7 regij območja TRF DXF;
           7 regij PARAMETRI D48-D96 z višinami;
           7 regij PARAMETRI D96-D48 z višinami;
           7 regij PARAMETRI D96-D48 redukcija višin;
           7 regij metapodatki z višinami;
           7 regij metapodatki redukcija višin
 
  c) razdelitev Slovenije na 24 transformacijskih območij:
           24 regionalni METAPODATKI;
           24 regionalni TRF DXF;
           24 regionalni TRF SHP;
           24 regij PARAMETRI D48-D96;
           24 regij PARAMETRI D96-D48.
 
Transformacijski parametri 7-parametrične prostorske podobnostne transformacije za 7 regij, 3 pokrajine in celotno državno ozemlje, in sicer brez upoštevanja višin veznih točk, dajo boljše rezultate za transformacijo samo horizontalnega položaja (odstopanja na veznih točkah so bistveno manjša, saj slabe višine točk kvarijo kakovost transformacije), niso pa seveda ti parametri primerni za transformacije višin – v tem primeru je treba višine točk obravnavati posebej (npr. uporaba absolutnega modela geoida).

 

2. ETRS TOČKE

Seznam vseh ETRS točk vsebuje vse točke, na katerih so bile izvedene GNSS meritve.

Seznam ETRS točk, primernih za transformacijo, pa vsebuje kakovostno določene točke v obeh koordinatnih sistemih. Te točke so primerne za določitev lokalnih transformacijskih parametrov.

 

Seznam vseh ETRS točkETRStocke.txtETRStocke.xlsx
Seznam ETRS točk primernih za transformacijoETRSza trans.txtETRSza trans.xlsx

 

 

3. VIRTUALNE VEZNE TOČKE ZA TRANSFORMACIJO

Virtualne vezne točke nadomeščajo dejansko izmerjene t.i. ETRS točke. Njihov izbor je podrejen optimalni geometriji oziroma pravilni trikotniški mreži točk. Vsaka virtualna vezna točka je dobljena z upoštevanjem ETRS točk v neposredni okolici s povprečenjem upoštevaje ustrezne določene uteži, ki poskrbijo za eliminacijo neenakomerne gostote ETRS točk in različne oddaljenosti ETRS točk od virtualnih veznih točk. Niz virtualnih veznih točk ne vsebuje pravih na terenu stabiliziranih točk ampak namišljene točke z vnaprej določeno optimalno razporeditvijo. Več o tem
   

Mreža virtualnih veznih točk (različica 3.0)virtualne.txtvirtualne.xlsx

Aplikacije za izvedbo transformacije

3tra – brezplačni program za transformacijo prostorskih podatkov

Program omogoča transformacijo datotek, ki so zapisani v naslednjih formatih:

 • SHP-datoteke (ArcView Shapefile Format)
 • GEN-datoteke (ArcInfo Generate Format, tudi PLB/PLV+PKB/PKV-datoteke)
 • DAT-datoteke (podatki o zemljiškokatastrskih točkah, tudi ZKB/ZKV-datoteke)
 • DXF-datoteke (AutoCAD Drawing Exchange Format)
 • CSV-datoteke (MS DOS, ločeno z vejico ali s podpičjem)
 • TXT-datoteke (MS DOS, ločeno s tabulatorji ali presledki, tudi PRN-datoteke)
 • XYZ-datoteke (tudi ASC-datoteke)
 • JPG-datoteke (Joint Photographic Experts Group Format, tudi JPEG-datoteke)
 • TIF-datoteke (Tagged Image File Format, tudi TIFF-datoteke)
 • SID-datoteke (Multiresolution Seamless Image Database – MrSID)

Zadnja različica programa 3tra (1.2, oktober 2020) prinaša spremembe pri transformaciji shp-datotek (tvorba prj-datotek skladno z EPSG 3912-8688 in EPSG 3794) in pri transformaciji dxf-datotek (tvorba err-datotek s parametri za ročno transformacijo dxf- ali izvornih dwg-datotek neposredno v CAD-okolju).

3tra – brezplačni program za transformacijo prostorskih podatkov


SiTrik – spletni program

Aplikacija omogoča »online« transformacijo:

 • posameznih točk (interkativen vnos)
 • niza točk (iz txt-datokeke).

SiTrik – spletni program

Dodatna gradiva

V dodatnih gradivih je pregled izbrane literature, ki je dostopna preko spleta. Prispevki so avtorski in ne predstavljajo nujno stališč Geodetske uprave.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.