Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Obvestila

V spodnjih zavihkih najdete vsa aktualna in arhivska obvestila, namenjena izdelovalcem elaboratov GJI.

9.8.2021:

Objavljen je nov Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah (verzija: Format_ sifrant_OPT_3.3.2.). Spremembe v formatu so sledeče:

 • ukinitve gospodinjstev (sprememba na atributih GOSP in SIF_VRSTA_SUBJEKTA);
 • dodano pravilo za atribut TIP_SPR = S (kadar ima TIP_SPR vrednost S, se podatkov o šifri katastrske občine in številki stavbe ne sme spreminjati). 

Novi Format_sifrant_OPT_ 3.3.2. najdete pod blokom Postopki vpisa sprememb GJI in OPT, v zavihku Elaborati OPT.

 

1.12.2020:

Primeri evidentiranja elektronskih komunikacijskih omrežij v ZK GJI ter pogosta vprašanja s pojasnili

 

26.10.2020:

Objavljen je novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.05) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.070). Spremembe v formatu so sledeče:

 • pri elektronskih komunikacijah se za cev dodaja nova šifra 6125 - cev_v_cevi. Šifra se uporabi zgolj v primeru, ko se evidentira cev_v_cevi. Kadar je šifra v uporabi, se referenca na nadrejeno cev podaja skozi ID_UPR_TR oz. ID_TR (glede na to ali je cev že vpisana v ZK GJI ali ne).
 • pri ATR1 – šifra lege trase pri el. komunikacijah se dodaja podrobnejša razlaga lege trase

Novi Format šifrant_6.05 in Dodatna pojasnila_1.070 najdete pod blokom Postopki vpisa sprememb GJI in OPT, v zavihku Elaborati GJI.
 

13.5.2020:

Na osnovi Zakona o evidentiranju nepremičnin-ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) velja od 1.4.2020 nova klasifikacija dejanske rabe delov stavb. Objavljen je novi Izmenjevalni formati za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah – OPT (verzija: 3.3.1), kjer so pod točko 3.1.1. za dele stavb v stanovanjski ali poslovni rabi navedene nove šifre dejanske rabe.
Novi Format šifrant 3.3.1. najdete pod blokom Postopki vpisa sprememb GJI in OPT, v zavihku Elaborati OPT.
 

19.6.2019:

Dodatna pojasnila za izdelavo elaborata objektov GJI za elektronske komunikacije

05.05.2020:

Objavljen je novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.04) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.060). Spremembe v formatu bodo sledeče:

 • pri zemeljskem plinu (2200) se doda pri ATR1 »vrsta plina« nova vrednost 3=drugi nevnetljiv plin in pri ATR »tip segmenta plinovoda« nova vrednost 3=drugo.

 

09.12.2019:

Objavljen je nov izmenjevalni format za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja s primeri evidentiranja omrežnih priključnih točk. Dodana so pojasnila in razlage, vsebinskih sprememb za izdelovalce elaboratov ni.

 

23.07.2019:

Dne 01.09.2019 bo začel veljati novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.03) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.050). Spremembe v formatu bodo sledeče:

 • pri planinskih poteh se prestavita atribut ATR2=zahtevnost planinske poti v ATR3 in atribut ATR3=varovala na odseku planinske poti v ATR4,
 • dodana je nova šifra vrste objekta »5100: Objekti za opazovanje naravnih pojavov in naravnih virov« ter njej pripadajoči atributi in šifranti.

Z Uredbo o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema so bili določeni naslednji parametri višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema:
* višinski datum: Koper, epoha: 10. 10. 2010,
* sistem višin: normalne višine,
* ime: Slovenski višinski sistem 2010 (oznaka SVS2010),

zato sledi v formatu še naslednja sprememba:

 • nadgrajuje se polje NAT_Z z informacijo o uporabi višinskega datuma (razširjen šifrant: prva vrednost predstavlja določitev višinske natančnosti, druga vrednost predstavlja uporabljeni višinski datum). Več informacij o višinskem datumu lahko najde tukaj.

Vsi elaborat, ki bodo vloženi na GURS po 01.09.2019 bodo morali pri atributu NAT_Z vsebovati poleg višinske natančnosti še vrednost, ki določa višinski datum.
GURS bo tako 01.09.2019 vsem objektom, ki bodo vpisani oz. oddani (z elaboratom za vpis) na GURS do 30.08.2019 v ZK GJI pod atribut NAT_Z pripisala k že obstoječi vrednosti za natančnosti novo vrednost, ki bo določala višinski datum TRST (SVS2000). Tako spremenjeni podatki z višinskim datumom bodo od 01.09.2019 na voljo tudi na aplikaciji E-GP.

Posledično se bo s 01.09.2019 spremenil tudi obrazec OBR.ZKGJI_2  "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije", kjer bo v obrazcu dodana še vrstica o višinskem datumu.

 

12.11.2018:

V mesecu decembru bo Geodetska uprava izvedla transformacijo koordinat v novi državni koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM) za vse zbirke prostorskih podatkov iz svoje pristojnosti. Med njimi je tudi Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Elaborati sprememb z vsemi pripadajočimi podatki se sedaj izdelujejo samo v starem koordinatnem sistemu (D48/GK).  Elaborate sprememb s koordinatami v starem koordinatnem sistemu (D48/GK) bo mogoče oddati samo še do 30.11.2018.

Od 03.12.2018 dalje bo Geodetska uprava sprejemala elaborate sprememb za objekte gospodarske javne infrastrukture in vpis omrežnih priključnih točk v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture izdelane samo v novem koordinatnem sistemu (D96/TM).

V zvezi s tem objavljamo novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format_sifrant_6.02) in Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja v Sloveniji (verzija: Format_sifrant_OPT_3.2), ki bosta začlal veljati od 03.12.2018. Spremembe v formatu se nanašajo na novi koordinatni sistem in so sledeče:

 • pri elaboratih GJI se v shape formatu se vpeljuje nova datoteka s končnico *prj.
 • pri elaboratih OPT stopata v veljavo koordinati e in n.

Posledično se bo spremenil tudi obrazec OBR.ZKGJI_2  "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije", kjer je v obrazcu dodana še vrstica o koordinatnem sistemu elaborata.

Nov koordinatni sistem D96/TM bo uporabljen tudi v Format_šifrant_OPT_3.2.

 

18.09.2018:

Dne 18.09.2018 je začel veljati nov Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6.01) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.041). Spremembe v formatu se nanašajo na ceste in elektronske komunikacije in so sledeče:

 • pod šifro vrste ceste 1101 so vključene tudi planinske poti
 • pri elektronskih komunikacijah se ukine kabelska kanalizacija pod šifro vrste 6102

   

17.09.2018:

Obrazci - novost: pri vseh obrazcih za vpis elaborata objektov GJI v ZKGJI je dodano polje za vpis elektronskega naslova (vlagatelj, pooblastitelj,...)
Z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID (Uradni list RS, št. 61/17) se je naziv "odgovorni geodet" preimenoval v "pooblaščeni inženir s področja geodezije". S tem se je obrazec "Izjava odgovornega geodeta" preimenoval v "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije".
 

28.05.2018:

Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C , Uradni list RS, št. 40/2017) in Pravilniku o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 19/2018) bo z dnem 1.7.2018 začel veljati novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_6) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.04). Spremembe v formatu se nanašajo na elektronske komunikacije in so sledeče:

 • ukinja se šifra vrste 6111 - komunikacijski vod
 • nadomešča ga novi objekt 6121 - trasa
 • dodani so novi objekti, njihova struktura in primeri, ki predstavljajo sestavni del trase za:
  • šifra vrste 6122 - cev,
  • šifra vrste 6123 - kabel,
  • šifra vrste 6124 - vod.
    

01.02.2018:

Od 01.02.2018 dalje se pri pregledu elaborata za vpis objektov GJI v ZK GJI preveri pravilnost OBVEZNIH atributov:

 • pri vodovodu ATR5 = Identifikacijska številka vodovodnega sistema
 • pri kanalizaciji ATR5 = Identifikacijska številka kanalizacijskega sistema

  Aplikacijo smo nadgradili tako, da se identifikacijska številka  preveri preko povezave na Informacijskem sistemu javnih služb  varstva okolja (IJSVO) na Ministrstvu za okolje in prostor.

   

01.05.2017:

Dne 01.05.2017 je začel veljati novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_5) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.031). Spremembe v formatu so sledeče:

 • ukinitev posredovanja elaboratov sprememb z območjem, 
 • ob vpisu en elaborat sprememb lahko vsebuje samo eno infrastrukturo,  
 • ob vpisu en elaborat sprememb lahko vsebuje samo enega upravljavca (MAT_ST), oz. eno kombinacijo upravljavcev (MAT_ST),  
 • za nove objekte so višine obvezne,  
 • spremenjeni so atributi (nekateri vrednosti so ukinjene): VIR ,  NAT_YX  in NAT_Z, 
 • spremenjeno pravilo določanja enoličnega identifikatorja ID_UPR, 
 • pri  cestni infrastrukturi se pri objektih cestne infrastrukture =1102 razširi ATR2 iz 6 na 8 vrst objektov in doda novi atribut ATR3 = začetna stacionaža objekta (samo za objekte na državnih cestah).
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE