Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Trg nepremičnin

Sistematično evidentiranje in analiziranje podatkov o tržnih cenah ter najemninah nepremičnin je ena od osnovnih dejavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin. Z izdajanjem zbranih podatkov ter objavljanjem periodičnih poročil se zagotavljanja javna preglednost slovenskega nepremičninskega trga. Istočasno se z zbranimi tržnimi podatki oblikuje modele vrednotenja, s katerimi se nepremičninam pripisuje posplošene vrednosti.

Poročila o trgu nepremičnin

Poročila o trgu nepremičnin Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja od leta 2007 z namenom zagotavljanja večje transparentnosti slovenskega nepremičninskega trga. Poročila temeljijo na preverjenih in obdelanih podatkih evidence trga nepremičnin (ETN), ki je bila vzpostavljena istega leta.

Dostop do podatkov

Podatki o kupoprodajnih pravnih poslih in o najemnih pravnih poslih se evidentirajo v evidenci trga nepremičnin (ETN).

Za kupoprodajne pravne posle se štejejo odplačni prenosi lastninske pravice na stavbi, delu stavbe ali zemljišču (nepremičnini), kot so prodaje na prostem trgu, v izvršilnem ali stečajnem postopku, povezanemu kupcu ali finančni najem (lizing).

Za najemne pravne posle se štejejo posli oddajanja stavb, delov stavb in njihovih prostorov v odplačni najem, ki so za najmanj šest mesecev sklenjeni na podlagi najemne ali podnajemne pogodbe ali dodatka k najemni ali podnajemni pogodbi (aneksa), ki je sklenjen zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema.

Neobdelani podatki evidence trga nepremičnin so javno dostopni:

Osebni podatki pogodbenih strank so izvzeti iz javno dostopnih podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih. Naročnikom se izdajo le, če imajo za pridobitev takšnih podatkov ustrezno zakonsko pravno podlago.

Za naročilo neobdelanih podatkov evidence trga nepremičnin, vključno s podatki pogodbenih strank, pišite na gic.gu@gov.si.

Podatki o poslih, ki jih je gospodarska družba kot pogodbena stranka opredelila kot poslovno skrivnost, se javno ne izdajajo. Naročnikom se izdajo le, če imajo za pridobitev takšnih podatkov ustrezno zakonsko pravno podlago.

Poročanje v evidenco trga nepremičnin (ETN)

Za poročanje v evidenco trga nepremičnin (ETN) je namenjena posebna spletna aplikacija.

Aplikacija ETN za poročanje omogoča vnos podatkov o poslih:

 • neposredno v spletne obrazce,
 • z uvozom datotek v izmenjevalnem XML formatu (za večje uporabnike z lastnimi evidencami poslov).

Vstop v aplikacijo ETN za poročanje

Vstop v aplikacijo v primeru težave s prikazom

Za uporabo aplikacije ETN za poročanje se je potrebno registrirati z veljavnim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).


Navodila za registracijo v aplikacijo

Za imetnike veljavnega digitalnega potrdila so izdelana navodila za registracijo v aplikacijo za poročanje v evidenco trga nepremičnin.


Poročanje z uvozom podatkov v XML formatu

Datoteke za izmenjevalni format evidence trga nepremičnin:

Kupoprodajni posli (KP):

Najemni posli (NA):

Šifranti, ki so v uporabi pri uvozu v XML formatu:

Tekstovna oblika definicijske sheme (XSD), generične XML sheme in XML primer za vse vrste poslov:


Odpravljanje težav pri dostopu do aplikacije

Ob prvem dostopu do aplikacije za poročanje v ETN se lahko pojavi zahteva po dodajanju spletnega digitalnega potrdila Sigen.ca. V nadaljevanju je na kratko opisan postopek dodajanja digitalnega potrdila za tri najpogosteje uporabljene brskalnike.

Najpogostejše težave pri dostopu do aplikacije

1. Digitalno potrdilo sem uspešno namestil(a), a vseeno ne morem dostopati do aplikacije
Poskusite osvežiti brskalnik (držite tipko CTRL in pritisnite F5). V primeru neuspeha zaprite brskalnik in ga ponovno odprite ter poskusite s ponovnim dostopom do aplikacije. Preverite tudi ali je digitalno potrdilo še veljavno.

2. Digitalno potrdilo sem uspešno namestil(a), a se mi ob vstopu v aplikacijo prikaže prazno okno ali okno z napisom "Strani ni mogoče prikazati"
Poskusite osvežiti brskalnik (držite tipko CTRL in pritisnite F5). Napaka se lahko pojavi tudi pri drugih brskalnikih ali starejših različicah brskalnikov, zato je priporočljiva posodobitev brskalnika na novejšo verzijo oziroma uporaba enega od zgoraj navedenih brskalnikov.

3. Digitalno potrdilo sem uspešno namestil(a), a se mi ob vstopu v aplikacijo prikaže okno z napisom "Napaka pri branju kodirnih tabel"
Poskusite osvežiti brskalnik (držite tipko CTRL in pritisnite F5). Napaka se lahko pojavi ob nedelovanju oz. vzdrževanju podatkovne baze. Tovrstne težave so običajno zelo kratkotrajne, zato priporočamo, da poskusite s ponovnim dostopom do aplikacije čez 15 do 20 minut.


Prijava napake v delovanju aplikacije

Obrazec za prijavo napake v delovanju aplikacije.

Podatke o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo v ETN sporočati:

 • Finančna uprava Republike Slovenije iz evidence napovedi za odmero davka na promet nepremičnin (DPN),
 • prodajalci za posle, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV) in
 • stečajni upravitelji in sodišča za posle v stečajnem ali izvršilnem postopku, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV).

Podatke o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb oziroma prostori morajo v ETN sporočati:

 • Finančna uprava Republika Slovenije iz podatkov napovedi za odmero dohodnine najemodajalcev fizičnih oseb od dohodka iz oddajanja premoženja v najem – pri oddajanju fizičnih oseb fizičnim osebam,
 • najemojemalci pravne osebe, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem – pri najemanju od fizičnih oseb,
 • najemodajalci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,
 • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,
 • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Fizičnim osebam o najemnih pravnih poslih ni potrebno poročati neposredno v ETN. O tem poročajo Finančni upravi Republike Slovenije enkrat letno z napovedjo za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

V ETN je potrebno poročati o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami in o najemnih poslih s stavbami in deli stavb oziroma prostori. Sporočiti je potrebno splošne podatke o poslu in podatke predmeta posla, ki ga identificiramo in lociramo na podlagi identifikacijskih podatkov nepremičnine (katastrska občina, številka stavbe, številka dela stavbe in parcelna številka).

Zavezanci za poročanje, razen Finančne uprave Republike Slovenije, morajo podatke za vsak sklenjen kupoprodajni ali najemni posel oziroma dodatek k najemnem poslu (aneks) zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema sporočiti do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel ali dodatek sklenjen.

Z namenom poročanja v ETN se mora uporabnik registrirati v aplikaciji za poročanje v ETN, nato pa pridobiti pooblastilo pravne osebe, ki jo želi predstavljati v ETN ali zanjo poročati. Obe vrsti pooblastil lahko predlaga uporabnik sam v aplikaciji za poročanje v ETN. S predlogom se oblikujejo predizpolnjeni obrazci pooblastil, ki jih pošlje v aktivacijo na navedeni elektronski naslov.

Uporabnik lahko v aplikaciji nastopa v dveh vlogah:

 • predstavnik pravne osebe lahko poroča za pravno osebo, v njenem imenu pooblašča druge uporabnike aplikacije za poročanje in ima nadzor nad njenimi posli,
 • pooblaščenec za poročanje lahko poroča za pravno osebo. 

Enaki, vendar neizpolnjeni obrazci namenjeni zavezancem za poročanje so dostopni tudi v nadaljevanju.

 • Preklic pooblastila za ETN
  Obrazec je namenjen pooblastiteljem, ki želijo preklicati pooblastilo za zastopanje oziroma poročanje v ETN v imenu pooblastitelja, dano registriranemu uporabniku aplikacije ETN za poročanje.

Navodila za onemogočanje javnega prikazovanja podatkov iz ETN o sklenjenih pravnih poslih gospodarskih družb z nepremičninami na podlagi opredelitve poslovne skrivnosti.

 • Kje se nahajajo informacije o poročanju v ETN?

  Pojasnila o evidenci nepremičnin (ETN) in poročanju v ETN najdete tukaj.

 • Kdo mora poročati v ETN?

  Neposredno v ETN morajo poročati pravne osebe in samostojni podjetniki:

  • prodajalci nepremičnin za kupoprodajne posle, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV),
  • lizingodajalci v poslih finančnega najema (lizinga) nepremičnin, za katere je bil  obračunan davek na dodano vrednost (DDV),
  • stečajni upravitelji  in sodišča za kupoprodajne posle z nepremičninami v stečajnih postopkih, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV),
  • najemojemalci stavb ali delov stavb, katerih najemodajalec je fizična oseba, in jih vzamejo v odplačni najem za najmanj šest mesecev,
  • najemodajalci stavb in delov stavb, pri njihovi oddaji v odplačni najem za najmanj šest mesecev,
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb, pri oddaji stavb ali delov stavb v solastnini lastnikov delov stavb v odplačni najem za najmanj šest mesecev.
  • upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti, pri njihovi oddaji v odplačni najem za najmanj šest mesecev.
 • Kdo je dolžan poročati v ETN o podnajemnih pogodbah?

  V skladu s 1. odstavkom 37. člena ZMVN-1 se za najemni posel poleg najemne šteje tudi podnajemna pogodba. V podnajemnih pogodbah je prvotni najemnik v vlogi najemodajalca, podnajemnik pa v vlogi najemojemalca. Zato se obveznost poročanja prenese s prvotnega najemodajalca na prvotnega najemojemalca oziroma, v primeru podnajema pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika od fizične osebe, s prvotnega najemojemalca (fizične osebe) na podnajemnika (pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika).

 • Ali morajo tudi fizične osebe poročati v ETN?

  Ne, fizičnim osebam se z dnem uveljavitve novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/2017 in 33/2019) ukinja obveznost poročanja o najemnih poslih v ETN. Za najemne posle, ki so jih najemodajalci-fizične osebe sklenile od 1. 1. 2018 dalje z najemojemalci-fizičnimi osebami, poročajo najemodajalci Finančni upravi RS z napovedjo oddajanja premoženja v najem v okviru odmere dohodnine. Za najemne posle, ki so jih sklenili od 1. 1. 2018 dalje z najemojemalci-pravnimi osebami ali s.p., so dolžni v spletno aplikacijo ETN poročati najemojemalci-pravne osebe. Papirnati obrazci za poročanje v ETN niso več v uporabi.

 • Do kdaj je potrebno poročati v ETN o sklenjenih najemnih poslih?

  O sklenjenih najemnih poslih, kot tudi aneksih zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema, je potrebno poročati do 15. v mesecu za posle in anekse, sklenjene v preteklem mesecu.

 • Ali se rok za poročanje spremeni, če je rok za poročanje sobota, nedelja ali praznik?

  Poročanje se izvaja z vnosom podatkov v aplikacijo, dostopno neprekinjeno 24 ur na dan in 7 dni v tednu in ni vezano na poslovni čas Geodetske uprave RS. Zaradi tega se zakonsko predpisani rok ne prenaša in se izteče ob kateremkoli dnevu v tednu, ne glede na to ali je to vikend ali praznik.

 • Občinski stanovanjski sklad oddaja nepremičnine v neprofitni najem. Ali je zavezanec za poročanje v ETN glede na to, da najemnine niso tržne?

  V skladu s 1. odstavkom 37. člena ZMVN-1 je potrebno v ETN poročati o vsakem oddajanju stavb in delov stavb v odplačni najem, ob pogoju da so najemne pogodbe sklenjene za najmanj šest mesecev.

 • Kot samostojni podjetnik oddajam poslovni prostor in najemam skladišče. Ali moram poročati v ETN?

  Samostojni podjetniki, ki so lastniki nepremičnin, morajo kot najemodajalci poročati v ETN o vseh odplačnih najemih, ki so sklenjeni za najmanj šest mesecev. Prav tako so dolžni poročati o odplačnih najemnih poslih, v katerih so najemojemalec, če je najemodajalec fizična oseba in najem traja najmanj šest mesecev.

 • Frizerski salon dvakrat tedensko oddaja stol kozmetičarki, ki je samostojni podjetnik. Pogodba je sklenjena za eno leto. Ali je potrebno poročati v ETN?

  Čeprav je potrebno v ETN poročati o najemnih poslih, ki trajajo najmanj šest mesecev, pa o občasnih najemih ni potrebno poročati.

 • Pravna oseba s sedežem v tujini je v Sloveniji najela stanovanje, ki je v lasti fizične osebe. Ali mora poročati v ETN?

  V ETN je potrebno poročati o vsakem odplačnem najemnem poslu, ki traja najmanj šest mesecev, ne glede na državljanstvo najemodajalca ali najemojemalca. Pri najemnih poslih, kjer fizična oseba oddaja prostore pravni osebi, je zavezanec za poročanje najemojemalec t.j. pravna oseba, ne glede na njen sedež. Posle je potrebno vnesti v aplikacijo ETN do katere dostopate z digitalnim potrdilom izdanim v Republiki Sloveniji. V primeru, da takšnega digitalnega potrdila tuja pravna oseba ne poseduje in njegove izdelave tudi ne namerava naročiti predlagamo, da se za vnos pooblasti nekoga, ki takšno potrdilo ima.

 • Kdo mora poročati v ETN o prodajnih poslih z nepremičninami, za katere se plača davek na promet nepremičnin (DPN)?

  O sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na promet nepremičnin (DPN), poroča v ETN Finančna uprava RS na podlagi prejetih napovedi za odmero DPN. Obračuna DPN in DDV se izključujeta, zato o poslih, za katere se obračuna DPN oziroma o poslih za katere ni obračunan DDV, prek spletne aplikacije ni mogoče poročati.

 • Kako naj poročajo zavezanci, ki nimajo digitalnega potrdila?

  Pravne osebe in samostojni podjetniki brez digitalnega potrdila lahko za predstavljanje v ETN ali zgolj za poročanje v njihovem imenu pooblastijo drugo pravno ali fizično osebo, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN. Obe vrsti pooblastil lahko v aplikaciji za poročanje urejajo tudi uporabniki sami kot pooblaščenci.

  Pojasnila in obrazci za pooblaščanje so dosegljivi tukaj.

 • Ali lahko pravna oseba pooblasti več zaposlenih za poročanje v ETN?

  Da, pravna oseba ima lahko poljubno število predstavnikov za ETN ali pooblaščencev za poročanje.

 • Kot pravna oseba želimo poročati v ETN za druge pravne osebe. Ali je to možno in kakšno pooblastilo je za to potrebno?

  Kot pravna oseba lahko poročate za druge pravne osebe. Pogoj je, da se v ETN najprej registrira vaš zakoniti zastopnik ali nekdo drug, ki bo v aplikaciji ETN nastopal kot predstavnik vaše pravne osebe za ETN. 

  Pooblastila si nato uredi v aplikaciji za poročanje v ETN, kot je navedeno tukaj.

 • Sodelavec, ki je bil pooblaščen za vnos v aplikacijo ETN ni več zaposlen v našem podjetju. Nov pooblaščenec se je v ETN registriral, vendar do sedaj vnesenih poslov ne vidi. Kaj mora storiti, da bo videl vse posle?

  V kolikor sodelavec pri vas ni več zaposlen, najprej pošljite obrazec za preklic pooblastila, ki ga najdete tukaj.

  S tem ne bo mogel več poročati v imenu podjetja. Če želite, da nov pooblaščenec vidi tudi posle, ki jih sam ni vnesel, imate možnost:

  • da ga pooblastite kot predstavnika pravne osebe za ETN. V tem primeru bo videl VSE posle vašega podjetja, ne glede na to, kdo jih je vnesel; ali
  • na naslov umvn.etn@gov.si sporočite seznam (ali opis) poslov, za katere je potrebno omogočiti vidnost novemu poročevalcu. V tem primeru mu bo omogočena vidnost le tako DOLOČENIH poslov.

   

 • Z aplikacijo imam težave. Kdo mi bo pomagal?

  Kontaktni podatki za pomoč in informacije so dostopni tukaj, kot tudi na vsaki strani aplikacije ETN, na levem spodnjem robu ekrana.

 • Pravni posel sem uveljavil, naknadno pa ugotovil napako. Kako naj popravim napako, ko mi pa aplikacija tega ne dovoli?

  Z uveljavitvijo se posel zaklene za urejanje, s tem pa sporočite, da je vnos dokočan in se podatki o poslu lahko uporabijo pri obdelavi podatkov trga nepremičnin. Ob ugotovitvi napake v poslu, to sporočite na naslov umvn.etn@gov.si, pri tem pa navedite ID posla. Administrator bo posel odklenil za urejanje, vi pa ga po popravi podatkov ponovno uveljavite.

 • V aplikacijo smo vnesli po našem mnenju pravilno matično številko pogodbene stranke, ki je pravna oseba, vendar aplikacija javlja, da ne ustreza. Na kakšen način je potrebno vnesti matično številko?

  Za pravilen vnos se smatra vnos sedem-mestne matične številke pravne osebe, brez dodatnih treh ničel na koncu.

 • Kot lizingodajalec želimo vnesti aneks v ETN, vendar aplikacija tega ne omogoča več. Kako poročati o aneksu k lizing poslu?

  S spremenjeno zakonodajo se o poslih finančnega najema (lizinga) poroča kot o običajnih kupoprodajnih poslih (brez datuma izteka lizinga). V skladu s tem je tudi onemogočeno poročanje o aneksih in predčasnih prekinitvah.

 • Sem registriran kmet in tako zavezanec za DDV. Kot fizični osebi mi aplikacija ne dovoli uveljaviti posla prodaje stavbnega zemljišča z DDV-jem. Kako naj uveljavim posel?

  Fizične osebe od uveljavitve novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/2017, 33/2019 in 66/2019) na splošno niso več zavezanci za poročanje v ETN. Izjema so fizične osebe, ki so zavezanci za DDV, v primeru prodaje nepremičnin z DDV.

  Ker aplikacija ETN zaenkrat ne omogoča poročanja fizičnih oseb, naprošamo fizične osebe, ki prodajo nepremičnino z DDV, da se obrnejo na uporabniško pomoč tukaj.

 • Ali je potrebno vnesti aneks k najemni pogodbi kot vsak drug osnovni posel?

  Ne, aneksa ni potrebno vnašati kot osnovni posel. Podatke o sklenjenem aneksu dodajate k že vnesenemu in uveljavljenemu osnovnemu najemnem poslu. V 'Pregledu poslov' je pri uveljavljenih poslih v vrstici posla ikona 'Aneks k pogodbi'. S klikom nanjo se odpre okno z obrazcem za vnos aneksa. V vnosna polja vnesete ali spremenite ustrezne podatke o datumu sklenitve aneksa, času najema, datumu začetka najema po aneksu, datumu prenehanja najema in pogodbeno najemnino, ter vnos potrdite.

  Vsak aneks se nato sicer zabeleži kot samostojen posel, vendar je povezan z osnovnim poslom v verigo aneksov. Veriga je razvidna pri pregledu in izpisu poslov, ki so tako povezani. V verigi aneksov je možno dodati nov aneks le k zadnjemu vnesenemu aneksu.

 • Sklenili smo najemni posel za poslovni prostor v stavbi, ki ni etažno razdeljena. Kako vnesti tak posel, ker aplikacija zahteva vnos dela stavbe?

  Vsaka stavba ima evidentiran vsaj en del stavbe. V vašem primeru boste vnesli del stavbe »1« in v rubriko 'Oddani prostori' zapisali le površino, ki jo oddajate z zadevno pogodbo.

 • Podjetje je lastnik dveh poslovnih prostorov v isti stavbi, ki pa sta v evidencah GURS zavedena kot enovit del stavbe št. 1. Kako poročati glede na to, da prostora ne oddajamo istemu najemniku?

  Ker imate različne najemnike različnih oddanih prostorov, poročajte z vnosom dveh poslov. V zavihku 'Oddani prostori' vnesite ustrezno površino, ki se nanaša na posameznega najemnika, v zavihku 'Splošni podatki' pa najemnino, ki ustreza navedeni površini.

 • V ETN želimo vnesti prodajo stavbe, ki še ni vpisana v evidence GURS. Kako to storiti, če podatkov o stavbi v evidencah še ni?

  Aplikacija je pripravljena tudi za vnos podatkov neevidentiranih stavb. Ob vnosu kupoprodajnega posla v spletnem obrazcu za vnos identifikacijskih podatkov dela stavbe pri podatku 'Evidentiran del stavbe' označite 'Ne'. V tem primeru je za določitev lokacije dovolj vnesti katastrsko občino in parcelno številko. V obrazcu dela stavbe pa je potrebno izpolniti tudi tiste tehnične podatke o delu stavbe, ki jih za evidentirane dele stavb aplikacija sicer prevzema iz evidenc o nepremičninah.

 • Lastništvo podjetja, ki je poročalo v ETN je bilo spremenjeno (bilo je prodano drugi pravni osebi). Ali se poročanje v ETN zaradi tega kaj spremeni?

  Če je podjetje prenehalo obstajati (bilo prodano ali pripojeno drugi pravni osebi) in izbrisano iz Poslovnega registra Slovenije se vse še aktivne najemne posle v ETN predčasno prekine z datumom izbrisa podjetja. Nov posel se v ETN vnese s pravnim naslednikom izbrisanega podjetja, pri tem se kot datum sklenitve pogodbe vnese datum izbrisa podjetja.

  Če pa podjetje še vedno obstaja in se je spremenilo samo lastništvo, se v ETN ne spremeni nič.

 • Kako naj vem, ali sem podatke pravilno vnesel v aplikacijo?

  Vsak spletni obrazec pri vnosu najemnega ali kupoprodajnega posla ima na dnu ekrana tri gumbe: 'Shrani posel', 'Preveri posel', 'Uveljavi posel'. S klikom na gumb 'Preveri posel' bo aplikacija opravila logične kontrole. V primeru napak bo javila v katerem zavihku so napake in kakšne. Če se izpiše: 'Preverba podatkov posla je uspešno opravljena. Ni najdenih napak' je z vnosom vse v redu in lahko posel 'Uveljavite'. S tem ste vnos zaključili in posel je v 'Pregledu poslov' dobil zeleno piko. Z uveljavitvijo se posel zaklene za urejanje, s tem pa sporočite, da je vnos dokončan in se podatki o poslu lahko uporabijo pri obdelavi podatkov trga nepremičnin.

 • Posredovani pravni posli vneseni v ETN so poslovna skrivnost in zato ne želimo, da so posredovani nepooblaščenim osebam. Kaj moramo storiti, da to dosežemo?

  Med podatki, do katerih se dostop lahko zavrne po predpisih o dostopu do informacij javnega značaja, so podatki, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti v povezavi z Zakonom o gospodarskih družbah. Pogodbene cene v kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami oziroma pogodbene najemnine v najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb ter drugi podatki iz kupoprodajnih in najemnih pogodb so poslovna skrivnost, če jih kot take določi gospodarska družba v pisni obliki in o tem seznani Geodetsko upravo RS na naslov Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ali (npr. skeniran dokument v pdf obliki) na elektronski naslov: umvn.etn@gov.si. Več o tem tukaj.

 • Kako lahko natisnem seznam vnesenih poslov, ki jih vidim v 'Pregledu poslov'?

  Na vrhu ekrana 'Pregleda poslov' je ikona za 'Izvoz seznama poslov v Excel'. S klikom nanjo se seznam poslov izvozi v datoteko formata »csv«, ki jo lahko odprete v Excelu. Tu lahko seznam poljubno urejate in tudi natisnete. Izvoz je omejen na 5.000 poslov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.